Väitökset

Laupeus ja inhimillisyys. Naisten ääni, affektiiviset elemuodot ja ikonografian murros suomalaisissa alttaritauluissa vuosina 1870–1920

FM Ringa Takanen esittää väitöskirjansa ”Laupeus ja inhimillisyys. Naisten ääni, affektiiviset elemuodot ja ikonografian murros suomalaisissa alttaritauluissa vuosina 1870–1920” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 28.8.2020 klo 12 (Turun yliopisto, Arcanum, Arc 1, Arcanuminkuja 4, Turku).

Vastaväittäjänä toimii dosentti Hanna Pirinen (Jyväskylän yliopisto) ja kustoksena ma. professori Katve-Kaisa Kontturi (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on taidehistoria.

Väitöskirjan sähköinen versio utupub-tietokannassa:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8120-5

Koronavirustilanteen takia väitöstilaisuuden yleisömäärä paikan päällä on korkeintaan 50 henkilöä.Väitöstä voi seurata etänä:  https://utu.zoom.us/j/65135810439

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

***
Tutkimuksessa tarkastellaan aikavälillä 1870–1920 suosittuja ja osin uusia kuva-aiheita suomalaisten protestanttisten, pääosin evankelisluterilaisten kirkkojen alttaritauluissa. Keskiössä ovat naispuolisten taiteilijoiden, etenkin Alexandra Frosterus-Såltinin (1837–1916) ja Venny Soldan-Brofeldtin (1863–1945) teokset. Lisäksihuomioidaan muiden taiteilijoiden näkemyksiä aihepiireistä. Tutkimus-rajauksena ovat kuva-aiheet, joiden keskiössä ovat Kristuksen inhimillisyys ja sosiaalinen toiminta sekä naiset ja lapset osana primaarista kuvastoa.

Suomalaisissa alttaritauluissa on tutkimuksen perusteella havaittavissa kuvalli-nen murros, joka on yhteydessä aikakauden yhteiskunnallisiin aatevirtauksiin. Aiheiden painopiste siirtyi ylimaallisesta Kristuksesta korostamaan tämän humaanisuutta. Tärkeimpiä kuvalliseen murrokseen yhdistettäviä yhteiskunnallisia ilmiöitä ovat naisten asemaan ja kutsumukseen liittynyt keskustelu, lapsuus-käsitysten muutos, kristillisen sosiaalityön nousu, uskonnollisuuden ja henkisyyden muutos. Tarkastelussa ovat naisten ja lasten kuvaustavat sekä vuorovaikutussuhde Kristukseen. Lisäksi käsitellään Kristuksen kuvaustapojen muutosta tutkimusajan Suomessa verrattuna aiempaan kuvastoon. Edelleen punnitaan teosten tunnetason vaikutuskeinoja oletettuihin aikalaiskatsojiin.

Tutkimuksen ytimessä on kuusi artikkelia, joissa käsitellään eri teemoja tai kuva-aiheita. Keskeisimmät kuva-aiheet ovat Kristus Getsemanessa, Kristus rukoilee vuorella, Kristuksen ilmestyminen Maria Magdalenalle, Kristus ja kanaanilainen nainen, Kristus ja syntinen nainen, Jeesus herättää Jairuksen tyttären, Jeesus siunaa lapsia sekä Tulkaa minua tyköni. Pääaineistona on parikymmentä teosta, joissa näkyy selkeästi kunkin kuva-aiheen yksityiskohtien ikonografinen muuntelu.Tutkimustapa liikkuu nykypäivän ikonografisen kuvantulkinnan ja visuaalisen kulttuurin tutkimuksen välimaastossa hyödyntäen poikkitieteellisiä näköaloja. Uskonnollisia ihmiskuvia ja elemuotoja analysoidaan Aby Warburgin (1866–1929) paatosmuodon ja kuvien vaellushistorian käsitteitä soveltaen. Tutkimus tuo naishistoriallista otetta ikonografiseen lähestymistapaan ja syventää analyysia affektin, moduksen ja emootiotutkimuksen käsittein. Tarkoituksena on käydä dialogia kirkkotaiteen ja muiden yhteiskunnallisten ilmiöiden välillä ja antaa malli elemuotojen lähilukutapojen yhdistämiselle monitieteiseen uskonnollisuuden tutkimukseen.

Tutkimus tarjoaa tärkeän mahdollisuuden koko 1800-luvun jälkipuoliskon taiteen uudelleenluentaan laajentamalla aikakauden suhteen relevanttina nähtyä aineistoa. Se tekee korjausliikkeen tyylihistorialliseen kaanoniin osallistumalla eklektismin kunnianpalautukseen. Samalla tutkimus mahdollistaa arvonpalautuksen historiallisille naistekijöille ja -toimijoille sekä feminiinisinä torjutuille ilmiöille.