Väitökset

Fictions of Madness – Shattering Minds and Worlds in Modernist Finnish Literature

FM, VTM Anna Ovaska väittelee 28.2.2020 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”Fictions of Madness – Shattering Minds and Worlds in Modernist Finnish Literature” (Fiktioita hulluudesta. Särkyneet mielet ja maailmat suomalaisessa modernistisessa kirjallisuudessa). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Athena, sali 107, Siltavuorenpenger 3 A.

Vastaväittäjänä on professori Mary E. Wood, University of Oregon, ja kustoksena on professori Hanna Korsberg.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

”Fictions of Madness” (”Fiktioita hulluudesta”) tutkii kaunokirjallisuuden tapoja esittää ja välittää mielen särkymisen kokemuksia. Väitöskirja osoittaa, miten mielen sairautta ja ”hulluutta” kuvaavat modernistiset teokset korostavat sairauden ja sen kokemuksen ruumiillisuutta sekä kietoutumista ympäristöön ja kulttuurisiin normeihin ja kertomuksiin. Samalla ne muovaavat lukijoidensa henkilökohtaisia, kulttuurisia ja tieteellisiä käsityksiä mielestä ja terveyden ja sairauden rajoista.

Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaista 1900-luvun kirjallisuutta, erityisesti teoksia, jotka esittävät psyykkistä sairastumista yksilön näkökulmasta. Se luo uusia tulkintoja aiemmin vähän tutkituista suomalaisista romaaneista ja tarkastelee niitä neljän kysymyksen avulla: 1) millä keinoin fiktiiviset kertomukset rakentavat särkyneitä mieliä ja kokemusmaailmoita, 2) miten lukijoita kutsutaan kohtaamaan teksteissä muodostuvia maailmoita ja kokemuksia, 3) millaisia eettisiä kysymyksiä ja valta-asetelmia mielen sairauden kertomiseen ja sairauskokemusten lukemiseen sisältyy, 4) miten fiktiiviset tekstit tuottavat tietoa ja ymmärrystä kivun ja kärsimyksen kokemuksista.

Analyysin kohteena ovat Helvi Hämäläisen ”Kaunis sielu” (1928/2001), Jorma Korpelan ”Tohtori Finckelman” (1952), Timo K. Mukan ”Tabu” (1965) ja Maria Vaaran ”Likaiset legendat” (1974). Kertomuksentutkimusta, fenomenologiaa, enaktivistista mielenfilosofiaa ja feminististä teoriaa yhdistävät analyysit paljastavat, miten fiktiiviset kertomukset voivat monimerkityksisyytensä ja moninaisuutensa avulla vastustaa vakiintuneita kulttuurisia kertomuksia siitä, mikä on ”normaalia” tai ”epänormaalia”, ”luonnollista” tai ”luonnotonta” ja ”tervettä” tai ”patologista”. Teokset kutsuvat lukijansa pohtimaan tapojamme ymmärtää psyykkisiä sairauksia ja sairaudesta kärsiviä yksilöitä ja samalla ne kiinnittävät huomion fiktiivisiin kuvauksiin ja esittämisen tekniikoihin: Miten lähestyä poikkeuksellisia ja järkyttäviä kokemuksia patologisoimatta ja stigmatisoimatta niitä? Entä miten kunnioittaa toisen yksilön kokemusta ja luoda avoimuutta erilaisuutta kohtaan?

Väitöskirja on ensimmäinen monografia mielen sairauden esittämisestä suomalaisessa kirjallisuudessa. Se osallistuu kirjallisuuden, kulttuurin ja lääketieteen yhteyksiä tarkastelevassa medical humanities -tutkimuksessa viime vuosina käytyihin kriittisiin keskusteluihin ja tarjoaa niihin pohjoismaisen näkökulman. Tutkimus myös valaisee tapoja, joilla mieltä ja mielen sairauksia käsiteltiin suomalaisessa kirjallisuudessa 1900-luvun eri vuosikymmenillä ja asettaa suomalaiset modernistiset teokset osaksi kansainvälistä modernistista traditiota.

Asiasanat: fiktiiviset mielet, sairaskertomukset, suomalainen modernismi, psyykkinen sairaus, fenomenologia, enaktivismi, kertomuksentutkimus, feministinen teoria, critical medical humanities