Konferenssit ja seminaarit

Kokemuksen ääriin – 1800-luvun tutkimuksen verkoston 13. vuosikonferenssi

1800-luvun tutkimuksen päivät 2022:

Esitelmä- ja sessiokutsu / Inbjudan att föreslå sessioner och föredrag / Call for papers and sessions

Kokemuksen ääriin – 1800-luvun tutkimuksen verkoston 13. vuosikonferenssi

Tampere 20.–21.1.2022

Keynote-luennot

Pertti Haapala (Tampereen yliopisto): 1800-luvun kokemus: Vanha ja uusi yhteiskunta
Maarit Leskelä-Kärki (Turun yliopisto): Miten tutkia esoteerisuuden kulttuurihistoriaa elettynä kokemuksena?
Kati Kallio (SKS & Helsingin yliopisto): Kansanperinteen kerroksellinen kokemus
Monitieteinen 1800-luvun tutkimuksen verkosto ja Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikkö HEX kutsuvat tutkijoita kokemuksen äärelle. Tämä tarkoittaa menneisyyden tarkastelua näkökulmasta, joka johtaa ihmisten kokemuksista suurempiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin rakenteisiin.

Konferenssissa tarkastellaan inhimillisen kokemisen muotoja ja historiaa kaikessa moninaisuudessaan. Epidemiat, nälänhädät, onnettomuudet ja sodat tuottavat surun, pelon ja menettämisen kokemuksia. Ihmiselämän hyvän hetket puolestaan tarjoavat ilon, menestyksen ja voiton kokemuksia. Erilaisten äärikokemusten ohella mielenkiintomme kohteena on ihmisten arkielämän kokemuksien koko kirjo.

Kokemus, tunne, emootio ja affekti ovat niitä käsitteitä, joiden avulla tutkijat ovat lähestyneet sekä arkea että äärikokemuksia. Konferenssissa tarkastellaan niin yksilöllisiä kuin jaettuja tunteita ja kokemuksia.

Konferenssissa tutkitaan myös kokemus-käsitteistön teoreettisia ja metodologisia ääriä. Pohdimme mitä menneisyyden kokemukset, tunteet, emootiot ja affektit ovat, mitä niistä on jäljellä ja miten niitä voidaan tutkia.

Monet 1800-luvun ilmiöt ja tapahtumat koskettivat sekä edeltänyttä että seuraavaa vuosisataa. Tämän vuoksi toivomme esitelmiä ns. pitkältä 1800-luvulta, joka tarkoittaa ajallista laajentumaa niin 1700-luvun kuin 1900-luvun puolelle.

Esitelmät voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia teemoja:

·         Kriisikokemukset

·         Kuulumisen (belonging) kokemukset

·         Tunteiden, emootioiden ja affektien historia

·         Yhteiskunnalliset ja institutionaaliset kokemukset

·         Uskonnolliset ja esoteeriset kokemukset ja tunteet

·         Taide kokemusten ilmaisemisen ja tulkitsemisen välineenä (musiikki, kuvataide, kirjallisuus, teatteri ym.)

·         Modernin kokemus

·         Kokemuksellinen tarinallisuus

·         Tunneyhteisöt

·         Media ja kokemus

·         Tilan, paikan tai maiseman kokemus

·         Kehollinen kokemus ja aistit

·         Muisti ja muistaminen

·         Kokemus ja digitaaliset tutkimusmenetelmät

 

Lähetä esitelmä- tai sessioehdotus 10.10.2021 mennessä osoitteessa https://www.lyyti.fi/reg/1800paivat2022_esitelmajasessiokutsu. Konferenssiesitelmät voivat olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä.

Liitä yksittäiseen esitelmäehdotukseen yhteys- ja affiliaatiotietosi, esitelmän otsikko sekä lyhyt, enintään 400-sanainen abstrakti. Sessioehdotuksessa (kolme esitelmää ja puheenjohtaja) tulee olla puheenjohtajan ja kaikkien puhujien yhteys- ja affiliaatiotiedot, session yleisotsikko ja yksittäisten esitelmien otsikot, tiivis kuvaus session aiheesta sekä lyhyet abstraktit (enintään 150 sanaa) kustakin esitelmästä.

Hyväksymisilmoitukset lähetetään marraskuun alussa. Hyväksytyt abstraktit ja sessiokuvaukset julkaistaan konferenssin sivuilla ohjelman valmistuttua.

Konferenssissa on pieni osallistumismaksu, jonka suuruus vahvistetaan hyväksymisilmoitusten lähettämisen yhteydessä.

