Työpaikkailmoitus

Tohtorikoulutettava: Oikeudellinen tieto ja taito Suomessa n. 1750–1920: Tapaustutkimus kansan oikeudellisesta osaamisesta esimodernissa Euroopassa”.

 

TURUN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA ON HAETTAVANA

oikeustieteen tohtorikoulutettavan/projektitutkijan tehtävä 1.10.2017 alkaen. 

Tohtorikoulutettava tulee työskentelemään Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimusprojektissa ”Oikeudellinen tieto ja taito Suomessa n. 1750–1920: Tapaustutkimus kansan oikeudellisesta osaamisesta esimodernissa Euroopassa”. Tutkimushanke tutkii tavallisten suomalaisten oikeudellista tieto–taitoa (legal literacy), oikeutta ja oikeusprosesseja koskevia tietoja ja käytännön taitoja, pitkän 1800-luvun aikana.

Tutkimushankkeen päätutkimuskysymykset ovat: 1) Keillä (ei-juristeilla) oli oikeudellista tieto–taitoa (legal literacy) suomalaisissa kaupungeissa ja maaseudulla? 2) Mitä tietoja ja taitoja heillä oli sekä missä määrin? 3) Miten he olivat saaneet tietonsa ja taitonsa? Mitä kirjoja he omistivat /käyttivät? 4) Millainen rooli heillä oli yhteisöissään? Millainen vaikutus heidän oikeudellisella tieto–taidollaan oli heidän sosiaaliseen liikkuvuuteensa ja talouteensa?

Tehtävä täytetään 1.10.2017 alkaen enintään projektin rahoituskauden loppuun asti (31.8.2021). Tehtävää täytettäessä määräajan kestossa huomioidaan hakijan tohtorin tutkintoon sisältyvän väitöskirjatyön ja jatko-opintojen vaihe.

Tehtävään voidaan valita myös soveltuva henkilö, jolla ei vielä ole jatko-opinto-oikeutta. Tällöin tehtävä täytetään projektitutkijan nimikkeellä määräajaksi 1.10.–30.4.2018, jonka aikana projektitutkijan ensisijainen tehtävä on kirjoittaa väitöskirjansa tutkimussuunnitelmaa. Tehtävän jatkuminen määräajan jälkeen on mahdollista.

Tohtorikoulutettavan tehtävässä työskentelevän odotetaan tekevän väitöskirjatutkimusta keskeisesti projektin teemaan liittyvästä aiheesta projektin johtajan ohjauksessa ja suorittavan tohtorin tutkinnon oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Tehtävään valittava henkilö työskentelee yhdessä tutkimushankkeen johtajan ja tutkijoiden kanssa. 

Kelpoisuusvaatimuksista on määrätty Turun yliopiston johtosäännössä. Tohtorikoulutettavan tehtävään otettavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja tutkimussuunnitelmaa. Lisäksi edellytetään korkeakoulututkinnon suorittamisen yhteydessä tai muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista jatko-opintoihin ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen tutkimussuunnitelman mukaisesti. Hakijan ansioita arvioitaessa huomioidaan etenkin julkaisujen ja opinnäytetöiden avulla todennettava tehtäväalueen osaaminen ja käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustason 2–4 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 1985,85 – 2475,31 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo

1)  ansioluettelo tiedekunnan antaman ohjeen mukaan: http://www.utu.fi/fi/yksikot/law/tutkimus/jatko-opinnot/Documents/dp_ansioluettelo_11.4.2011.pdf

2) todistusjäljennökset suoritetuista tutkinnoista 

3) tutkimushankkeeseen liittyvä tutkimussuunnitelma

4) selvitys hakijan jatko-opintojen etenemisestä

5) opintorekisteriote

6) muut hakijan pätevyyttä ja kelpoisuutta osoittavat asiakirjat.

Hakuasiakirjat ja sen liitteet tulee toimittaa suomen kielellä. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Hakijan on lisäksi ilmoitettava, miten hänet tavoittaa rekrytointimenettelyn aikana, ja annettava sähköpostiosoite, johon kirjalliset ilmoitukset toimitetaan.

Lisätietoja tehtävästä voi tiedustella oikeushistorian professori Mia Korpiolalta, puh. +358 50 356 2068 tai mia.korpiola(at)utu.fi. Hakuprosessiin liittyviin tiedusteluihin vastaa palvelupäällikkö Noora Kedonperä, noora.kedonpera(at)utu.fi.

Hakemukset osoitetaan Oikeustieteelliselle tiedekunnalle.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 25.9.2017 (kello 23:59) yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki järjestelmään on tämän ilmoituksen alussa (Täytä hakemus).