Konferenssit ja seminaarit

ELÄINTUTKIMUSPÄIVÄT 2022: Eläimen luonto

ELÄINTUTKIMUSPÄIVÄT 2022: Eläimen luonto
Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seura ry (YKES) yhteistyössä Turun yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen verkoston (TYKE) kanssa

4.–6.4.2022 Turun yliopisto

The Annual Conference of the Finnish Society for Human-Animal Studies // Eläintutkimuspäivät
https://www.facebook.com/events/3124913774445222

Vuoden 2022 Eläintutkimuspäivien teema “Eläimen luonto” kutsuu tarkastelemaan niitä moninaisia tapoja, joilla eläimet, luonto ja luonnollisuus liitetään kulttuurissa ja yhteiskunnassa yhteen. Miten näitä kytköksiä tuotetaan ja toisaalta haastetaan arkipäivän tilanteissa ja puhetavoissa? Entä esimerkiksi taiteessa ja politiikassa?

Luonnon käsitettä on hyödynnetty, mutta myös purettu ja merkityksellistetty uudelleen ihmis- ja yhteiskuntatieteissä. Mistä siis ylipäätään puhumme, kun puhumme luonnosta tai luonnollisuudesta? Millaisia merkityksiä luonto saa eläimistä puhuttaessa eri konteksteissa, esimerkiksi ympäristönsuojelussa, koti- ja lemmikkieläinten kohdalla tai tehotuotannossa? Mitä vallankäytön muotoja luonnollisuuden määrittelyyn kytkeytyy? Luonnon monimuotoisuus hupenee, ja luonnonvaraisten eläinten erilaiset elinympäristöt muuttuvat ympäristönmuutosten seurauksena. Mitä tarkoittavat luonto tai luontokulttuurit eläinten elinympäristönä? Miten huomioida eläinten omaa toimijuutta luontoa koskevissa kysymyksissä?

Kannustamme ymmärtämään teeman laajasti ja lähettämään esitelmäehdotuksia eri tieteenaloilta. Esitelmät voivat olla suomen- tai englanninkielisiä.

Tutkimuspäiville voi osallistua paikan päällä Turun yliopistossa tai etäyhteydellä.

Keynote-luennoitsijat

Cecilia Åsberg (Linköping University, Ruotsi) on luonnollisuuden ja ei-inhimillisen kysymyksiin perehtynyt monitieteinen tutkija. Åsberg toimii sukupuolen, luonnon ja kulttuurin tutkimuksen professorina Linköpingin yliopistossa. Hän on feministiseen posthumanismiin keskittyvän tutkimusryhmän The Posthumanist Hubin perustaja ja toimii myös ryhmän johtajana.

Tuija Kokkonen (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, Suomi) on Helsingissä toimiva taiteilija, tutkija ja taiteellisen tutkimuksen professori. Hän on toiminut vuodesta 1996 lähtien Maus&Orlovski -esitysyhteisön taiteellisena johtajana ja ohjaajana. Muistiot tutkivat esityksen, ”luonnon”, ei-inhimillisen ja ajan suhteita sekä taiteen roolia ekologisten kriisien aikakaudella. Viimeisin esityssarjoista, Muistioita ajasta—esityksiä ei-ihmisten kanssa ja ei-ihmisille (2006–), muodosti keskeisen osan Kokkosen taiteellista väitöstutkimusta nimeltään Esityksen mahdollinen luonto: suhde ei-inhimilliseen esitystapahtumassa keston ja potentiaalisuuden näkökulmasta.

Karoliina Lummaa (Turun yliopisto, Suomi) on humanistiseen ympäristötutkimukseen erikoistunut kirjallisuudentutkija. Hän on kirjoittanut muun muassa suomalaisesta linturunoudesta ja antroposeenin kysymyksistä, sekä toimittanut artikkelikokoelmia posthumanistisesta kirjallisuudentutkimuksesta. Lummaa työskentelee Turun yliopiston ihmistieteellisessä tutkijakollegiumissa TIASissa ja itsenäisessä BIOS-tutkimusyksikössä.

Esitelmät ja valmiit työryhmät

Lähetä enintään 300 sanan mittainen esitelmäehdotuksesi Word- tai PDF-muodossa 11.2.2022 mennessä osoitteeseen cfp(at)ykes.org. Tutkimuspäivien järjestelytoimikunta koostaa hyväksytyistä esitelmistä omat työryhmänsä. Päiville voi ehdottaa myös valmista työryhmää (3-4 esitelmää) jolloin ehdotuksessa tulee olla työryhmän otsikko, muutaman lauseen kuvaus työryhmästä, työryhmän puheenjohtajan nimi sekä esitelmänpitäjien nimet, otsikot ja abstraktit (enintään 300 sanaa/abstrakti).