Konferenssitoimikunta: Heikki Kokko pj. (HEX, Tampereen yliopisto), Johanna Annola (HEX, Tampereen yliopisto), Ilona Pikkanen (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura), Saijaleena Rantanen (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia), Anna Ripatti (Helsingin yliopisto), Riikka Rossi (Tampereen yliopisto), Kirsti Salmi-Niklander (Helsingin yliopisto), Sami Suodenjoki (HEX, Tampereen yliopisto)

 

**

 

Dagarna för 1800-talsstudier 2021:

Esitelmä- ja sessiokutsu / Inbjudan att föreslå sessioner och föredrag / Call for papers and sessions

 

Erfarenhetens djup – Nätverket för 1800-talsstudiers 13:e årskonferens 

Tammerfors 20.–21.1.2022

 

Keynote-föreläsare

Pertti Haapala (Tammerfors universitet): 1800-luvun kokemus: Vanha ja uusi yhteiskunta
Maarit Leskelä-Kärki (Åbo universitet): Miten tutkia esoteerisuuden kulttuurihistoriaa elettynä kokemuksena?
Kati Kallio (SKS & Helsingfors universitet): Kansanperinteen kerroksellinen kokemus
Det tvärvetenskapliga nätverket för 1800-talsstudier och Finlands Akademis spetsforskningsenhet i erfarenhetshistoria HEX bjuder forskare till erfarenhetens djup. Det betyder att det förflutna granskas ur ett perspektiv som leder från människans erfarenheter till större samhälleliga och kulturella strukturer.

Konferensen granskar de mångskiftande formerna av mänskligt erfarande i historien. Epidemier, hungersnöd, olyckor och krig leder till erfarenheter av sorg, rädsla och förlust. Livets goda stunder å sin sida skapar erfarenheter av glädje, framgång och seger. Förutom dessa ytterligheter är vi även intresserade av den brokiga uppsättningen av vardagliga erfarenheter.

Erfarenhet, känsla, emotion och affekt är begrepp med vars hjälp forskare har närmat sig både vardagen och det extrema. På konferensen behandlas såväl individuella som delade känslor och erfarenheter.

På konferensen undersöks även de teoretiska och metodologiska implikationerna av den erfarenhetshistoriska begreppsapparaten. Vi reflekterar kring vad erfarenheter, känslor, emotioner och affekter var i det förflutna, deras koppling till nutiden och hur de kan studeras.

Flera 1800-talsfenomen och -händelser berörde såväl det föregående som det efterföljande århundradet. Därför önskar vi föredrag om det s.k. långa 1800-talet, med förskjutningar i tid till både 1700- och 1900-talen.

Föredragen kan behandla exempelvis något av följande ämnen

·         Kriserfarenheter

·         Erfarenheter av tillhörande (belonging)

·         Känslornas, emotionernas och affekternas historia

·         Samhälleliga och institutionella erfarenheter

·         Religiösa och esoteriska erfarenheter och känslor

·         Konst som uttryck för och tolkning av erfarenheter (musik, bildkonst, litteratur, teater m.m.)

·         Erfarenheter av modernitet

·         Erfarenhetsbaserat berättande

·         Känslogemenskaper

·         Media och erfarenhet

·         Erfarenheter av rum, plats och omgivning

·         Kroppslig erfarenhet och sinnen

·         Minne och att minnas

·         Erfarenhet och digitala forskningsmetoder

 

Skicka föredrags- och sessionsförslag senast 10.10.2021. Föredragen kan vara på finska, svenska eller engelska.

https://www.lyyti.fi/reg/1800paivat2022_esitelmajasessiokutsu

Till de enskilda föredragsförslagen bifogas kontakt- och affiliationsuppgifter, föredragets rubrik och ett kort, max. 400 ord långt abstrakt. I sessionsförslagen (tre föredrag och en ordförande) bör det vara ordförandes samt samtliga föredragshållares kontakt- och affiliationsuppgifter, sessionens huvudrubrik samt de enskilda föredragens rubriker, kortfattad beskrivning av sessionens tema och korta abstrakt (max. 150 ord) av varje föredrag.

Antagningsbesluten skickas i början av november. De godkända abstrakten och sessionerna publiceras på konferensens webbsida då programmet är färdigställt.

Konferensen har en liten deltagaravgift. Storleken meddelas i samband med antagningsbesluten.

Organisationskommittén: Heikki Kokko ordf. (HEX, Tammerfors universitet), Johanna Annola (HEX, Tammerfors universitet), Ilona Pikkanen (Finska Litteratursällskapet), Saijaleena Rantanen (Konstuniversitetets Sibelius-Akademi), Anna Ripatti (Helsingfors universitet), Riikka Rossi (Tammerfors universitet), Kirsti Salmi-Niklander (Helsingfors universitet), Sami Suodenjoki (HEX, Tammerfors universitet)