Väitökset

Väitös: The Image of Youth in Transformation – Nicaraguan University Students and the Path to Adulthood

FM Hanna-Maija Pääkkönen väittelee 5.4.2019 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”The Image of Youth in Transformation – Nicaraguan University Students and the Path to Adulthood”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, Aud XII Päärakennus, Fabianinkatu 33.

Vastaväittäjänä on professori Darcie Vandegrift, Drake University, ja kustoksena on professori Martti Pärssinen.

Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta. Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

***

Tutkin väitöskirjassani Nicaragualaisten opiskelijoiden kokemuksia sosiaalisista tiloista. Väitöskirjani tuo uutta tietoa sekä Latinalaisen Amerikan tutkimuksen että nuorisotutkimuksen aloille. Teoreettisen taustan tutkimukselleni muodostavat Pierre Bourdieun teoria pääomasta, kentistä ja habituksesta sekä näkemys elämänkaaresta moni-ulotteisena ja muuttuvana.

Tutkimukseni keskiössä on ovat Nicaragualaisten opiskelijoiden haastattelut. Keräämäni aineisto on tähän mennessä laajin maan opiskelijoista kerätty etnografinen aineisto. Aineisto koostuu survey-kyselystä, teemahaastatteluista, ryhmä keskusteluista sekä kenttäpäiväkirjoistani.

Tutkimukseni tulokset osoittavat sosiaalisen pääoman olevan tärkeässä asemassa opiskelijoiden elämässä. Sosiaalista pääomaan tuottavat ja vahvistavat erityisesti paikalliset verkostot. Tunne kuulumisesta paikalliseen yhteisöön osoittautui hyvin tärkeäksi haastattelemieni opiskelijoiden elämässä.

Käsittelin tutkimuksessani myös sukupuolen vaikutusta opiskelijoiden kokemuksiin. Tulokseni osoittavat että sukupuoli ja luokka ovat edelleen keskeisiä käsitteitä Nicaragualaisten opiskelijoiden elämässä. Opiskelijat muokkasivat perinteisiä sukupuolimalleja monin tavoin ja keskustelivat aktiivisesti sukupuolen merkityksestä. Tutkimukseni keskeinen tulos on koulutuksen vahva asema. Opiskelu ja koulutus olivat monille opiskelijoille jo itsessään keskeinen arvo, sillä opintojen suorittaminen merkitsi potentiaalisen työpaikan lisäksi myös muutosta sosiaalisessa asemassa, niin perheen sisällä kuin yhteiskunnassakin. Opintojen päättäminen merkitsi monille siirtymää lapsesta aikuiseksi myös oman perheen ja suvun sisällä.