Väitökset

The ’Queens of the Arabs’ During the Neo-Assyrian Period

Eleanor Bennett väittelee 19.4.2021 kello 13.15 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”The ’Queens of the Arabs’ During the Neo-Assyrian Period”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Live stream.

Vastaväittäjänä on Professore Lorenzo Verderame, ”Sapienza” Università di Roma, ja kustoksena on professori Saana Svärd.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.

***

Tämä väitöstutkimus käsittelee ”arabien kuningattariksi” kutsuttuja naisia, jotka mainitaan useiden kuninkaiden annaaleissa ja kuninkaallisissa piirtokirjoituksissa Neo-Assyrian aikakaudella (nykyisen Irakin alueella noin vuosina 934–612 eaa.). Naisista on mainintoja arabien ja Assyrian yhteyksiä käsittelevässä aikaisemmassa tutkimuksessa, mutta heidän rooliaan hallitsijoina ei ole laajemmin tutkittu. Tässä väitöstutkimuksessa tavoitteenani on vastata kysymykseen Millaisissa rooleissa ”arabien kuningattaret” toimivat Neo-Assyrian aikakaudella?

Assyriologian tutkimus on perinteisesti perustunut suuriin tekstimassoihin. ”Arabien kuningattarista” on kuitenkin mainintoja vain suhteellisen suppeassa 28 tekstin korpuksessa, eikä näin pientä korpusta ole ilmeisesti nähty tarpeeksi merkittävänä laajan tutkimuksen kohteeksi. Väitöstutkimuksessani hyödynnän perinteisten assyriologian menetelmien lisäksi sukupuolentutkimusta sekä vertailevaa metodologiaa. Heuristisena apuvälineenä sovellan tutkimuksessani Michael Mannin IEMP-valtateoriaa. Tätä teoreettista mallia käyttäen voidaan erottaa kolme osa-aluetta, joilla ”arabien kuningattaret” ovat toimineet: sotilaallinen toiminta, elinkeinoelämä ja uskonnollinen elämä.

Merkittävin havainto väitöstutkimusta tehdessäni oli, että tutkiessani ”arabeja” törmäsin kahdenlaisiin väärinymmärryksiin. Ensinnäkin nykypäivän tutkijat antavat nykyisten stereotypioiden vaikuttaa siihen, miten he kirjoittavat arabeista. Toiseksi muinaiset lähteet itsessään eivät näytä tietävän keihin tai mihin viitataan, kun puhutaan ”arabeista”.

Edellisten havaintojen pohjalta olenkin päätynyt käsittelemään arabien kuningattaria yksilöinä, ei ryhmänä. Nykytietämyksen valossa on näet mahdotonta sanoa, hallitsivatko he yhtä ja samaa ryhmää vai olivatko kyseessä eri ryhmien hallitsijat eri kulttuuritaustoista. Yksikään naisista ei myöskään esiinny kaikissa korpuksen luvuissa, mikä tukee näkemystä, että heitä tulee käsitellä yksilöinä eikä ryhmänä. Lähteet osoittavat, että Samsi, Teʾelḫunu and Adiye olivat sotilaallisia johtajia, ja Samsi osallistui mahdollisesti myös taisteluihin. Zabiba, Samsi ja Tabū’a osoittivat voivansa hallita johtamilleen ryhmille tärkeitä resursseja sekä pääsyä verkostoihin, jotka toimittivat näitä resursseja. Te’elhunulla oli hallitsijana hyvin todennäköisesti myös jonkinlainen uskonnollinen rooli, mutta tarkempaa tietoa tämän toiminnan luonteesta ei ole.