Artikkelipyyntö

Musiikki – Muuttuva musiikki, teknologia ja toimijat: teknologian rooli studiotyöskentelyssä ja äänite- tai musiikkituotannossa

Tässä Musiikki-lehden teemanumerossa keskitytään tarkastelemaan musiikin ja teknologian välistä suhdetta erityisesti musiikki- ja äänitetuotannon kontekstissa. Näiden teemojen lisäksi tarkastelun kohteena voivat olla myös erilaiset soitin- tai studiolaiterakentajat, eri tallennusformaatit kulttuurisessa kontekstissaan tai studioiden, studioteknologian sekä soitin- ja soitinlaitemallinnusten kehitys. Teemanumerossa kysytään, millaisissa teknologisoituneissa toimintaympäristöissä musiikkia tuotetaan, esitetään ja kulutetaan. Miten toimijat kytkeytyvät ja sitoutuvat teknologiaan tuottaessaan, tehdessään tai esittäessään musiikkia? Miten teknologia koetaan? Onko se musiikin ja äänitteiden tuotantoa ohjaava, muovattavissa oleva, helpottava vai kenties rajoittava ilmiö? Numeron lähtökohtana on laaja teknologian määritelmä, joka kattaa niin fyysiset artefaktit, niiden käyttötavat ja toimintalogiikan kuin käyttöliittymät ja niihin liittyvät sosiaaliset, taloudelliset sekä poliittiset kytkökset. Teknologian määritelmää on numerossa mahdollista pohtia ja laajentaa myös näiden ulottuvuuksien ulkopuolelle.

Kirjoittajia rohkaistaan pohtimaan teknologisen ympäristön ja siinä toimivien tekijöiden dynaamista suhdetta toisiinsa sekä erityisesti erilaisia muutoksia joko teknologiassa, käyttäjässä, toimintaympäristössä tai kaikissa näissä. Millä tavoilla tällaisia muutoksia voidaan kuvata, saada esille, käsitteellistää ja analysoida? Muutosten tarkastelu pitkällä historiallisella aikavälillä on artikkeleissa suotavaa, mutta ei välttämätöntä. Kaikkien tarkastelujen toivotaan kuitenkin huomioivan käsiteltyihin teknologioihin ja muutoksiin liittyvät historialliset ja kulttuuriset tekijät.

Artikkeliehdotusten mitta on 300 sanaa ja valmiiden artikkelien maksimipituus 60 000 merkkiä välilyönteineen. Varsinaisten vertaisarvioitujen artikkelien ohella numeroon toivotaan lyhyempiä aihepiiriä käsitteleviä temaattisia tai metodologisia katsauksia sekä aiheeseen liittyvien kirjojen ja muiden julkaisujen arvosteluja.

Artikkeliehdotukset pyydetään lähettämään perjantaihin 7.12.2018 mennessä teemanumeron toimittajalle eli Mikko Ojaselle () sekä Musiikin päätoimittajille Tuire Ranta-Meyerille (), Milla Tiaiselle () ja Laura Wahlforsille (). Valmiit käsikirjoitukset vertaisarviointikierrosta varten tulee lähettää numeron toimittajille 15.4.2019 mennessä. Teemanumero julkaistaan syksyllä 2019. Kirjoituksia koskevat ohjeet löytyvät lehden verkkosivuilta: https://mtsnet.wordpress.com/musiikki-lehti/ohjeita-kirjoittajille/

Musiikki on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä musiikintutkimuksen aikakauslehti, jota julkaisee Suomen musiikkitieteellinen seura ry. Lehti noudattaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan periaatteita tutkimuksen vertaisarvioinnista (ks. https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus).