Väitökset

Väitös: A Cultural Giant: An interpretation of bioethics in light of its intellectual and cultural history

FM Heikki Saxénin väitöstilaisuus

A Cultural Giant: An interpretation of bioethics in light of its intellectual and cultural history (Kulttuurillinen jättiläinen: Tulkinta bioetiikan tieteenalasta sen aate- ja oppihistorian sekä kulttuurihistorian valossa)

Väitöskirja kuuluu historian alaan.

Vastaväittäjänä on professori Juha Räikkä (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Pertti Haapala.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Bioetiikan tieteenalan menneisyys, nykyiset merkitykset ja tulevaisuuden mahdollisuudet

Bioetiikan tieteenala syntyi 1960- ja 1970-luvuilla Yhdysvalloissa. Bioetiikka käsittelee lääke-, terveys- ja biotieteiden eettisiä, moraalisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä. Keskeistä alalle on pyrkimys näiden teemojen moniääniseen ja -arvoiseen pohtimiseen. Bioetiikan syntyyn johti erityisesti radikaali pyrkimys haastaa lääketiedettä ja sen ikiaikaista etiikkaa, jotka koettiin aikanaan yksiäänisiksi ja elitistisiksi. Sitten bioetiikan alkuaikojen paljon on muuttunut. Nykyisin bioetiikka on laaja ja varsin vakiintunut ala synnyinmaassaan ja monin paikoin ympäri maailmaa. Suomessa bioetiikka on tosin yhä suhteellisen tuntemattomassa ja vähäisessä roolissa niin akateemisesti kuin yhteiskunnallisestikin.

Menneestä menestyksestään huolimatta bioetiikka käy parhaillaan läpi keski-iän kriisiä, jonka myötä monet tahot alalla ja sen ulkopuolella kysyvät keskeisiä kysymyksiä bioetiikan merkityksestä ja olemuksesta, jopa sen olemassaolon oikeutuksesta. Bioetiikka on selvästi saapunut eräänlaiseen kehityksensä taitekohtaan. Tämän keskustelun lopputulos tulee keskeisesti vaikuttamaan alan tulevaisuuden kehitykseen, joten panokset ovat korkeat. Tutkimus pyrkii tarjoamaan tuoreita vastauksia käynnissä olevaan keskusteluun bioetiikan luonteesta valottamalla alan menneisyyttä ja nykyistä tilaa aate- ja oppihistorian sekä kulttuurihistorian näkökulmasta.

Syvimmiltään tutkimuksessa puolustetaan näkemystä, jonka mukaan bioetiikka voidaan – ja se pitäisi – nähdä kulttuurillisena jättiläisenä, joka on tärkeä osa ainakin länsimaista kulttuuripiiriä. Toisin sanoen bioetiikka nähdään kulttuurillisena voimana, joka voi osaltaan auttaa poliittisia ja sosiaalisia instituutioita uudistumaan nykyisin vallitsevien yhteiskunnallisten tarpeiden mukaan. Tämän ohella tutkimuksessa argumentoidaan, että bioetiikka on kulttuurillisesti itseisarvoinen asia, jota ei tulisi arvioida ainoastaan sen hyötyjen kautta vaan pikemmin hyväksyä vallitsevana kulttuurin osana.

Lisäksi tutkimuksessa pyritään auttamaan bioetiikkaa kehittymään tulevaisuudessa hahmottelemalla joitakin konkreettisempia ehdotuksia etenemiselle. Erityinen painoarvo asetetaan aidosti uuden ajatusjärjestelmän kehittämiselle tämän pyrkimyksen tukemiseksi. Tässä hengessä tutkimuksessa luodaan alustavasti “orgaanisen bioetiikan” käsite, jonka tarkoitus on auttaa paremmin käsitteellistämään ja omaksumaan bioetiikan luonnetta ja alan parhaita puolia.
******

Heikki Saxén on on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii bioetiikan tutkijana Tampereen yliopiston lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa.

Saxénin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2308, Tampere University Press, Tampere 2017. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1812, Tampere University Press 2017.