Työpaikkailmoitus

Avoimia paikkoja Suomen valokuvataiteen museossa / Open positions at the Finnish Museum of Photography

(English below)

Kuraattori Suomen valokuvataiteen museoon

Suomen valokuvataiteen museo on aktiivinen, kansainvälisesti toimiva asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää ja vaalia valokuvataidetta ja valokuvakulttuuria. Museo on valokuvan valtakunnallinen erikoismuseo.

Etsimme kuraattoria toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen toimialueena museon näyttelytoiminta. Tehtävään valittavalta edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa (esim. valokuvan, taidehistorian, yhteiskuntatieteiden, kuratoinnin tai vastaavan alalta) sekä valokuva-alan laajaa tuntemusta ja uteliaisuutta valokuvan nykykäytäntöjä kohtaan. Edellytämme käytännössä osoitettua vahvaa tuotannollista osaamista, kokemusta näyttelytoiminnasta ja yhteistyötaitoja. Laskemme eduksi vahvan kokemuksen projektinhallinnasta.

Arvostamme hyviä viestintä- ja yhteistyötaitoja. Hakijalla tulee olla vähintään hyvä suomen tai englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.  Ei-suomea taitavalta hakijalta edellytämme sitoutumista suomen kielen opiskeluun työssä tarvittavan kielitaidon kehittämiseksi.

Työtehtäviin kuuluvat näyttelyihin liittyvät monipuoliset kuratoriaaliset ja tuotannolliset tehtävät, kuten esimerkiksi yhteydenpito taitelijoihin ja valokuvaajiin, logistiikka, näyttelytilasuunnittelu ja tekstien tuotanto yhdessä näyttelytiimin kanssa sekä projektin hallinta.  Kuraattori työskentelee tiiviisti myös museon muiden osastojen kanssa.  Kuraattori osallistuu näyttelyohjelmiston suunnitteluun ja toteutukseen osana näyttelytiimiä. Työ vaatii myös vahvaa itsenäistä työotetta.

Rohkaisemme erityisesti hakijoita, jotka kuuluvat vähemmistöasemaan. Tähän liittyviä tietoja käsitellään luottamukselliseksi.

Valokuvataiteen museo tarjoaa mahdollisuuden osallistua näyttelytoiminnan rakentamiseen ja kehittämiseen, innostavan ja keskustelevan työilmapiirin, kahden pääkaupungissa sijaitsevan näyttelytilan energiaa sekä museon yhteistyötahojen ja -verkostojen kautta aitiopaikan kansainväliselle valokuvataiteen kentälle.

Haastattelut tehdään viikolla 24. Työsuhde alkaa 1.9.2023 tai sopimuksen mukaan. Palkka on 2900-3000e/kk määrittyy kokemuksen mukaan.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen pyydetään lähettämään 28.5.2023 mennessä yhtenä pdf-tiedostona sähköpostilla osoitteeseen

Tärkeää: kirjoita viestin aihekenttään ”Kuraattorihakemus”.

Lisätietoja: Intendentti Tiina Rauhala puh. +358 40 159 5968, ma-ti klo 10-15.

 

Tuotannon harjoittelija näyttelytiimiin

Suomen valokuvataiteen museo on aktiivinen, kansainvälisesti toimiva asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää ja vaalia valokuvataidetta ja valokuvakulttuuria. Museo on valokuvan valtakunnallinen erikoismuseo. Tarjoamme harjoittelijoille innovatiivisen ja iloisen työyhteisön, ja monipuoliset ja kiinnostavat työtehtävät.

Haetaan Valokuvataiteen museon näyttelytiimiin tuotannon harjoittelijaa ajalle lokakuu 2023 – helmikuu 2024 (5kk). Harjoittelu on osa-aikainen. Osa-aikaisen harjoittelun palkka määrittyy sovittujen työprosenttien mukaan 40-50%. x 1400e

Työtehtävän kuvaus:

Museo järjestää helmikuussa 2024 osana Out of Metropolis -hanketta kansainvälisen seminaarin, jossa tarkastellaan valokuvataiteilijan ja kuraattorin moniulotteista suhdetta. Seminaari on osa laajempaa EU-hanketta, jossa pyritään rakentamaan kentälle hyviä toiminnan käytäntöjä. Harjoittelijan tehtäviin kuuluu seminaariin tuotannolliset tehtävät yhdessä museon näyttelytiimin kanssa sekä tapauskohtaisesti muita museon näyttelytiimin tuotannollisia tehtäviä.

Mitä harjoittelijalta odotetaan:

Tuotannollista osaamista, projektinhallintaa, yhteistyökykyä, oma-aloitteisuutta, budjetin ja aikataulujen hallintaa. Sujuvaa englanninkielen taitoa.

Kiinnostusta valokuvakulttuuriin ja valokuvataiteeseen.

Harjoittelijan korkeakoulutuki katsotaan eduksi.

Haku päättyy 28.5.2023

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen lähetetään 28.5.2023 mennessä yhtenä pdf-tiedostona sähköpostilla osoitteeseen

Tärkeä: kirjoita viestin aihekenttään ”Näyttelytiimin harjoittelija”

Lisätietoja: intendentti Tiina Rauhala puh. +358 40 159 5968, ma-ti klo 10-15.

