Konferenssit ja seminaarit

Elävä perintö – näkökulmia kaupungista -seminaari

Elävä perintö – näkökulmia kaupungista

Porvoon museo – Itä-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo järjestää Euroopan kulttuuriympäristöpäivien elävä perintö -teemaan liittyvän iltapäiväseminaarin Porvoon Vanhalla raatihuoneella keskiviikkona 6.9.2023 klo 13–16.

Vanhan Porvoon suojeluliike loi perustan maamme rakennussuojelun kehittymiselle. Tänä päivänä kulttuuriympäristön suojelu huomioidaan monipuolisesti lainsäädännössämme ja kulttuuriympäristötyö on oleellinen osa alueellisten vastuumuseoiden tehtäväkenttää. Vanhassa Porvoossa kaupunginosan suojelulla on jo niin pitkät perinteet, että se on itsestään selvä osa alueen luonnetta, osa elävää perintöä.  Nuoremman rakennusperinnön kohdalla tarvitaan aikaa ennen kuin rakennukset tai ympäristöt yleisesti ymmärretään sopivan ikäiseksi säilytettäväksi.

Seminaarin luennot käsittelevät Porvoon kaupunkirakennetta, varhaista suojeluliikettä vanhan kaupungin pelastamiseksi sekä sitä, miten rakennussuojelusta tulee yleisesti hyväksyttyä. Tilaisuuden lopuksi museon alueellisen työn ammattilaiset esittäytyvät ja kertovat työstään. Tilaisuus on suomenkielinen.

Porvoon museo on itäisen Uudenmaan alueellinen vastuumuseo, joka hoitaa alueellaan kulttuuriympäristötehtävää ja alueellisen museotyön edistämistehtävää. Museon toimialue kattaa Porvoon, Loviisan, Sipoon, Pornaisten, Pukkilan, Askolan, Lapinjärven ja Myrskylän kuntien alueen. Museo toimii kulttuuriympäristön asiantuntijana, joka antaa lausuntoja, osallistuu viranomaisneuvotteluihin, antaa neuvontaa, kehittää ja edistää kulttuuriympäristön vaalimista ja kulttuuriympäristötiedon digitaalista tallentamista ja saatavuutta. Alueellista museotoimintaa edistetään tukemalla paikallismuseoiden toimintaa, neuvoen, kouluttaen ja vahvistaen yhteistyötä museoiden välillä. Alueellisen vastuumuseon tehtävät perustuvat museolakiin.

Tilaisuus on ilmainen. Osallistujien määrä on rajoitettu, Vanhan raatihuoneen salissa on 45 istumapaikkaa. Ilmoittaudu ennakkoon: 

6.9.2023 klo 13 Vanhalla raatihuoneella

Ohjelma:

Tervetulosanat museonjohtaja Johanna Lehto-Vahtera

Iida Kalakoski, arkkitehti, tekniikan tohtori, Puukaupunkien tarina rötisköistä rakennusperinnöksi 45 min

Keskustelu

Panu Savolainen, apulaisprofessori, arkkitehti, historioitsija, Porvoon kaupunkirakenne ja varhainen suojeluliike 45 min

Keskustelu

Porvoon museon alueellisen työn tiimin jäsenet esittäytyvät ja kertovat työstään 45 min

Keskustelu

– – –

Levande arv – ur stadsperspektiv

Borgå museum – Museum med regionalt ansvar i östra Nyland anordnar onsdagen 6.9.2023 kl. 13-16 i Gamla rådhuset i Borgå ett eftermiddagsseminarium med anknytning till Europeiska kulturmiljödagarnas tema levande arv.

Rörelsen för skyddandet av Gamla Stan i Borgå lade grunden för utvecklingen av byggnadsskyddet i vårt land. I dag beaktas kulturmiljövården på många sätt i vår lagstiftning och kulturmiljöarbetet är en väsentlig del av de regionala ansvarsmuseernas verksamhetsområde. Skyddandet av stadsdelen Gamla Stan i Borgå har en så lång tradition att det är en självklar del av områdets karaktär, en del av det levande arvet. När det gäller yngre bebyggelse krävs tid innan byggnader eller miljöer generellt sett anses vara i lämplig ålder för att bevaras.

Seminariets föreläsningar berör Borgå stadsstruktur, den tidiga rörelsen för räddandet av Gamla Stan och hur byggnadsvård blev allmänt accepterat. Slutligen presenterar sig museets team för regionalt arbete, och berättar om sitt arbete. Evenemanget hålls på finska.

Borgå museum är ett museum med regionalt ansvar i östra Nyland och har därmed som arbetsfält kulturmiljön och främjandet av det regionala museiarbetet i området. Museets verksamhetsområde omfattar Borgå, Lovisa, Sibbo, Borgnäs, Buckila, Askola, Lappträsk och Mörskom. Museet fungerar som sakkunnig i kulturmiljöfrågor, avger utlåtanden, tar del i officiella förhandlingar, idkar rådgivning, utvecklar och främjar vården av kulturmiljön samt ansvarar för kulturmiljöinformationens digitala lagring och tillgänglighet. Den regionala museiverksamheten främjas genom att stödja lokala museers verksamhet, ge råd, undervisa och stärka samarbetet mellan museerna. Regionala ansvarsmuseets uppgifter grundar sig på museilagen.

Evenemanget är gratis. Deltagaravtalet är begränsat, Gamla rådhusets sal har 45 sittplatser.

6.9.2023 kl. 13 i Gamla rådhuset

Program:

Välkomstord, museichef Johanna Lehto-Vahtera

Iida Kalakoski, arkitekt, teknologiedoktor, Puukaupunkien tarina rötisköistä rakennusperinnöksi, 45 min.

Diskussion

Panu Savolainen, biträdande professor, arkitekt, historiker, Porvoon kaupunkirakenne ja varhainen suojeluliike, 45 min.

Diskussion

Borgå museums team för regionalt arbete presenterar sig och berättar om sitt arbete, 45 min.

Diskussion