Väitökset

Student-Centered Musical Expertise in Popular Music Pedagogy and Hard Rock Groove – a Design-Based and Psychodynamic Approach

Kristian Wahlström väittelee 14.5.2022 kello 10 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”Student-Centered Musical Expertise in Popular Music Pedagogy and Hard Rock Groove – a Design-Based and Psychodynamic Approach”.

Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Porthania, Sali PII, Yliopistonkatu 3.

Vastaväittäjänä on Assistant Professor Gareth Dylan Smith, Boston University, ja kustoksena on professori Susanna Välimäki.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.

 

Tutkin tuoretta lähestymistapaa populaarimusiikin instrumenttiopetukseen, joka pyrkii yhdistämään opiskelijalähtöisen pedagogiikan ja opettajan musiikillisen asiantuntijuuden edut. Esittelen kehittämäni pedagogisen mallin Opiskelijalähtöinen musiikillinen asiantuntijuus (Student-Centered Musical Expertise, lyh. SCME). Malli korostaa pedagogin ammattimuusikkoutta, mutta yhdistää sen empatiaan, jota opettaja osoittaa käyttämällä oppilaan lempimusiikkia oppimateriaalina. Opettajan aktiivinen rooli tässä mallissa on siten erilainen kuin monissa opiskelijalähtöisissä suuntauksissa, joissa ohjaajan rooli oppimisen mahdollistajana on passiivisempi. Syventääkseni teoreettista ymmärrystä siitä, miksi opiskelijalähtöisyys on tarpeellista erityisesti populaarimusiikin opetuksessa, tutkin psykodynaamisesta näkökulmasta, minkälainen on hyvä musiikkisuhde. Tämä näkökulma korostaa, että jo ennen soitonopiskelua, pitkän kuunteluhistorian kautta, oppija on myös tiedostamattaan antanut tunnepitoisia merkityksiä lempimusiikilleen. SCME-mallin musiikillista soveltamista varten tutkin groove -ilmiötä (so. svengi, rytminen imu) hard rock -musiikkigenressä, mitä ei ole aiemmin tutkittu akateemisesti. Sovellan kriittisen groove -analyysin tuloksia musiikillisesti kunnianhimoisten oppimistavoitteiden asettamiseen. Populaarimusiikin saralla tutkimukseni esittää SCME-mallia ratkaisuksi siihen ongelmaan, että opiskelijalähtöinen pedagogiikka toteutuu heikosti käytännössä. Metodologisesti työni on kehittämistutkimus sekä monitieteellinen tutkimus, joka yhdistää musiikkianalyysin, musiikkipedagogiikan, kasvatustieteen ja psykodynaamisen psykologian. Tutkimusaineistona on n.45 tuntia videoituja sähkökitaransoiton oppitunteja yhdeksän (9) oppilaan yksilöllisistä opinnoista. Käytän stimuloitua haastattelumenetelmää (Video-Stimulated Recall) tutkiakseni opiskelijoiden kokemuksia omasta oppimisestaan SCME-mallin soveltamisen jälkeen. Tutkin groove -ilmiötä pääasiassa spektrianalyysin avulla ja analysoin AC/DC-yhtyeen levytysten mikrorytmiikkaa millisekunnin tarkkuudella. Tärkein löydökseni on, että keskeinen piirre hard rockin groovessa on fraseeraus, joka onkin hyvin lievästi kolmimuunteista – vaikka se mielletään tasajakoiseksi. Annan tällä ilmiölle nimen Vihjaus lievästä kolmimuunteisuudesta (Implied Moderate Swing Phrasing). Hyödynnän tätä analyysia instrumenttiopetuksen harjoitteissa ja niiden kehittämisessä. Erityisesti tutkin, miten groovea voidaan opettaa opiskelijalähtöisesti, kun näitä harjoituksia sovelletaan opiskelijoiden valitsemiin ohjelmistoihin. Lisäksi tutkin lyhyesti, miten SCME-lähestymistapaa voidaan käyttää muiden musiikillisten valmiuksien, kuten improvisoinnin, teknisten instrumenttitaitojen ja tyylillisen monipuolisuuden opetuksessa. Tulokset osoittavat, että pedagogisesti arvokkaat harjoitteet ovat yhtäältä täsmällisiä ja siten tehokkaita, ja toisaalta niitä on mahdollista soveltaa vaihteleviin opiskelijalähtöisiin ohjelmistoihin. Tutkittavien oppilaiden musiikkitaidot, esimerkiksi groovessa, kehittyivät huomattavasti vaativan harjoittelun avulla. Samalla musiikki, jota he harjoittelivat, tuntui heistä henkilökohtaisesti merkitykselliseltä. Täten opiskelijalähtöisyyden ja opettajan musiikillisen asiantuntijuuden integrointi sekä edisti musiikillisesti kunnianhimoisia oppimistuloksia että tuki oppilaiden hyviä musiikkisuhteita – ei ainoastaan jompaakumpaa. SCME-malli osoittaa, että soitonopettajan pitkälle erikoistuneen ammattimuusikkouden ei tarvitse johtaa autoritääriseen, opettajalähtöiseen pedagogiikkaan. Näin tutkimukseni purkaa vastakkainasettelua mestari-kisälli-perinteen ja opiskelijalähtöisyyden välillä.