Konferenssit ja seminaarit

1800-luvun tutkimuksen verkoston vuosikonferenssi – The 11th annual conference of the Finnish Network for 19th Century Studies

Esitelmä- ja sessiokutsu

Tieto liikkeessä: Tiedon ja taitojen kierto pitkällä 1800-luvulla

1800-luvun tutkimuksen verkoston 11. vuosikonferenssi

24–25.1.2019

Oulun yliopisto

1800-luvun tutkimuksen verkoston 11. vuosiseminaarin teema on tiedon kierto. “Tieto” ei tässä viittaa vain tieteelliseen tietoon tai oppeihin, vaan myös suulliseen, hiljaiseen, kansanomaiseen ja maallikkotietoon sekä erilaiseen käytännön osaamiseen, valmiuksiin ja taitoihin. Verkoston ja konferenssi ovat luonteeltaan poikkitieteellisiä: ne tuovat yhteen tutkijoita historian, kielitieteen, perinteen tutkimuksen sekä taiteen, musiikin ja kirjallisuuden tutkimuksen aloilta. Kutsumme tutkijoita näiltä ja lähialoilta tutkimaan tiedon monia muotoja, rooleja ja tehtäviä Ranskan vallankumouksen ja ensimmäisen maailmansodan välisenä aikana. Esitelmäehdotukset voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 • Miten tietoa tuotettiin ja miten tieto puolestaan muokkasi yksilöitä, yhteisöjä ja yhteiskuntia;
 • miten tietoa siirrettiin paikasta toiseen, ryhmältä ja yksilöltä toiselle, ja miten se muuttui tässä prosessissa;
 • millaisia muotoja teoreettisen tiedon ja käytännön taitojen väliset suhteet saivat;
 • millaista roolia koulutus ja käytännön harjaannuttaminen näyttelivät tiedon ja taitojen (esim. teknisten, musiikillisten, taiteellisten ja käsityötaitojen) siirtämisessä;
  ketkä toimivat välittäjinä tiedon siirron prosesseissa;
 • miten tietoa ja taitoja käsitteellistettiin ja miten ne muokkasivat materiaalista ympäristöä (esim. esineitä ja rakennuksia);
 • miten tietoa kaupallistettiin ja myytiin, miten sen kulkua rajoitettiin ja säädeltiin; miten tietoa salattiin;
 • miten sukupuoli, luokka ja etninen tausta vaikuttivat yksilöiden ja ryhmien
 • mahdollisuuksiin tuottaa, siirtää ja omistaa tietoa;
 • millainen oli tiedon ja vallan suhde;
 • millainen on erilaisten lähestymistapojen (esim. digitaaliset menetelmät, biografinen menetelmä, sukupuolen tutkimus) ja käsitteellisten välineiden panos tiedon liikkeiden tutkimukselle?

Sekä empiiriset että metodologiset ehdotukset ovat tervetulleita. Konferenssikielet ovat englanti, ruotsi ja suomi.

Konferenssin kutsutut puhujat ovat professori (emerita) Carolyn Steedman (Warwickin yliopisto), professori Brita Brenna (Oslon yliopisto) ja dosentti, yliopistonlehtori Markku Hokkanen (Oulun yliopisto). Professori Steedman on johtava viktoriaanisen Britannian tutkija. Hän on teoksissaan tarkastellut muun muassa lapsuutta, palvelusväkeä, työväenluokan arkielämää, lakitietoa, elämäkertakirjoittamista ja 1800-luvun historiankirjoituksen perintöä. Professori Brennan tutkimus painottuu tiedon tuottamisen, representaatiotekniikoiden ja esityskäytäntöjen suhteen tutkimukseen. Hän myös opettaa museologiaa ja museotutkimusta. Dosentti Hokkasen tutkimusaloja ovat modernin ajan siirtomaavallan, Brittiläisen imperiumin, Afrikan ja lääketieteen historia.

