Artikkelipyyntö

Pohjoismainen kartanohistoriasymposiumi Tanskassa syyskuussa 2024

Tanskassa järjestetään 19-21 syyskuuta 2024 Fyn saarella pohjoismainen linna- ja kartanosymposium. Ehdotuksia pyydetään esityksistä, jotka käsittelevät teemaa ”Koulutus ja kartano Pohjoismaissa”

Interested presenters are welcome to submit a short description (½ page + short biography) to Signe Boeskov at no later than 12 April 2024.

Presentations should be approximately 20 minutes in length, followed by a 5–10-minute discussion. The conference will be organised in the Nordic languages with the possibility of presentations in English. Notification of acceptance of presentations will be given before 1 May.

The seminar will be held at Broholm Gods, Fyn, Denmark on 19-21 September 2024 and is expected to consist of 1½ days of conference and 1½ days of excursions to manor houses in the area.

Throughout history, manor houses have been the setting for elite environments characterised by particular educational ideals. In manor houses, there was often room to pursue a high level of education for both men and women, to visit the world’s centres of art and knowledge – and to collect art, books, rarities, natural objects, rare plants, etc. There was a tradition of upbringing for polite behaviour, competence in the ways of the world – savoir faire – and ideals of special inner qualities, morals and religious life.

The history of the manor houses and education is not limited solely to the owners and their families, but also affects other population groups in the manor’s universe.

You are invited to give presentations that can be based on topics such as:

 • Manor house elite and education
 • Manor elite and educational ideals
 • Education, schools, universities
 • Elite travelling as education and tourism
 • Upbringing and behaviour
 • Gender and competences
 • Education – between society and the manor house.
 • The manor house as a career path
 • Students, specialisation and training
 • Education and distinction
 • Proteges
 • Estate, church and school
 • The manor house as a centre of knowledge, art and culture.
 • The manor house as an experimental centre – reform, development, experimentation
 • Education, status and cultural capital
 • Manor house collections
 • Art and artists at the manor house
 • The manor house as a historical monument

Full invitation in Danish:
I september 2024 arrangeres Nordisk Slots- og Herregårdssymposium i Danmark. Hermed inviteres forslag til oplæg vedrørende temaet Dannelsen og herregården i Norden.

Herregårdene har gennem historien dannet rammen om elitemiljøer kendetegnet ved særlige dannelsesidealer. Middelalderens høviske kultur, renæssancens adelige dyder og kundskaber, oplysningstidens ’grand tour’ gennem det kontinentale Europa og det sene 1800-tals britisk inspirerede perfekte gentleman er udtryk for disse idealers udvikling såvel som deres kontinuitet. På herregårdene var der ofte råderum til at forfølge et højt uddannelsesniveau for både mænd og kvinder, til at besøge verdens kunst- og videnscentre – og til at samle på kunst, bøger, rariteter, naturalier, sjældne planter osv. Der var tradition for opdragelse til høvisk opførsel, kompetence til at begå sig på de bonede gulve – savoir faire – og idealer om særlige indre kvaliteter, moral og religiøs livsførelse.

Historien om herregårdene og dannelsen er ikke begrænset til besidderne og deres familier, men berører også andre befolkningsgrupper i herregårdens univers. Herregårdene var med reformarbejde, skolebyggeri, kirkeejerskab, mm. med til at skabe rammerne om landbobefolkningens liv, herunder skole- og kirkegang. Individuel protektion bragte unge mennesker med talent gennem uddannelse og nye kunstnere frem i verden eller på ophold på herregården. Herregårdsmiljøerne i Norden var som uddannelses- og karrierested for den brede befolkning ligeledes uomgængelige. Der pågik her en konstant oplæring af specialiserede ansatte inden for herregårdshusholdningens forskellige arbejdsgrene, og avancementsmulighederne var gode. Formaliseret uddannelse foregik for de mange elever, der i perioder opholdt sig ved herregården, f.eks. for at lære sig landvæsen eller husholdning. Sidst men ikke mindst tiltrak undervisningen af ejerfamiliernes børn (og voksne) også specialiserede undervisere til herregården, der i stor stil var arbejdsplads for privatlærere, sprogundervisere, musik- og danselærere etc., ganske ofte fra udlandet.

Dannelse repræsenterer en historie på tværs af høj og lav i herregårdens verden. Den personlige dannelse, opførsel og individets kulturelle og vidensmæssige kompetencer var dog også et af denne verdens solide distinktionspunkter. Den var med til at placere f.eks. herskab og tjenestefolk i hver sin åbenlyse kategori og cementere de sociale forskelle.

De nordiske herregårdsmiljøer opfattes i almindelighed i dag vel næppe som eksklusive centre for dannelse – men historien om dem opfattes i reglen som en vigtig del af den nationale almendannelse.

Der inviteres til oplæg, der eksempelvis kan tage afsæt i emner som:

 •        Herregårdselite og (ud)dannelse
 •        Herregårdselite og dannelsesidealer
 •        Undervisning, skoler, universiteter
 •        Elitens rejser som dannelse og turisme
 •        Opdragelse og opførsel
 •        Køn og kompetencer
 •        Dannelse – mellem samfund og herregård.
 •        Herregården som karrierevej
 •        Elever, specialisering og oplæring
 •        Dannelse og distinktion
 •        Protegéer
 •        Gods, kirke og skole
 •        Herregården som centrum for viden, kunst og kultur.
 •        Herregården som eksperimentarium – reformer, udvikling, eksperimenter
 •        Dannelse, status og kulturel kapital
 •        Herregårdens samlinger
 •        Kunst og kunstnere på herregården
 •        Herregården som historisk monument

Interesserede oplægsholdere er velkomne til at indsende en kort beskrivelse (½ side + kort biografi) til Signe Boeskov på senest den 12. april 2024.

Oplæg bør være af ca. 20 minutters varighed med efterfølgende diskussion på 5-10 minutter. Konferencen afholdes på de nordiske sprog med mulighed for oplæg på engelsk. Besked om optagelse af oplæg gives inden 1. maj.

Seminaret afholdes på Broholm Gods, Fyn, Danmark den 19.-21. september 2024 og forventes at bestå af 1½ konferencedag og 1½ dag med ekskursioner til herregårdsmiljøer i området.

Program og oplysninger om tilmelding følger.

Spørgsmål kan rettes til: