Työpaikkailmoitus

Yliopistonlehtori, Baltic Sea Region Studies, Turun yliopisto

Humanistisessa tiedekunnassa on haettavana Baltic Sea Region Studies-ohjelman yliopistonlehtorin tehtävä.  Tehtävä täytetään toistaiseksi 1.8.2015 alkaen. Baltic Sea Region Studies on monitieteinen, tiedekuntarajat ylittävä, sisällöltään humanistis-yhteiskuntatieteellinen, englanninkielinen ohjelmakokonaisuus, jossa on kansainvälinen maisteriohjelma ja sivuainekokonaisuus (non degree-ohjelma). Lisäksi ohjelma osallistuu erilaisiin kansainvälisiin koulutusyhteistyöhankkeisiin.

Lisätietoja maisteriohjelmasta on luettavissa: balticstudies.utu.fi

Yliopistonlehtori toimii BSRS-ohjelman akateemisena vastuuhenkilönä. Hän vastaa koko ohjelman linjauksista, kehittämisestä ja akateemisesta sisällöstä. Lisäksi hän vastaa opetussuunnitelmien kehittämisestä ja toteuttamisesta yhdessä muiden, ohjelmassa opettavien, eri tieteenalojen opettajien kanssa. Tehtäviin kuuluu itsenäinen tieteellinen tutkimustyö. Tutkijana yliopistonlehtorin tulee olla aktiivinen, myös kansainvälisissä sarjoissa julkaiseva. Yliopistonlehtorin odotetaan johtavan alan projekteja sekä hankkivan täydentävää rahoitusta niiden toteuttamiseksi.

Ohjelmaan liittyvän tutkimuksen ja opetuksen lisäksi yliopistonlehtori vastaa maisteriohjelman metodiopetuksen ja tutkielmaseminaarien järjestämisestä, tutkielmien ohjaamisesta ja opiskelijoiden hops-ohjauksesta, tutkintoon kuuluvien yleisten työelämään valmistavien ja akateemisia valmiuksia edistävien opintojaksojen koordinoinnista, sekä opiskelijavalinnan kehittämisestä ja valmistelusta.

Yliopistonlehtorin edellytetään osallistuvan aktiivisesti yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen, BSRS-ohjelmaan ja omaan tutkimusalaansa liittyvään kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun, sekä toimivan BSRS-ohjelman edustajana kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla, yhteistyöhankkeissa ja niitä koskevissa neuvotteluissa.

Lisäksi yliopistonlehtori toimii ohjelman edustajana kansainvälisissä projekteissa ja yhteistutkintoihin liittyvissä johtoryhmissä.

Tehtävään otettavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta, ohjata opinnäytetöitä ja tuottaa opetusmateriaalia

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, käytännöllinen perehtyneisyys tehtävän alaan, opetustoimessa saavutetut ansiot, kansainvälisessä ympäristössä hankittu kokemus tutkimisesta, opettamisesta ja opinnäytetöiden ohjaamisesta sekä mahdollinen pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia sekä muut opetustoimessa saavutetut ansiot, kuten uusien opetusmetodien ja -välineiden hallinta.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös muuta kokemusta kansainvälisessä ja monitieteisessä ympäristössä toimimisesta, hyviä vuorovaikutustaitoja, organisointikykyä, sekä hyvää englannin kielen ja suomen kielen taitoa.

Osana valinta menettelyä hakijoiden tulee antaa opetusnäyte englannin kielellä. Tehtävässä maksettava palkkaus vastaa opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustason 5-7 mukaista palkkausta, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2852 – 3834,84 euroa kuukaudessa. Lisäksi tehtävään kuuluu henkilökohtainen palkanosa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 20.2.2015 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen on hakuilmoituksen yläosassa (Täytä hakemus).

Hakemukseen tulee liittää sähköisessä hakulomakkeessa mainitut liitteet: CV (eli ansioluettelo), julkaisuluettelo ja akateeminen portfolio. Portfolioon tulee sisällyttää esitys siitä, miten hakija aikoo kehittää ohjelmaan liittyvän alan tutkimustoimintaa ja opetusta sekä tähän liittyvä tutkimussuunnitelma.  Ansio- ja julkaisuluettelo ja akateeminen portfolio laaditaan tiedekunnan ja yliopiston ohjeiden mukaisesti. Ohjeet niiden laatimiseksi ovat osoitteessa:

http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/tiedekunta/ura/Sivut/home.aspx

Lisätietoja tehtävästä antavat professori, varadekaani Hannu Salmi, puh. +358 2 333 5220, s-posti: ja koordinaattori Tarja Hyppönen, puh. +358 2 333 6671, s-posti: