Artikkelipyyntö

Kieli, vuorovaikutus ja hyvinvointi

Kieli, vuorovaikutus ja hyvinvointi [työotsikko]

Toim. Meri Lindeman (TY), Camilla Lindholm (HY), Milla Luodonpää-Manni (TY) & Jenny Paananen (TY)

Valmistelemme julkaistavaksi tieteellistä kokoomateosta kielen ja vuorovaikutuksen merkityksestä yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnille. Kieli on keskeinen osa kaikkea yhteiskunnallista toimintaa. Ihmisyhteisöjen toiminta perustuu pitkälti kielenkäytölle ja kielellisille sopimuksille, ja myös ihmisyhteisöissä havaitut ongelmat liittyvät usein juuri kieleen ja kommunikaatioon (Tiililä 2017ab; ks. myös Searle 1995; 2010). Kielenkäyttöön liittyviä ongelmia ei kuitenkaan tunnisteta kovin hyvin. Kieli jää usein vain sivuhuomioksi, näkymättömäksi taustatekijäksi tai kokonaan varjoon myös silloin, kun suunnitellaan ja järjestetään sosiaali- ja terveyspalveluja ja vähemmistöjen palveluja tai tehdään ympäristöä koskevia päätöksiä. Tämän teoksen tarkoituksena on esitellä mahdollisimman kattavasti sitä, millä kaikilla eri tavoilla kieli ja vuorovaikutus vaikuttavat omaan ja yhteisömme hyvinvointiin.

Kutsumme kokoomateokseen artikkeleita, jotka käsittelevät kielen ja vuorovaikutuksen merkitystä hyvinvoinnille. Kirjoitukset voivat tarkastella kielenkäyttöä eri tilanteissa, esimerkiksi suhteessa identiteettiin, terveyteen, koulutukseen, kulttuuriin, diversiteettiin, sosiaalisiin suhteisiin, osallisuuteen, saavutettavuuteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Tutkimuskohteena voi olla niin kirjoitettu kuin puhuttu kieli mutta myös muut kielimuodot, kuten viittomakieli. Julkaistavaksi tarjottavat artikkelit voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia aiheita:

•       sosiaali- ja terveydenhuollon kieli

•       monikielisyys, monikulttuurisuus ja osallisuus

•       yksilöiden, eri yhteisöjen ja instituutioiden kielivalinnat ja kielenkäyttö

•       hyvinvoinnin diskurssit kirjallisuudessa

•       kielellinen saavutettavuus, kääntäminen ja tulkkaus

•       kielten opettaminen, oppiminen ja omaksuminen hyvinvoinnin näkökulmasta

•       ympäristöä koskevat diskurssit.

Myös muut teemaan sopivat aiheet ja näkökulmat ovat tervetulleita. Kokoelman artikkeleita ei rajata koskemaan vain yhtä tieteenalaa, vaan eri tieteenalojen ja tutkimussuuntausten lähestymistapoja yhdistelevät käsikirjoitukset ovat tervetulleita.

Julkaistavaksi tarjottavan artikkelin tulee olla aikaisemmin julkaisematon käsikirjoitus, joka ei ole samanaikaisesti muualla arvioitavana. Kokoomateoksesta tulee suomenkielinen. Kustantajasta ilmoitetaan kirjoittajille myöhemmin. Tiedeyhteisön lisäksi kokoomateoksen on kuitenkin tarkoitus tavoittaa lukijoita myös laajemmasta yleisöstä.

Voit tarjota artikkeliasi julkaistavaksi lähettämällä sitä esittelevän suomenkielisen tiivistelmän (enintään 500 sanaa) kokoomateoksen toimittajille 31.1.2019 mennessä. Tiivistelmä lähetetään Meri Lindemanille sähköpostiosoitteeseen . Toimittajat valitsevat tiivistelmien perusteella julkaisuun pyydettävät artikkelit. Valinnassa painotetaan ehdotusten tieteellistä laatua ja sopivuutta kokoelman aihepiiriin. Lisäksi huomioidaan näkökulmien moninaisuus. Artikkelien lopullinen julkaisupäätös tehdään nimettömän vertaisarvioinnin perusteella.

Alustava julkaisuaikataulu:

31.1.2019 Tiivistelmät kokoomateoksen toimittajille

28.2.2019 Hyväksymispäätökset tiivistelmien kirjoittajille

1.9.2019 Artikkelien käsikirjoitukset toimittajille

loppuvuosi 2019 Toimittajien palaute, käsikirjoitusten muokkaaminen arviointia varten

2020 Vertaisarviot nimettömiltä arvioitsijoilta, käsikirjoitusten muokkaaminen

2021 Kokoomateoksen julkaiseminen

Toimittajat ja heidän yhteystietonsa:

●       väitöskirjatutkija Meri Lindeman, suomen kieli,

●        prof. Camilla Lindholm, pohjoismaiset kielet,

●       tutkijatohtori Milla Luodonpää-Manni, kieli- ja käännöstieteiden laitos,

●       väitöskirjatutkija Jenny Paananen, suomen kieli,