Väitökset

Introductory Notes to a Speculative Epistemology of Archaeology

FM Marko Marila väittelee 22.2.2020 kello 12.15 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”Introductory Notes to a Speculative Epistemology of Archaeology” (Johdattelevia huomioita arkeologian spekulatiiviseen tieto-oppiin). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Porthania, auditorio PIII, Yliopistonkatu 3.

Vastaväittäjänä on Apulaisprofessori Þóra Pétursdóttir, Oslon yliopisto, ja kustoksena on professori Mika Lavento.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Spekulaatiolla on ollut tieteessä yleensä hyvin marginaalinen rooli. Sen merkitys on ollut ennen kaikkea tuottaa tiedollisia ehdotelmia, jotka voidaan erilaisia päättely- tai tulkintamenetelmiä käyttäen osoittaa joko tosiksi tai epätosiksi. Spekulaation on siis ajateltu heikentävän tiedon luotettavuutta.

Tässä väitöskirjassa tutkitaan spekulaation merkitystä arkeologisen tiedontuottamisprosessin osana. Väitöskirjan tutkimuskysymys on, mikä tiedollinen merkitys spekulaatiolla on arkeologian tietoteoriassa, mikäli käsitettä ei alisteta spekulaation vääjäämättömälle eliminaatiolle.

Kysymystä lähestytään väitöskirjassa sekä teoreettis-filosofisena että tieteenhistoriallisena ongelmana. Väitöskirjan tieteenhistoriallisen osuuden ja samalla sen aineiston muodostavat arkeologien luonnehdinnat oman tieteenalansa kannalta luonteenomaisista ja luotettavina pidetyistä päättelymenetelmistä. Väitöskirjassa luodaan katsaus arkeologien teoreettisiin kirjoituksiin 1800-luvun jälkipuoliskolta 2000-luvun alkuun ja osoitetaan, että tieteenalan vakiintuneet teoriat ja menetelmät perustuvat liian ihmiskeskeisille tieto- ja tulkintakäsityksille. Arkeologiassa tällaisia ovat olleet ennen kaikkea tieteenfilosofiasta lainatut päättelymenetelmät ja muodollinen logiikkakäsitys sekä semiotiikasta ja fenomenologiasta lainatut kieli- ja ruumiskeskeiset tulkintateoriat.

Väitöskirjan filosofisen ja teoreettisen lähtökohdan muodostaa 2000-luvulla arkeologiassa laajalle levinnyt ajatus, että edellä mainitut ihmiskeskeiset tietoteoriat eli epistemologiat saattavat huomaamattakin alistaa arkeologiset tutkimuskohteet inhimilliselle ajattelulle tyypilliselle järkeistämiselle ja samalla vääristää sellaisia olemassaolon muotoja eli ontologioita, joille esimerkiksi epämääräisyys ja sotkuisuus ovat luonteenomaisia. Väitöskirjan kannalta tärkeä ontologinen ajatus onkin, että tiedontuottamisen tavat eivät vain esitä tutkimuskohteita, vaan myös luovat niitä. Näin spekulaatiosta tulee käsite, jolla on sekä epistemologista että ontologista painoarvoa.

Spekulaation käytännöllistä merkitystä lähestytään väitöskirjassa tiedepoliittisena ongelmana. Väitöskirjassa osoitetaan, että mikäli arkeologian tavoitteena on mahdollistaa menneisyyden olemassaolo ja ymmärtäminen mahdollisimman monipuolisilla tavoilla, spekulaation roolia tulee korostaa erilaisia tutkimustavoitteita yhdistävänä tiedollisena ulottuvuutena. Näin spekulaatiosta tulee eettinen käsite ja tapa ennakoida omien tutkimustavoitteiden edistämisen käytännöllisiä vaikutuksia tiedeyhteisöön.