Väitökset

Hyvän tekijät – Hyveet ja arvot yksilön ja yhteisön elämässä

Antti Kylliäinen väittelee 12.11.2021 kello 13.15 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Hyvän tekijät – Hyveet ja arvot yksilön ja yhteisön elämässä”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa HY:n kielikeskuksen juhlasali. Väitöstä voi seurata myös etänä.

Kylliäisen tutkimuksen aiheena ovat hyveen ja arvon käsitteet sekä niiden sisältö ja merkitys. Kummallakin käsitteellä on merkittävä osa moraalifilosofian historiassa, ja niiden voidaan sanoa edelleen kuuluvan etiikan keskeiseen sanastoon. Tästä huolimatta niiden merkitys on käynyt nykyihmiselle epäselväksi ja niiden rooli yksilön ja yhteisön elämässä paljon ansaittua pienemmäksi.

Tutkimuksen tarkoituksena on luoda edellytyksiä hyveiden ja arvojen palauttamiselle niille kuuluvaan osaan ja rooliin yhteiskunnan toiminnassa ja ihmisten arjessa. Selvitettäviä kysymyksiä ovat muiden muassa, mitä hyveet ja arvot ovat, mikä ja millainen on niiden suhde hyvään, miten ne toimivat, kenelle ne kuuluvat ja millainen on niiden yhteys toisiinsa. Tutkimuksen tavoitteet kytkeytyvät siten vahvasti soveltavaan etiikkaan ja yhteiskuntafilosofiaan.

Arvoja tarkastellaan erityisesti suomalaisten arvofilosofien viimeisten sadan vuoden kuluessa esittämien näkemysten valossa. Arvoja koskeva pohdinta keskittyy erityisesti arvojen ja välineiden erottelua ja arvojen omistajuutta koskeviin kysymyksiin. Tutkimuksessa päädytään tarkoittamaan arvoilla ainoastaan yhteiskunnan toiminnalleen asettamia itsessään arvokkaita päämääriä ja erottamaan siten arvot yhtäältä välineistä, toisaalta yksilöiden ja yhteisöjen arvoja koskevista mieltymyksistä.

Vastaväittäjänä on dosentti Tommi Lehtonen, Vaasan yliopisto, ja kustoksena on professori Sami Pihlström.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.