Väitökset

Etsiä, hoivata, leikkiä. – Maagisen ajattelun rikastuminen; intuitiivinen ajattelu ja emootiot parantamiseen liittyvässä etnografisessa aineistossa

Outi Pohjanheimo väittelee 18.1.2019 kello 12.15 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”Etsiä, hoivata, leikkiä. – Maagisen ajattelun rikastuminen; intuitiivinen ajattelu ja emootiot parantamiseen liittyvässä etnografisessa aineistossa.”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Helsingin yliopiston päärakennus, ls 5, Fabianinkatu 33.

Vastaväittäjänä on dosentti Tuija Hovi, Turun yliopisto, ja kustoksena on professori Titus Hjelm.

Väitöskirjaa myy .

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

****
Tiedostamattomat mielen prosessit ja emootiot ohjaavat jatkuvasti ajatteluamme ja käyttäytymistämme. Me ihmiset emme olekaan niin tietoisia ajattelijoita, kuin haluaisimme uskoa. Päätöksiimme, valintoihimme, uskomuksiimme vaikuttavat intuitiiviset taipumuksemme ja ennakko-oletuksemme. Ympäristöt, joissa kriittistä ajattelua vältetään, tukevat intuitiivista ajattelua.

Tutkimuksessani havainnoin intuitiivisen ajattelun ilmaisua ihmisten parissa sanattomassa kommunikaatiossa ja tunnepuheessa. Valitsin aineiston keruuseen kaksi erilaista uskonnollista traditiota, joissa harjoitetaan parantamista. Sairaus on kriisitilanne, jossa spontaani, intuitiivinen ja maaginen ajattelu aktivoituu. Uskonnollisissa ympäristöissä intuitiivista ajattelua tuetaan. Siksi parantamiseen liittyvät uskonnolliset yhteisöt ovat otollisia intuitiivisen ajattelun ilmaisujen tutkimiseen.

Keräsin aineistoa analyysia varten ihmeparantumisista kuuluisaksi tulleen Nokia mission parissa ja vaihtoehtoisen henkisyyden kentältä, josta valitsin esimerkiksi reikihoidon. Se oli nopeimmin leviävä uusi parantamismenetelmä Suomessa v. 2010. Reiki on lähtöisin Japanista. Valitsin aineistot kahdesta erilaisesta traditiosta verratakseni, miten niissä ilmaistaan intuitiivisia oletuksia ja odotuksia parantumisen ja parantamisen suhteen. Tutkimusta varten osallistuin sekä karismaattiskristillisiin parantamisiltoihin että reikikursseille. Intuitiivisen mielen prosesseihin osallistuvat myös emootiot ja affektiiviset säätelyjärjestelmät. Ne ovat yhteisiä eläimien kanssa – mutta ihmisillä ne saavat perustoimintojen tarpeiden tyydyttymisen jälkeen kultivoituneita ilmaisuja. Hyvinvointia lisääviä ja lähestymiseen suuntautuvia järjestelmiä ovat etsiminen, hoivaaminen ja leikkiminen. Ihmiset etsivät apua sieltä, missä se on palkitsevaa, hoivaavaa ja iloa tuottavaa.

Tutkimissani aineistoissa etsiminen tuotti palkitsevia kokemuksia, joka lisäsi toivoa. Myötätunto ja hoivaavat eleet sekä kentällä vallitseva spontaani iloisuus ja nauraminen aktivoivat hyvinvointia lisääviä tuntemuksia kehossa ja mielessä. Tutkimustulos selittää, miksi ihmiset hakevat apua vaihtoehtohoidoista sellaisiinkin sairauksiin, joita lääketiede voisi parantaa. Intuitiivista ajattelua tukevassa ympäristössä maaginen ajattelu myös rikastui eli spontaanit, intuitiiviset oletukset asioiden välisistä näkymättömistä suhteista ja vaikutuksista yleistyivät ja taipumus olettaa yliluonnollisia toimijoita sai tukea. Maagiset intuitiot ”tuntuivat hyviltä ja oikeilta” eikä irrationaaliseksi tiedettyjä uskomuksia enää kyseenalaistettu. Yliluonnollisesta tuli luonnollista.

Tutkimukseni esittelee sekä analyyttisen että teoreettisen mallin maagisen ajattelun rikastumisprosessista ja vastaa kysymyksiin 1) mitkä intuitiivisen ajattelun piirteet vaikuttavat maagisen ajattelun rikastumiseen, 2) miten intuitiivista, ihmisille itselleen tiedostamatonta ajattelua voidaan tunnistaa etnografisessa aineistossa, 3) minkälaiset kontekstuaaliset tekijät tukevat parantamiseen liittyvää intuitiivista ajattelua ja 4) miten maaginen ajattelu rikastuu dynaamisesti aineistoissani. Poikkitieteellinen tutkimus, jossa tutkimustietoa tiedostamattomasta, intuitiivisesta ajattelusta sovelletaan ihmisten parissa kerättyyn aineistoon, avaa uusia näkökulmia ihmisten luomien järjestelmien ja ongelmien taustojen ymmärtämiseen ja uusien ratkaisumallien etsimiseen.