Väitökset

Narratiivinen tutkijuus ja tietäminen etnografiassa

FM Eino Heikkilä väittelee 15.4.2023 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”Narratiivinen tutkijuus ja tietäminen etnografiassa” (Narrative subject of the researcher and knowing in ethnography). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Porthania, Suomen Laki -sali, Yliopistonkatu 3.

Vastaväittäjänä on dosentti Jukka Jouhki, Tampereen yliopisto, ja kustoksena on Pia Olsson.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Kansatieteellinen Arkisto.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.

***

Narratiiveilla ja kertomuksilla on paikkansa tieteenteossa ja tieteellisessä kirjoittamisessa. Niiden avulla luodaan merkityksiä, rakennetaan yhteyksiä ja vaikutetaan lukijoihin. Etnografiassa kertomukset on nähty väylänä ihmisten kokemusperäiseen tietoon. Samalla on tunnettua, että tutkija hyödyntää narratiivisia keinoja tuottaessaan ymmärrystä tutkimuskohteena olevasta ilmiöstä.

Tutkimuksessa sukelletaan etnografisen tutkimuksen maailmaan ja kysytään, mikä on narratiivisuuden merkitys etnografisessa tutkimusprosessissa ja kirjoittamisessa sekä miten tietoa rakennetaan narratiivisesti. Entä millainen rooli tutkijalla on tieteellisen narratiivin kertojana? Tutkimuksessa esitetään, että kerronnallisuudella on välitön yhteys siihen, minkälaista tietoa ja tutkijuutta etnografiassa muodostetaan.

Etnografia on oppialojen rajoja ylittävä tutkimussuuntaus, jonka metodologinen joustavuus sallii monenlaiset tutkimusasetelmat. Narratiivinen tutkijuus ja tietäminen etnografiassa valottaa aiheen ympärillä käytyä teoreettista keskustelua ja tarjoaa välineitä kehittää epistemologisesti ja eettisesti läpinäkyvämpää kulttuurintutkimusta.