Väitökset

Representations of Actors and Agency in U.S. Foreign Policy Discourses, 1949–2019

FM Sonja Kuosmanen väittelee 24.9.2021 kello 13.15 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”Representations of Actors and Agency in U.S. Foreign Policy Discourses, 1949-2019”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Kielikeskuksen juhlasali.

Vastaväittäjänä on Professor Paul Baker, Lancaster University, ja kustoksena on professori Minna Palander-Collin.

Väitöskirjan abstrakti:

Väitöskirjassa ulkopoliittiset diskurssit käsitteellistetään monimutkaisen kansainvälisen ympäristön rakentajina ja jäsentäjinä, joissa keskeisiä ovat valtiot, identiteetit ja ideologiat. Ulkopoliittiset diskurssit ovat kuitenkin myös strateginen työkalu vaikuttaessa muiden toimijoiden käsityksiin ulkopoliittisesta ympäristöstä tavoilla, joista representaatioita levittävät toimijat pyrkivät hyötymään. Ulkopoliittisten diskurssien tarkastelu erilaisissa tekstilajeissa voi paljastaa piileviä oletuksia ja ideologioita, jotka liittyvät Yhdysvaltojen kansainväliseen identiteettiin sekä siihen, miten se valtiona asemoi itsensä suhteessa muuhun maailmaan. Havaitut säännönmukaisuudet ja kehityskaaret voidaan todentaa teksteissä kielellisellä analyysillä.

Väitöskirjaan sisältyy yhteensä neljä tapausesimerkkiä. Ne käsittelevät erilaisia tekstilajeja sisältäen Yhdysvaltojen presidenttien virkaanastujaispuheita, kansainvälistä konfliktia käsitteleviä uutisartikkeleita ja Yhdysvaltojen ulkoministeriön tuottamia ihmisoikeusraportteja. Diskursiivisia representaatioita analysoidaan käyttäen diskurssianalyysin, systeemis-funktionaalisesta kieliopin ja korpuslingvistiikan menetelmiä.

Tapausesimerkeistä nousevat löydökset osoittavat yhdysvaltalaisten arvojen, intressien ja vaikutuksen keskeisyyden Yhdysvaltojen diskursiivisessa ulkopoliittisessa ympäristössä. Teksteissä tehdään valintoja, joilla liittolais- ja vihollistoimijoita ja toimijuutta vaihtoehtoisesti korostetaan ja häivytetään. Nämä valinnat palvelevat sekä strategista kansainvälisten yhteisöjen rakentamista että diplomaattisten suhteiden navigointia. Nimeämiskäytännöt sodanaikaisessa journalismissa viittaavat monimutkaisiin vuorovaikutussuhteisiin median ja poliittisten johtajien välillä. Diskurssianalyysin, systeemis-funktionaalisen kieliopin ja korpuslingvistiikan arvo toimijoihin liittyvien roolien ja prosessien jäsentämisessä auttaa tunnistamaan systemaattisia kielellisiä valintoja, joilla ideologisia representaatioita rakennetaan. Monet väitöskirjassa tunnistetut säännönmukaisuudet ovat vaikeasti havaittavia yksittäisen tekstin tasolla, mutta todennettavissa tekstikorpuksia tarkasteltaessa.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.