Väitökset

Termien selittäminen tietokirjoissa

FM Henri Satokangas väittelee 17.12.2021 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”Termien selittäminen tietokirjoissa”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, sali U3032, Fabianinkatu 33.

Vastaväittäjänä on dosentti Pekka Pälli, Aalto-yliopisto, ja kustoksena on professori Pirjo Hiidenmaa.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.

Väittelijän yhteystiedot:
Henri Satokangas

Väitöskirjassa tarkastellaan termien selittämistä tietokirjoissa eli sitä, kuinka tieteenalojen erikoistuneita ilmauksia esitellään ja avataan suurelle yleisölle suunnatuissa teoksissa. Aineistona on tutkijoiden kirjoittamia tiedettä yleistajuistavia tietokirjoja sekä peruskoulun oppikirjoja.

Väitöskirjan osatutkimukset keskittyvät termien selittämiseen eri näkökulmista, jotka ovat 1) termiä selittävien tekstijaksojen rakenne, 2) kertomukset termien havainnollistajina, 3) kuvan ja sanan yhteispeli termien havainnollistamisessa ja 4) termien sosiaalinen ja historiallinen kehystäminen.

Termien selittämistä lähestytään tekstiin kirjoittuvan kirjoittajarooliin toimintana, joka suuntautuu suurta yleisöä edustavaan lukijaan ja tekee kielellisiä ja kuvallisia valintoja tällaista lukijaa silmällä pitäen.

Selittämisen strategioita jäsennetään toimintokuvion käsitteen avulla. Toimintokuviot jaetaan analyysin pohjalta kolmeen perustyyppiin sen perusteella, miten selittäminen etenee. Tarkentamiskuvioissa kirjoittaja etenee termistä selitykseen eli määrittelee tai esittelee ensin termin ja ryhtyy sen jälkeen tarkentamaan kuvaa sen merkityksestä. Nimeämiskuvioissa puolestaan suunta on selityksestä termiin: ensin kirjoittaja rajaa jonkin kokonaisuuden ja antaa sitten termin ikään kuin nimilapuksi sille. Jaottelukuvioissa kirjoittaja esittelee ensin jonkin käsitejärjestelmän ja siirtyy sitten yksittäisten termien käsittelyyn.

Näiden strategioiden osina käytetään tietokirjoissa myös havainnollistavia kertomuksia ja kuvia. Kertomus voi edeltää termin esittelyä ja toimia näin lukijan mielenkiinnon herättäjänä ja johdatuksena aiheeseen. Toisaalta kertomus voi seurata termin esittelyä havainnollistavana esimerkkinä. Kuvat saavat vastaavasti monenlaisia tehtäviä sen mukaan, ovatko ne luonteeltaan käsitteellistä tietoa esittävää infografiikkaa vai esittävätkö ne jonkin tietyn tilanteen tai tapahtuman.

Selittämisen strategioiden rakenteen lisäksi tutkimus selvittää, millainen kehys termille rakennetaan. Käy ilmi, että termejä kontekstoidaan muun muassa esittelemällä niiden historiallista taustaa sekä kytköksiä henkilöihin ja tieteenaloihin.

Termien tekstianalyyttinen tarkastelu avaa niitä strategioita, joilla termien merkitykset rakentuvat tietokirjatekstiin, ja tuottaa siten lingvististä tietoa tieteellisen tiedon yleistajuisesta esittämisestä.