Työpaikkailmoitus

Yliopistonlehtori, yleinen historia, Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta

Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos hakee

YLIOPISTONLEHTORIA

työsuhteeseen toistaiseksi 1.8.2015 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävän ala on yleinen historia, erityisesti uusimman ajan historia.

Humanistinen tiedekunta
Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos (http://www.helsinki.fi/fhkt/) on Helsingin yliopiston humanistiseen tiedekuntaan kuuluva laitos, jonka vahvuus on monialainen humanistinen tutkimus ja opetus.

Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos hakee

YLIOPISTONLEHTORIA

työsuhteeseen toistaiseksi 1.8.2015 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävän ala on yleinen historia, erityisesti uusimman ajan historia. Tehtävään palkataan 4 kuukauden koeajalla.

Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa tutkintovaatimusten mukaista opetusta, ohjata ja tarkastaa opinnäytetöitä, harjoittaa oman alansa tutkimusta sekä osallistua oppiaineen muiden tehtävien hoitamiseen.

Yleisen historian yliopistonlehtori antaa opetusta ja ohjausta perustutkinnon kaikilla tasoilla sekä jatko-opinnoissa. Hyvää yhteistyökykyä edellyttäviin tehtäviin kuuluu osallistuminen opetuksen suunnittelu- ja kehittämistyöhön laitoksen ja oppiaineen muun henkilökunnan kanssa. Yliopistonlehtori harjoittaa myös oman alansa tutkimustyötä.

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon sekä tieteelliset ansiot, kuten julkaisut ja kokemus tutkimushankkeista, että opetus- ja ohjauskokemus, pedagogiset valmiudet ja taito tuottaa oppimateriaalia, ja tarvittaessa opetusnäyte. Hakijoita arvioitaessa arvostetaan erityisesti monipuolisia ja laaja-alaisia tutkimus- ja opetusansioita yleisessä historiassa ja erityisesti uusimman ajan historiassa.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman eri hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta. Muu kielitaito katsotaan lisäansioksi.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo sekä Suomen Akatemian ohjeiden mukaan jäsennelty julkaisuluettelo. Julkaisuluetteloon tulee merkitä 5 haettavan tehtävän kannalta merkittävintä julkaisua. Laitos pyytää julkaisut hakijoilta erikseen prosessin myöhemmässä vaiheessa. Niitä ei siis toimiteta kirjaamoon tässä yhteydessä. Toiseksi pyydetään enintään 5 sivun mittainen selvitys opetuksellisesta asiantuntijuudesta (opetusajattelu, opetuskokemus, pedagogiset valmiudet, taito kehittää ja käyttää opetusmateriaalia, muut opetusansiot), ks.http://www.helsinki.fi/hum/hallinto/opetustaito.htm. Kolmanneksi edellytetään 1–2 sivun pituista tutkimusportfoliota, josta käy ilmi hakijan erikoistuminen yleisen historian tutkimuksen alueella. Edellä mainitut asiakirjat ja tiedot voi esittää myös yliopistoportfoliona.

Hakemus osoitetaan filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle ja pyydetään toimittamaan liitteineen sähköpostitse Helsingin yliopiston kirjaamoon osoitteeseen hy-kirjaamo(at)helsinki.fi. Hakemuksen voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Helsingin yliopiston kirjaamo, PL 33 (Yliopistonkatu 4), 00014 HELSINGIN YLIOPISTO. (Kirjaamo suljetaan klo 15.45.). Hakuaika päättyy 16. helmikuuta 2015.

Lisätietoja antaa yleisen historian professori Heikki Mikkeli, 02941 23747, .

Tarkempi hakuilmoitus Helsingin yliopiston rekrytointisivuilla:

http://www.helsinki.fi/rekrytointi/index.html?id=98413