Korkeakouluharjoittelija kokoelmatiimiin

Suomen valokuvataiteen museo on aktiivinen, kansainvälisesti toimiva asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää ja vaalia valokuvataidetta ja valokuvakulttuuria. Museo on valokuvan valtakunnallinen erikoismuseo. Tarjoamme harjoittelijoille innovatiivisen ja iloisen työyhteisön, ja monipuoliset ja kiinnostavat työtehtävät.

Haetaan Valokuvataiteen museon kokoelmatiimiin korkeakouluharjoittelijaa. Kolmen kuukauden pituinen harjoittelu ajoittuu syyskaudelle 2023. Tarkempi ajankohta on sovittavissa. Harjoittelupalkkio on 1400 euroa/kk. Yliopiston harjoittelutuki katsotaan eduksi.

Työtehtävän kuvaus: Harjoittelijan tehtäviin kuuluu monipuolisesti kokoelmatyön tehtäviä. Hän suunnittelee ja toteuttaa yhdessä museon kokoelmatyöryhmän kanssa varhaisen digikuvan keruun museon digitaalista Taskualbumi-alustaa käyttäen. Harjoittelija osallistuu myös kokoelmanäyttelyn tuotantoon ja valtakunnallisten kuva-arkistopäivien järjestämiseen. Lisäksi harjoittelijalle valitaan pieni kokonaisuus kokoelmakuvia luetteloitavaksi harjoittelijan kiinnostuksen kohteet huomioiden.

Mitä harjoittelijalta odotetaan: Oma-aloitteisuutta, projektinhallintaa, yhteistyökykyä, huolellisuutta ja tarkkuutta, sekä sujuvaa suomen kielen taitoa. Kiinnostusta valokuvaan ja valokuvataiteeseen.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen lähetetään 28.5.2023 mennessä yhtenä pdf-tiedostona sähköpostilla osoitteeseen

Tärkeä: kirjoita viestin aihekenttään ”Kokoelmatiimin harjoittelija”

Lisätietoja: intendentti Anni Wallenius puh. +358 41 4406 387, ma-ti klo 10-15.

——

Curator at the Finnish Museum of Photography

The Finnish Museum of Photography is an active, internationally operating expert organisation whose mission is to promote and preserve the art and culture of photography. The museum is a national museum of photography.

We are looking for a curator for a permanent position to work in the museum’s exhibition activities. We require a degree in higher education (e.g. in photography, art history, social sciences, curatorial studies or similar), broad knowledge of photography and curiosity about contemporary photographic practices. We also require strong practical production skills, experience in exhibition making and strong skills of collaboration. Good skills in project management are considered beneficial, communication and collaboration skills are valued. Applicants should have at least good oral and written Finnish or English language skills.  For non-Finnish speaking applicants, we require a commitment to studying Finnish to develop the language skills needed for the job.

The duties include a wide range of curatorial and production tasks related to exhibitions, such as communicating with artists and photographers, organising logistics, exhibition space planning and writing exhibition text materials together with the exhibition team, and varied project management tasks. The curator will contribute to the planning and implementation of the exhibition program as part of the exhibition team.

We particularly encourage applicants from different minority groups. Information related to this will be processed privately within the museum.

The Museum of Photography offers the opportunity to contribute to the construction and development of exhibition activities, an inspiring and stimulating working atmosphere, the energy of two exhibition spaces in the capital, and, through the museum’s collaborators and networks, a front seat to the international field of photography.

Interviews will take place during week 24.  Work will start on 1.9. 2023 or as agreed. Salary 2900-3000e /month according to experience. Please send your free application with CV by 28.5.2023 as one pdf file by email to (NOTE: please write in the subject line: ”curator application”).

For further information, please contact Tiina Rauhala, chief curator, tel. +358 40 159 5968, Mon-Thu 10-15.

 

Production intern for exhibition team

The Finnish Museum of Photography is an active, internationally operating expert organisation whose mission is to promote and preserve the art and culture of photography. The museum is a national museum of photography.

The Finnish Museum of Photography is looking for a production trainee to join its exhibition team for the period October 2023 – February 2024 (5 months). The internship is part-time. The salary for the part-time internship will be determined according to the agreed work percentage 40-50%. x 1400e

Job description: In February 2024, as part of the Out of Metropolis project, the Museum will organise an international seminar exploring the multi-dimensional relationship between the photographer and the curator. The seminar is part of a wider EU project to build good practice in the field. The trainee’s tasks will include production tasks for the seminar in collaboration with the museum’s exhibition team, as well as other production tasks for the museum’s exhibition team on an ad hoc basis.

What is expected of the intern: Production skills, project management, collaboration skills, initiative, budget and schedule management. Fluency in English. An interest in photography and the photographic arts.

Higher education support for trainees would be considered an advantage.

Application closes 28.5.2023

Please send your free application with CV by 28.5.2023 as one pdf file by email to

Important: please write ”Exhibition team trainee” in the subject line of the message.

For further information, please send an email to: Tiina Rauhala, Chief Curator, tel. +358 40 159 5968, Mon-Thu 10