Artikkelipyyntö

SQS-lehden teemanumero: PERVOT PAIMENET / CFP SQS-journal QUEER SHEPHERDS

Please scroll down for the English version.

Suomen Queer-tutkimuksen Seura kutsuu artikkeleita ja muita tekstejä vertaisarvioidun SQS- lehden teemanumeroon

PERVOT PAIMENET

Uskontojen, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ja queer-tutkimuksen väliset suhteet ovat olleet moninaisia ja usein myös jännitteisiä. Julkisessa keskustelussa ja yleisessä mielipideilmastossa organisoidut uskonnot nähdään usein seksuaalisen ja sukupuolisen moninaisuuden suitsijoina. Toisaalta queer-tutkimuksellinen näkökulma uskontoon, uskonnollisiin kokemuksiin ja uskonnontutkimukseen on myös nousussa. Uskonnon ja queerin tutkimus mahdollistavat monenlaisia teoreettisia sekä monenlaisiin intersektioihin liittyviä tutkimusotteita.

Teemanumeromme taustana toimii syksyllä 2019 Turussa järjestetty Pervot paimenet – Queera herdar – Queer Shepherds -tutkimusseminaari. Teemanumero on avoin kaikille kirjoittajille seminaariin osallistumisesta riippumatta.

Kutsumme queer-tutkijoita, uskonnontutkijoita ja muita seksuaalisuuden, sukupuolen ja uskonnon leikkauspisteistä kiinnostuneita tutkijoita pohtimaan kysymystä siitä, miten paimenuus ja paimentaminen näkyvät eri aikoina ja eri yhteiskunnissa. Teemanumeron tavoite on tarkastella kysymyksiä pervosta paimenuudesta monista eri näkökulmista. Paimentaminen liitetään usein normittamiseen esimerkiksi kirkollisen elämismaailman ja vallankäytön kontekstissa. Paimenuutta ja paimentamista voidaan lähestyä myös muista normittamisen, rajojen vetämisen ja ulossulkemisen näkökulmista. Miten meitä paimennetaan? Millaista pervoa paimenuutta on olemassa? Miten paimentaminen tai pervot paimenet ovat läsnä uskonnossa, elokuvissa, kirjallisuudessa, yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa tai historiassa?

Kutsumme Pervot paimenet -teemanumeroon teoreettisia, metodologisia ja empiirisiä kirjoituksia, jotka keskittyvät ajankohtaisiin kysymyksiin queer-tutkimuksen, uskonnon ja uskonnontutkimuksen näkökulmista. Tutkimuskysymykset voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

 • Pervot paimenet kirkossa tai muissa uskonnollisissa yhteisöissä
 • Seksi- ja sukupuoliskandaalit kirkoissa tai muissa uskonnollisissa yhteisöissä
 • Uskonto ja kirkot seksuaalisuuksien paimentajina ja säätelijöinä
 • Pervot paimenet, yhteiskunta ja lainsäädäntö
 • Pervo paimenuus kertomuksissa, kulttuurituotteissa ja taiteessa: kaunokirjallisuus, sarjakuvat, elokuvat, tv-sarjat, tanssi, musiikki, teatteri, kuvataide jne.
 • Paimenuus ja paimentaminen queer-yhteisöjen sisällä.

Kokonaiset artikkelikäsikirjoitukset lähetetään 31.8.2020 mennessä SQS:n julkaisuportaalin kautta. Tekstit voivat olla joko englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä. Artikkelien lisäksi toivomme teemaan liittyviä keskustelupuheenvuoroja, esseitä, arvosteluja ja taidetta. Ohjeet käsikirjoitusten viimeistelyyn: https://journal.fi/sqs/about/submissions

Teemanumeron toimittajat Riikka Taavetti () ja Eetu Kejonen () vastaavat numeron sisältöä koskeviin kysymyksiin. Julkaisuportaaliin ja siihen liittyvissä teknisissä kysymyksissä auttaa toimitussihteeri Asta Kihlman (). Ilmoitamme toimitukselliseen prosessiin ja artikkelien kohdalla vertaisarviointiin hyväksymisestä syyskuun loppuun mennessä. Toimitus käy huolellisesti läpi teemanumeroon tulevat tekstit ja ehdottaa parannuksia kaikkiin käsikirjoituksiin.

 

The Peer-reviewed journal of the Society of Queer Studies in Finland SQS invites submissions for articles and other texts for a special issue

QUEER SHEPHERDS

The relationships between religions, LGBTIQ* persons and perspectives and queer studies have often been complicated. On the one hand, in media and public opinion, established religions are often perceived as limiting sexual and gender diversity. On the other hand, queer studies’ perspective on religion, religious experiences and religious studies has been on the rise. Queer studies of religions enable versatile theoretical and intersectional approaches.

The theme issue is inspired by the Pervot paimenet – Queera herdar – Queer Shepherds seminar organised in Turku, Finland in autumn 2019. The theme issue is open for writers regardless if they participated in the seminar or not.

We invite researchers in queer studies, religious studies, and other disciplines interested in the intersections between sexuality, gender and religion to discuss how shepherds and shepherding are visible in different times and societies. The aim of the special issue is to address the question of queer shepherding from multiple perspectives. Shepherding is often connected to churches and religious use of power. Shepherd and shepherding can also be approached from other perspectives of normativization, boundaries and exclusion. How are we being shepherded? What kind of queer shepherding exists? How shepherding or queer shepherds are perceived in religion, films, literature, political discussion or history?

We invite for the special issue Queer Shepherds theoretical, methodological and empirical writings concentrating on topical issues from the perspectives of queer research, religion and religious studies. The research questions of the articles can for example be focused on following themes:

 • Queer shepherds in the church or in other religious communities
 • Scandals related to sex and gender in churches or in other religious communities
 • Religion and churches as shepherds and regulators of sexualities
 • Queer shepherds, society and legislation
 • Queer shepherding in stories, cultural products and art: fiction, films, tv-series, dance, music, theatre, visual art etc.
 • Shepherds and shepherding within queer communities.

The whole article manuscripts should be sent by 31th August 2020 via the SQSJ submissions portal. Texts can be in English, Finnish or Swedish. In addition to articles, we warmly encourage discussions, essays, reviews, commentaries and artistic renderings connected to the theme. SQS guidelines for submissions: https://journal.fi/sqs/about/submissions (change language from top-right corner).

The editors of the theme issue, Riikka Taavetti (, Eetu Kejonen () and Ulrike Auga () answer questions considering the contents of the issue. Copy editor Asta Kihlman () will help with questions about the submissions portal and other technical assistance. We will inform about acceptance for editorial process (or in peer-review process in the case of reviewed articles) by end of September. The editorial board will read the texts for the issue thoroughly and suggests revisions to all manuscripts.