Työpaikkailmoitus

Kulttuuriperintökoordinaattori / Kulturarvkoordinator

Haemme Tornionlaakson museoon KULTTUURIPERINTÖKOORDINAATTORIA määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.4.2023-31.12.2024.

(På svenska nedan)

Tornionlaakson museo – Tornedalens museum on alueellinen vastuumuseo, joka toimii kulttuuriperinnön asiantuntijana kehittäen ja edistäen toimialansa yhteistyötä sekä kulttuuriperinnön tallentamista ja digitaalista saatavuutta Tornionlaakson alueella. Museon tehtäviin kuuluu kulttuuriympäristötehtävä sekä alueellisen museotoiminnan edistämistehtävä Kemin, Keminmaan, Kolarin, Muonion, Pellon, Simon, Tervolan, Tornion ja Ylitornion kuntien alueilla. Tornionlaakson museo toimii myös Haaparannan museona.

Haemme Tornionlaakson museoon Haaparannan ja Tornion kaupunkien yhteistä kulttuuriperintökoordinaattoria koordinoimaan kulttuuriperinnön vaalimista ja kulttuurikasvatusta erityisinä painoalueinaan koskikalastuksen elävä perintö sekä maailmanperintökohde Struven ketju. Työssä saat olla tekemisissä aidon ja monipuolisen kulttuuriperinnön kanssa, sekä työskennellä osana rentoa tiimiä kansainvälisten asioiden parissa.

Rajat ylittävä kulttuuriperintö on tärkeä osa Tornion ja Haaparannan kaupunkien ja koko Tornionlaakson identiteettiä, historiaa ja elinvoimaa. Kansainvälistä tieteen ja tekniikan kulttuuriperintöä edustava Unescon maailmanperintökohde Struven ketju kulkee läpi Tornionlaakson molemmin puolin rajaa. Tornionlaaksossa sijaitsevat kaikki Ruotsin ja puolet Suomen alueelta valituista maailmaperintöpisteistä. Ainutlaatuista elävää kulttuuriperintöä edustava Tornionjoen koskikalastus on sekä Suomen että Ruotsin kansallisissa aineettoman kulttuuriperinnön luetteloissa. Koskikalastusta tullaan esittämään myös monikansalliseksi ehdokkaaksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.

Kulttuuriperintökoordinaattorin tehtäviin kuuluu koordinoida kulttuuriperintökohteiden vaalimista ja kehittämistä yhdessä perinteen harjoittajien ja vastaavien tahojen kanssa. Koordinaattori osallistuu koskikalastuksen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kohdehaun ohjausryhmän toimintaan ja monikansallisen Unesco-hakemuksen kirjoittamiseen sekä toimii kulttuuriperinnön vaalimisen ja Unesco-sopimusten paikallisena asiantuntijana.

Hakijalta vaaditaan soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kokemusta hanketyöstä ja kansainvälisistä hankkeista, alueen ja kulttuuriperinnön tuntemusta sekä hyvät viestintätaidot. Työssä käytettävät kielet ovat suomi ja ruotsi, hankekieli on englanti. Hakijalta vaaditaan riittävää ruotsin ja hyvää englannin kielen taitoa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaisia sosiaalisia vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia tiimissä ja verkostoissa. Työn hoitaminen edellyttää ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta.

Työaika: toimistotyöaika 36,25 h/viikko.
Palkkaus: KVTES:n mukaan.
Hakeminen: Sähköinen hakemus täytetään Kuntarekryssä. https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/kulttuuriperintokoordinaattori-507775/

Hakuaika päättyy pe 24.3.2023 klo 16.00.
Työ alkaa 1.4.2023 tai sopimuksen mukaan. Toimessa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Lisätietoja antaa Tornionlaakson museon museonjohtaja Titta Kallio-Seppä, , +358 50 597 1557.

*******

Vi söker en KULTURARVSKOORDINATOR till Tornedalens museum för en tillfällig anställning för perioden 1/4/2023-31/12/2024.

Tornedalens museum är ett regionalt museum som är ansvarig och fungerar som expert på kulturarv, utvecklar och främjar samarbete inom sitt område samt lagring och digital tillgänglighet av kulturarv i Tornedalen. Museets uppgifter innehåller kulturmiljöuppgiften och främjandet av landskapsmuseets verksamhet i de finska kommunerna Kemi, Keminmaa, Kolari, Muonio, Pello, Simo, Tervola, Torneå och Ylitornio. Det är också Haparandas museum.

Vi söker en gemensam kulturarvskoordinator i Haparanda och Torneå för att samordna bevarandet av kulturarvet och kulturfostran på Tornedalens museum med särskilt fokus på forsfiskets levande kulturarv och världsarvet Struves meridianbåge. Som anställt får du arbeta med äkta och mångsidigt kulturarv samt höra till ett trevligt team som arbetar med internationella frågor.

Det gränsöverskridande kulturarvet är en viktig del av identiteten, historien och livskraften i städerna Torneå och Haparanda och hela Tornedalen. Struves meridianbåge som finns med på Unescos världsarvslista och representerar vetenskapens och teknikens internationella kulturarv löper genom Tornedalen på båda sidor om gränsen. I Tornedalen finns alla svenska världsarvpunkter som valts ut och hälften av de finska. Forsfisket i Torneå representerar ett unikt levande kulturarv och ingår i de nationella listorna över immateriella kulturarv i både Finland och Sverige. Forsfisket kommer också att föreslås som en multinationell kandidat till Unescos lista över immateriella kulturarv.

Kulturarvkoordinators ansvar omfattar bevarande och utveckling av kulturarvsplatser i samarbete med traditionsutövare och andra intressenter. Koordinatorn hör till styrgruppen som leder forsfiskets ansökan till Unescos lista över immateriella kulturarv och deltar i skrivandet av en multinationell UNESCO-ansökan samt fungerar som en lokal expert på bevarande av kulturarv och UNESCO-doktriner.

Den sökande måste ha en lämplig universitetsexamen, erfarenhet av projektarbete och internationella projekt, kunskap om regionen och kulturarvet och god kommunikationsförmåga. De språk som används i arbetet är finska och svenska, projektspråket är engelska. Den sökande ska ha tillräckliga kunskaper i finska och god engelska.

För att uppgiften ska kunna slutföras krävs utmärkta sociala kommunikationsfärdigheter och förmåga att arbeta i team och nätverk. För att utföra arbetet behövs körkort och möjlighet att använda egen bil.

Arbetstid: kontorstid 36.25 h/vecka.
Lön: enligt AKTA (Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet i Finland)
Så här ansöker du: Den elektroniska ansökan fylls i på Kuntarekry (https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/kulttuuriperintokoordinaattori-507775/).
Ansökningstiden går ut fre 24/3/2023 kl. 15.00 svensk tid.
Arbetet inleds 1/4/2023 eller enligt överenskommelse. Anställningen har en provanställning på sex (6) månader.

Ytterligare information: Museichef Titta Kallio-Seppä, titta.kallio-seppa(at)tornio.fi, +358 50 597 1557