Artikkelipyyntö

Kirjoituskutsu Lähikuvan erikoisnumeroon ”Konepuhe ja puhuvat koneet” 1/2020

Kirjoituskutsu Lähikuvan erikoisnumeroon ”Konepuhe ja puhuvat koneet” 1/2020

Puhe on ihmisen kaikkein perustavanlaatuisin viestinnän muoto. Se on luonteva sosiaalisen kanssakäymisen väline ja käyttöliittymä ryhmien ja yhteisöjen keskinäiseen viestien vaihtoon. Sähköisesti siirrettyä, vahvistettua ja toistettua ihmisääntä on kuultu äänitallenteilta, radiosta ja puhelimista jo yli sadan vuoden ajan. Ihmisääntä on myös muokattu koneellisesti jo 70 vuoden ajan mm. radioviestien koodaamiseksi.

Jo 1900-luvun alkupuolelta lähtien tietokoneita ja robotteja on kuvattu puhuvina ja viestivinä olioina. Robotteja ja tekoälyä kehitetään parhaillaan yhä sosiaalisemmiksi, mutta niiden suunnittelua hallitsevat paljolti keskittyminen ulkonäköön ja liikkeisiin, eikä koneen ääntä ole aina nähty tutkimisen arvoisena. Niin ihmisten väliseen, koneellisesti vahvistettuun puheeseen kuin ihmisen ja koneen keskinäiseenkin puheeseen on kiinnitetty ihmistieteellisessä tutkimuksessa huomiota erittäin vähän.

Tällä hetkellä yksi keskeisistä teknologisen toimijuuden visioista liittyy puhuvaan ja puhetta ymmärtävään koneeseen sekä ihminen-kone-vuorovaikutuksen äänellisiin muotoihin. Merkkejä käyttöliittymien kehityksestä puheenvaraisiksi on nähtävissä jo paljon; esimerkiksi ääniviestit ja tekstiviestien sanelu puhelimelle ovat jo arkea. Monelle tuttuja ovat henkilökohtaiset digitaaliset avustajat ja navigaattorit, joiden tehtävänä on puheohjatusti etsiä käyttäjän haluamaa tietoa ja viestiä sitä konepuheena. Myös koneet siis ohjaavat äänellään ihmisten toimintaa.

Kutsumme tutkijoita, taiteilijoita, mediakulttuurin asiantuntijoita sekä ääni- ja media-alalla työskenteleviä tarjoamaan Lähikuvaan tutkimusartikkeleita, katsauksia ja näkökulmallisia tekstejä liittyen konepuheeseen ja puhuviin koneisiin. Tekstit voivat käsitellä kohteitaan joko esimerkkien analyysin kautta tai laajempana, teoreettisena kysymyksenä. Kohteena voivat olla teemaan liittyvät kulttuuri-ilmiöt, kuten se, miten puhuvia koneita ja tekoälyä on representoitu audiovisuaalisen kulttuurin tuotteissa, kuten elokuvissa ja peleissä, tai miten koneellisesti muokattu ihmisääni muuttaa inhimillisen toimijuuden mahdollisuuksia.

Artikkeliehdotukset, jotka sisältävät tekstityypin (esim. tutkimusartikkeli, katsaus, arvio, essee), otsikon ja lyhyen sisältökuvauksen sekä kirjoittajan tai kirjoittajien yhteystiedot, pyydämme lähettämään sähköpostilla 15.6.2019 mennessä numeron erikoistoimittajille:

Tanja Sihvonen,
Kimi Kärki,
Pertti Grönholm,

Teemanumero ilmestyy keväällä 2020. Numeroon voi tarjota myös katsauksia, kirja-arvioita, haastatteluja ym. Alustava aikataulu:
Artikkeliehdotukset 15.6.2019 mennessä
Artikkelien ensimmäiset versiot numeron toimittajille 1.10.2019
Artikkelit ja muut tekstit julkaisuvalmiit 1.2.2020