Tekstityöpaja graduntekijöille ja jatko-opintoja suunnitteleville

4.4.2022 järjestetään noin puolen päivän pituinen tekstityöpaja, johon voivat osallistua graduntekijät ja jatko-opintoja suunnittelevat. Hae työpajaan lähettämällä 11.2.2022 mennessä noin sivun mittainen tiivistelmä tekstistäsi osoitteeseen cfp(at)ykes.org. Varaudu lähettämään myöhemmin enintään 20 sivua tekstiä työpajassa käsiteltäväksi.Teksti voi olla esimerkiksi osa gradua, artikkeliluonnos tai väitöskirjan tutkimussuunnitelma. Tekstin kieli voi olla suomi tai englanti. Tarkemmat ohjeet saat sähköpostitse vetäjiltä kun ilmoittautumisesi on hyväksytty. Ryhmään otetaan 10 opiskelijaa.

Osallistumismaksu

YKES ry:n jäsenet 0 €
TYKEn jäsenet 0 €
Ei-jäsenet 25 €
Perustutkinto-opiskelijat 15 €

 

Animal Nature – Annual conference of the Finnish Society of Human-Animal Studies
April 4th–6th, 2022
University of Turku, Finland

The Annual Conference of the Finnish Society for Human-Animal Studies // Eläintutkimuspäivät
https://www.facebook.com/events/3124913774445222

The theme of the 2022 annual conference is Animal Nature. This theme directs our focus to the diverse ways in which animals, nature and naturalness are connected and entangled culturally and societally, and in specific, to the ways in which these connections are both produced and challenged in everyday practices and discourses, or as part of cultural and societal institutions such as art or politics.

The concept of nature has been utilized but also deconstructed and reconstructed repeatedly in human and social sciences. What do we then talk about when we talk about nature or naturalness? What are the meanings attached to the concepts of nature and natural in different contexts such as environmental conservation, the keeping of livestock or companion animals, or at the level of the animal industrial complex? What are the forms of power embedded in defining what is natural? The biodiversity is declining, and the habitats of wildlife are changing due to environmental crises. What do then nature or naturecultures mean as living environments of animals? And how could we take into account animal agency in considering questions of nature and naturalness?

We encourage a broad understanding of this theme, and welcome proposals from different disciplines and fields of study. The presentations can be held either in Finnish or English.

You can participate in the conference in person in Turku or online. The conference is organised in co-operation with Turku Human-Animal Studies Network (TYKE).

Keynote speakers

Cecilia Åsberg (Linköping University, Sweden) is a multidisciplinary scholar, who investigates questions of naturalness and more-than-human issues. She is a professor of Gender, nature, culture at Linköping University and the founder and director of The Posthumanities Hub, a research group focused on feminist posthumanities.

Tuija Kokkonen (Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki, Finland) is an artist, a researcher and the professor of artistic research living and working in Helsinki. Since 1996 she has worked on a series of site-specific memo performances, as the director and the artistic director of Maus&Orlovski, a performance collective of artists from various fields. The memos are explorations on relationships between performance, “nature”, non-human and time, and on the role of art in the age of ecological crises. Her doctoral artistic research project incorporates a series of interspecies performances called Memos of Time — performances with and for non-humans (2006–).

Karoliina Lummaa (University of Turku, Finland) is a literary scholar specialized in environmental humanities. She has written about, for example, birds in Finnish poetry and questions of the Anthropocene. She has also co-edited collections of posthumanism and literature studies. Lummaa works as a researcher at the Turku Institute for Advanced Studies (TIAS) and at an independent BIOS Research Unit.

Proposals for individual presentations and panels

Please submit your proposal for a presentation (max 300 words), preferably as a word document or a pdf file, by February 11, 2022 to cfp(at)ykes.org. The organizing committee forms panels from approved individual papers. You can also propose a full panel (3-4 presentations), also by February 11, 2022 to cfp(at)ykes.org. In that case, please include a title of the panel, the name of the chair(s), a short description of the panel in a few sentences, and names, titles and abstracts (max 300 words) of presenters in your submission.

Writing workshop for undergraduate students

The half-day workshop is held on April 4th and is open to students writing their Master’s theses and those interested in PhD studies and preparing their research plans. Apply to participate in the writing workshop by sending a page-long sample of your text by February 11, 2022 to cfp(at)ykes.org. Texts may be for example a part of a master’s thesis, an article draft or a research plan of a doctoral dissertation. Be prepared to send a longer passage of text (max 20 pages) later on. You can submit your text in Finnish or English. You will receive more detailed instructions when your application has been accepted. The workshop can accommodate 10 student participants.

Participation fee

The Members of YKES ry 0 €
The Members of TYKE 0 €
Non-members 25 €
Undergraduate students 15 €