Työpaikkailmoitus

Post-doc till KTH Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Anställningen avser forskning inom det av Mistra finansierade programmet “New Governance for Sustainable Development in the European Arctic”. Detta program leds av Umeå Universitet, med KTH’s avdelning för historiska studier som huvudpartner tillsammans med SEI, SIPRI och European University at St Petersburg. Programmets avser att skapa en bred förståelse rörande utmaningarna för styrning och förvaltning av naturresurser och exploatering i den europeiska delen av Arktis, i syftet är att stärka lokala och regionala beslutsfattares kapacitet att fatta välgrundade beslut rörande hållbar utveckling.

Programmet fokuserar på sju ekonomiska och kommunala sektorer: gruvdrift, skogsbruk, olja- och naturgas, fiske, rennäring, turistnäring och kommunal planering. En central forskningsuppgift inom programmet är att undersöka hur och varför de lagar och regelverk som idag influerar hur resursexploatering bedrivs, har konstruerats och förändrats över tid, liksom hur lokalsamhällen i Arktis har hanterat dessa förändringar.

Postdoc forskarens huvudsakliga uppgift är att undersöka och förklara hur lagar och regleringar för skogsnäringen har växt fram, utformats samt förändrats och varför. Den geografiska avgränsningen är Sverige, Norge och Finland, med jämförelses mot Ryssland. Fokus ska ligga på nordområdena i respektive land. Detta innebär att den forskare vi söker måste ha goda språkkunskaper i svenska, norska och finska.

Tjänsten är på heltid och består till 75 % av forskning och 25 % av undervisning inom avdelningens utbud av kurser.