Väitökset

Julistajasta kuuntelijaksi – Irja Kilpeläinen suomalaisen sairaalasielunhoidon uudistajana 1960-1969

TM Keijo Karvonen väittelee 23.4.2021 kello 13 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Julistajasta kuuntelijaksi – Irja Kilpeläinen suomalaisen sairaalasielunhoidon uudistajana 1960-1969” (From preacher to listener – Irja Kilpeläinen as a reformer of Finnish pastoral care in hospitals, 1960-1969). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Zoom live stream.

Vastaväittäjänä on professori emeritus Paavo Kettunen, Itä-Suomen yliopisto, ja kustoksena on professori Jouko Talonen.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Karjalan teologisen seuran julkaisuja 6. Väitöskirjaa myy Tiedekirja, Helsinki.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.
***
Keijo Karvosen väitöskirja Julistajasta kuuntelijaksi – Irja Kilpeläinen suomalaisen sairaalasielunhoidon uudistajana 1960–1969 on elämäkerrallinen tutkimus luterilaisen kirkon yhden eri-tyistyömuodon eli sairaalasielunhoidon uudistusvaiheesta 1960-luvulla. Tekijä tarkastelee työmuodon kehitystä Irja Kilpeläisen (1911–1999) näkökulmasta. Kilpeläinen oli naisteologi, joka oli aiemmin työskennellyt toimittajana sekä kehittänyt kirkollista nuorisotyötä ja rippikoululeirejä.

Kilpeläisestä kehkeytyi suomalaisen sairaalasielunhoidon – ja yleensä sielunhoidon – keskeisin uudistaja kirkossa 1960-luvulla. Irtauduttuaan herätyskristillisestä taustastaan hän omaksui sodanjälkeisen uuskansankirkollisen ajattelutavan ja pyrki suuntautumaan ihmisten auttamistyöhön. Ihmisistä ja kirjoittamisesta pitänyt Kilpeläinen opiskeli psykoterapeuttista keskustelumenetelmää, sielunhoitoa ja työnohjausta Yhdysvalloissa vajaan vuoden (1960–1961). Hän omaksui Yhdysvaltain tunnetuimman ja sielunhoidon kehittämiseen eniten vaikuttaneen psykoterapeutin Carl Rogersin asiakaskeskeisen terapeuttisen ohjauksen menetelmän. Menetelmän ja sen taustalla olleen näkemyksen välitti Kilpeläiselle ensi sijassa – Rogersin keskeisten teosten lisäksi – hänen kliinisen terapiaharjoittelun ohjaajansa Georg Shugart. Kotimaahan palattuaan Kilpeläinen aloitti työn uuden Hesperian psykiatrisen sairaalan sielunhoitajana. Hän alkoi soveltaa Yhdysvalloissa oppimansa pohjalta potilaskeskeistä sielunhoitoa. Hän rupesi pian myös ohjaamaan teologian opiskelijoita sekä antamaan kollegoilleen työnohjausta. Kilpeläinen esitteli sielunhoitonäkemystään ja -menetelmäänsä ensin sairaalasielunhoitajakollegoilleen, mutta esitelmöijänä pian myös muille kirkon työntekijöille. Kirjoittajana hän markkinoi kuuntelevaa keskustelutapaa kirkollisten lehtien lukijoille. Kilpeläisen näkemykset välittyivät laajoille kansankerroksille myös uuden joukkoviestimen television välityksellä. Hän vaikutti sairaalasielunhoitajien kouluttajana ja heidän erikoistumiskoulutuksensa uudistajana.

Pastoraalitutkielmassaan Psykoottisten sielunhoito (1966) Kilpeläinen nojautui kokemukseensa psyykkisesti sairaiden sielunhoitajana. Hän esitteli kuuntelevan sielunhoidon näkemyksensä ja potilaskeskeisen sielunhoitomenetelmänsä. Kilpeläinen osoitti menetelmän soveltuvan psykoosisairaiden sielunhoitoon, mutta myös kaikkeen sairaiden sielunhoitoon ja henkilökohtaiseen sielunhoitoon yleensä. Irja Kilpeläisestä tuli sairaalasielunhoidon uudistaja, joka vaikutti keskeisesti aiemman julistuspainotteisen sielunhoidon syrjäytymiseen sairaalasielunhoidon piirissä.

Tunnetuimassa sielunhoitoa käsittelevässä kirjassaan Osaammeko kuunnella ja auttaa – Lähimmäiskeskeisen sielunhoitomenetelmän opas (1969) Kilpeläinen saattoi sielunhoitonäkemyksensä ja lähimmäiskeskeiseksi nimeämänsä rogersilaisen sielunhoitomenetelmän laajojen piirien tietoon. Kirjasta tuli pitkäaikainen teologian, diakonian ja sairaanhoidon opiskelijoiden oppikirja. Se johti sielunhoidon uudistuksen leviämiseen kautta luterilaisen kirkon, mutta myös lähimmäiskeskeisen keskustelumenetelmän omaksumiseen laajalti sairaanhoidon piirissä.