Artikkelipyyntö

Päiväkirjat ja historiantutkimus

 

Kirjoituskutsu: Päiväkirjat ja historiantutkimus

Päiväkirjat historiallisina aineistoina ja kohteina ovat tulleet yhä tärkeämmiksi historiantutkimuksen kentällä. Ne ovat alkaneet kiinnostaa historiantutkijoita paitsi historiallisina dokumentteina myös omana kerronnan muotonaan ja lajityyppinään. Vuosittain tehdäänkin useita päiväkirja-aineistoihin pohjautuvia kiinnostavia ja arvokkaita tutkimuksia. Kuitenkin päiväkirja-aineistoihin ja niiden tutkimukseen liittyvä laajempi metodologis-teoreettinen keskustelu on ollut suhteellisen vähäistä. Tällä kirjahankkeella haluammekin tarttua tähän puutteeseen ja nostamme päiväkirjamateriaalin erityisen tarkastelun kohteeksi nimenomaa historiantutkimuksen kentällä.

Tulevan kirjamme tavoitteena on avata historiantutkijoiden suhdetta päiväkirjoihin aineistoina, lajityyppinä ja lähteinä. Haluamme keskustella niistä tavoista, joilla historiantutkimus voi päiväkirjoja aineistoina käyttää. Kirjasta tulee vertaisarvioitu Jufo-luokiteltu teos, ja sille haetaan kustantajaa talvella 2018.

Toivomme kirjaan tekstejä, jotka käsittelevät esimerkiksi kysymyksiä siitä, mitä tietoa päiväkirjat voivat välittää menneisyydestä ja miten päiväkirjoja voi historiallisessa tutkimuksessa lähestyä. Mitä autenttisuus ja autenttisuuden vaade päiväkirja-aineistojen kohdalla tarkoittavat? Millaisia eettisiä kysymyksiä tulee erityisesti ottaa huomioon? Entä voimmeko ylipäätään tehdä päätelmiä menneisyydestä päiväkirja-aineiston kautta?

Olemme kiinnostuneita päiväkirjakirjoittamisen pitkästä historiasta ja eri aikakausien aineistoista sekä kysymyksistä, jotka koskevat niin päiväkirjan lajia kuin kirjoittamista ja omaelämäkerrallisuutta osana päiväkirjakirjoittamista. Otamme vastaan ehdotuksia etenkin metodologisia ja teoreettisia kysymyksiä ja näkökulmia käsittelevistä artikkeleista.

Pyydämme lähettämään noin 200–300 sanan artikkeliehdotukset osoitteeseen: Karoliina Sjö 15.1.2018 mennessä. Kirjoittajille ilmoitetaan 15.2.2018 mennessä ehdotuksen mahdollisesta hyväksymisestä. Hyväksyttyjen artikkeleiden ensimmäiset käsikirjoitusversiot tulee lähettää toimituskunnalle elokuun 2018 alkuun mennessä.

Kirjan toimittajat ovat kulttuurihistorioitsijoita Turun yliopistosta, ja hankkeen taustalla on toukokuussa 2017 järjestetty symposium Autenttisuuden jäljillä(kö?): Päiväkirja, minuus ja historia.

Toimittajat:

Maarit Leskelä-Kärki ()

Karoliina Sjö ()

Liisa Lalu ()