Lähetä yhteystietosi ja 250-300 sanan mittainen esitelmä- tai sessioehdotus 15.9.2018 mennessä Tiina Kinnuselle () tai Heini Hakosalolle (). Sessioehdotuksen tulee sisältää lyhyt kuvaus session teemasta, osallistujien (& mahdollisen puheenjohtajan ja kommentaattorin) nimet ja affiliaatiot sekä esitelmien otsikot. Ehdotukset arvioidaan ja päätökset ilmoitetaan 15.10.2018 mennessä. Ohjelma julkaistaan marraskuussa 2018 1800-luvun tutkimuksen verkoston kotisivuilla osoitteessa https://www.finlit.fi/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/1800-luvun-tutkimuksen-verkosto#.Wt8dGmcUkmY, missä myös konferenssi-ilmoittautuminen tapahtuu.

Konferenssin järjestää Oulun yliopiston Humanistinen tiedekunta yhdessä 1800-luvun tutkimuksen verkoston ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa.

* * *

Call for papers and sessions

Knowledge on the move: The circulation of knowledge and skills during the long 19th century

The 11th annual conference of the Finnish Network for 19th Century Studies

Time: 24–25 January 2019

Venue: University of Oulu, Finland

The theme of the 11th annual conference of the Finnish Network for 19th-Century Studies is circulation of knowledge. “Knowledge” here refers not only to scientific or scholarly knowledge but also to oral, tacit, lay and folk knowledge, practical know-how, capacities and skills. The network and the conference are interdisciplinary: they bring together scholars from the historical disciplines, art, music and literary studies, linguistics and ethnography. We invite scholars from these and related fields to investigate the many forms, roles and functions of knowledge and knowledge transmission between the French revolution and the First World War. The questions that the papers address might include, for instance:

how knowledge was produced in this particular historical context and how it, in turn, shaped individuals, communities and societies;
how knowledge was transferred from one place, group and individual to another and how it changed in the process;
what was the relationship between theoretical knowledge and practical skills;
what was the role of education and apprenticeship in the transmission of knowledge and (e.g. technical, artisanal, musical, artistic) skills;
who were the key mediators and what was their role in this process;
how knowledge was conceptualised and how it was incorporated in the material world (e.g. objects and buildings);
how knowledge was traded and marketed, and how its movement was restricted and regulated; how knowledge was kept secret;
who – in terms of gender, class and race – were in the position to create knowledge, circulate it and claim proprietary rights over it;
what was the relationship between power and knowledge;
what can different approches (e.g. digital humanities, the biographical approach, gender studies) contribute to the study of circulation of knowledge?
Both empirical and methodological papers are welcome. The conference languages are English, Swedish and Finnish.

The keynote speakers are Professor (emerita) Carolyn Steedman (University of Warwick, UK), Professor Brita Brenna (University of Oslo) and Senior Lecturer Markku Hokkanen (University of Oulu). Professor Steedman is a prominent historian of Victorian Britain. Her books explore, among other things, childhood, domestic service, everyday working-class life, everyday legal knowledge and practices, life writing and the legacy of 19th-century historiography. Professor Brenna’s primary field of expertise is the interrelationship between production of knowledge, techniques of representation and exhibition practices. She also teaches museology and museum studies. Dr Hokkanen’s work research deals with modern colonial and imperial history, African history and the history of medicine.

Please email a 250-300 word proposal, together with your affiliation and contact information, by 15 September 2018 to Tiina Kinnunen () or Heini Hakosalo (). Session proposals should contain a short desciption of the central theme of the session, the names and affiliations of the presenters (and possibly discussant and chair) and the titles of the papers. The proposals will be reviewed and the participants notified by 15 October 2018. The programme will be published in November 2018 at the home page of the Finnish Network for 19th-Century Studies, at https://www.finlit.fi/en/research/research-networks/19th-century-studies-network#.WuAW1oVOJPY, where the registration also takes place.

The conference is organised by the University of Oulu (Faculty of Humanities) in collaboration with the Finnish Network of Nineteenth Century Studies and the Finnish Literature Society.