Väitökset

Det finns miljoner sätt att vara” – Om Monika Fagerholms Diva och den filosofiska läsningen

Hanna Lahdenperä väittelee 4.6.2021 kello 13.15 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ””Det finns miljoner sätt att vara” – Om Monika Fagerholms Diva och den filosofiska läsningen” (”There are millions of ways to be.” Monika Fagerholms Diva and Philosophical Reading). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa: Live stream

Vastaväittäjänä on Docent Mia Österlund, Åbo akademi, ja kustoksena on professori Ebba Witt-Brattström.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Nordica Helsingiensia.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.

***

Denna sammanläggningsavhandling är en undersökning av relationen mellan skönlitteratur och teori/filosofi samt en filosofisk läsning av den finlandssvenska författaren Monika Fagerholms roman ”Diva. En uppväxts egna alfabet med docklaboratorium (en bonusberättelse ur framtiden)” (1998). Avhandlingens centrala frågor rör litteraturvetenskaplig läsning: Hur opererar man med teori och filosofi så att skönlitteraturen fortfarande talar på sina egna villkor, så att man inte utsätter skönlitteraturen för en teori eller ramar in den i en specifik filosofisk idé? Så att skönlitteraturen inte förminskas till en uppsättning argument eller filosofin till ett stympat verktyg? Vad innebär litteraturvetenskaplig metod i allt detta?

I avhandlingen identifieras tre centrala begrepp i ”Diva”: språklighet, kroppslighet och rumslighet. De utgör grunden för en filosofisk läsning där begreppen fungerar som motiv i romanen samt som en tematisk, filosofisk diskussion om berättelsens, litteraturens och representationernas roll för protagonisten. Detta öppnar för en feministisk kontext, och Diva relateras till filosoferna Judith Butlers och Rosi Braidottis tänkande.

Avhandlingens fem artiklar kartlägger en utveckling mot filosofisk läsning. Artiklarna visar hur rekontextualiseringen av universalsubjektet som tonårsflicka är ett sätt att kritiskt granska subjektets kulturella villkor och förutsättningar. Språklighet, kroppslighet och rumslighet utgör hörnstenar för de olika dimensionerna i huvudpersonens sätt att vara flicka och kvinna i världen: vilken typ av röst en flicka förväntas anta och den betydelse hennes yttranden ges, vilken typ av kulturella representationer som finns tillgängliga för henne, vad som gör henne till en hon och vilken position hon ges utifrån detta.

I avhandlingen identifieras också ett centralt drag i Fagerholms författarskap: kategorier blandas och sammanfaller. Detta sker på två nivåer. För det första, när det gäller språklighet och kroppslighet i ”Diva”, sammanfaller det tematiska och det textuella så, att både romanens språk och raderna på pappret rör mot det poetiska uttrycket – meningstrafiken flyter ut såväl på boksidan som innehållsligen. För det andra sammanfaller plats och rum till en för Fagerholm kännetecknande abstrakt rumslighet som möjliggör en undersökning av normer och normöverskridanden, av potentiella subjektiviteter.