Väitökset

Affective Power of Social Media – Engagements with Networked Parenting Culture

YTM Mari Lehto esittää väitöskirjansa ”Affective Power of Social Media – Engagements with Networked Parenting Culture” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 12.11.2021 klo 16 (Turun yliopisto, Publicum, Pub 2 -luentosali, Assistentinkatu 7, Turku). Yleisö voi seurata väitöstä myös etäyhteyden kautta: https://utu.zoom.us/j/67370965645

Vastaväittäjinä toimii professori Megan Boler (University of Toronto) ja kustoksena professori Susanna Paasonen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomen- ja englanninkielinen. Väitöksen alana on mediatutkimus.

Väitöskirja on luettavissa osoitteessa https://www.utupub.fi/handle/10024/152658
***

Sosiaalinen media on muuttanut tapojamme kommunikoida ja muokannut kokemustamme maailmasta. Artikkeliväitöskirjassa tarkastellaan sosiaalisen median ambivalenttia, affektiivista voimaa vanhemmuuskulttuurin näkökulmasta nyky-Suomessa. Tutkimuksessa kysytään, miten äitiyttä eletään, miten äitiys koetaan ja miltä se tuntuu sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksessa selviää, kuinka sosiaalinen media sitouttaa äitejä affektiivisesti, ja se tuottaa uutta tietoa nykyajan vanhemmuudesta sekä sosiaalisen median kasvavista vaikutuksista.

Monimenetelmällinen, laadullinen tutkimus nojautuu erityisesti kulttuurintutkimukseen, affektitutkimukseen, feministiseen mediatutkimukseen sekä Internet-tutkimukseen. Väitöskirja sisältää johdannon sekä neljä itsenäistä tutkimusartikkelia. Tutkimuksen metodologisessa osassa esitellään etnografinen, analyyttisesti valikoiva lukemisen tapa, jota kutsutaan reparatiiviseksi flow’ksi. ‘Flow’ viittaa paikantuneeseen tapaan tutkia digitaalisen aikakauden kokemuksia. Reparatiivisessa lukemisessa keskeistä on puolestaan avoimuus positiivisille affekteille ja yllätyksille.

Tutkimusartikkelit keskittyvät sosiaalisen median ilmiöihin, mukaan lukien huonon äidin figuuri äitiysblogeissa, sosiaalisen median imetyskeskustelujen dynamiikka, vaikuttajaäitien affektiiviset käytännöt sometyössä sekä affektiiviset kohtaamiset sosiaalisen median vanhemmuussisältöjen kanssa. Kaksi ensimmäistä artikkelia painottuvat verkkosisältöihin, kuten blogeihin, keskustelufoorumien kommentteihin ja Instagram-julkaisuihin. Kaksi viimeistä artikkelia siirtävät painopisteen kokemuksen tasolle: syvähaastatteluihin ja havaintopäiväkirjoihin sosiaalisen median käytöstä.

Tapaustutkimusten pohjalta tutkimus väittää, että sosiaalisen median affektiivisten intensiteettien monipuolisuus, monimerkityksellisyys ja ristiriitaisuus yhdessä äitiyden kulttuuristen normien kanssa sitouttavat äitejä verkon vanhemmuuskulttuureihin. Tutkimalla näiden viipyvien intensiteettien jälkiä, merkkejä ja tulkintoja voidaan paremmin ymmärtää dataistuneessa nykykulttuurissa elävien äitien kokemuksia. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että vaikka vaikuttajat ja äitibloggaajat sitouttavat seuraajansa erilaisilla affektiivisilla taktiikoilla, sosiaalisen median alustojen affektiivinen vetovoima on avain dynamiikkaan, joka tuo käyttäjät yhteen, mutta voi myös ajaa heidät erilleen. Väitöstutkimus osoittaa, että digitaalisen vanhemmuuskulttuurin monikerroksiset affektiiviset kokemukset, rytmit ja intensiteetit kertovat muustakin kuin äitiydestä: ne heijastavat tapoja, joilla sosiaalinen media muovaa tunnekokemuksiamme.

Väitöskirja haastaa makrotason suuret kertomukset datakulttuurista tutkimalla kokemuksia ja affekteja. Tutkimus keskittyy mikrotason monimerkityksellisiin tuntemuksiin ja painottaa laadullista metodologista tarkkuutta. Lähestymistapa tarjoaa syvällistä ja kontekstoitua tietoa sosiaalisen median dynamiikasta ja vaikutuksista. Affektien kiertoa sosiaalisessa mediassa tutkimalla väitöskirja selventää, miten affektit toimivat ja mitä ne tekevät kohtaamisissamme maailman kanssa. Tutkimuksessa monimerkitykselliset digitaalisen arjen tarinat tarjoavat ikkunan, jonka kautta voi tarkastella sosiaalisen median affektiivista vetovoimaa.