Väitökset

Väitös: Utopioiden arkipäivää – Osallistumisen ja muutoksen paikkoja nykytaiteessa 1980-2011

FM Riikka Haapalainen väittelee 26.1.2018 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”Utopioiden arkipäivää – Osallistumisen ja muutoksen paikkoja nykytaiteessa 1980-2011”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, Auditorium XII, Fabianinkatu 33.

Vastaväittäjänä on yliopistonlehtori Leena-Maija Rossi, Lapin yliopisto, ja kustoksena on professori Kirsi Saarikangas.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

 

**
Moni osallistavan taiteen prosessi on määritelmän mukaan utooppinen: toivon ilmaus jostain ihmiset liikkeelle saavasta paremmasta. Toivo voi ilmetä esimerkiksi välittämisenä ja avunantona, ilmaisena ruokana ja palveluina tai yllättävinä lahjoina – aivan kuten väitöstutkimukseni teosesimerkeissä. Tutkimukseni tarkastelee tapoja, joilla taideteos kuljettaa osallistujansa osaksi arjen muutosta ja jaettua yhdessäoloa – huokoisia utopioita. Usein osallistavalta taiteelta puuttuu selkeä muoto ja teosluonne, minkä takia sitä on pidetty haasteellisena kritiikille ja käsitteellistämiselle. Siksi tutkimus kysyy, miten ymmärtää ja käsitteellistää osallistavan taiteen muutosta ja suhteita luovia sisältöjä? Tutkimusaineiston muodostavat kuusi nykytaiteen teosta, joilla on keskenään hyvin erilainen suhde osallistumiseen: Sophie Callen Suite vénitienne (1980), John Baldessarin Your Name in Lights (2011), Minna Heikinahon Ilmainen aamiainen (1994), Superflex-taiteilijaryhmän Free Shop (2011), Copenhagen Free University (CFU, 2001–2007) sekä Francis Alÿsin When Faith Moves Mountains (2002). Lisäksi palaan tarkastelussani säännöllisesti 1900-luvun alun eurooppalaisen avantgarden toimintastrategioihin ja 1960-luvun taiteen kokeelliseen ilmapiiriin. Osallistavan taiteen muutosta luovat prosessit eivät synny irrallaan niiden paikkaerityisistä konteksteista. Siksi teosluennan pohjana ovat teosten urbaanit tapahtumapaikat: ’katu’, ’kahvila’, ’kauppa’, ’koulu’, ’katedraali’ ja ’koti’. Pohdin ’katua’ arjen julkisena toteutumispaikkana kahden erilaisen teoksen ja kaupunkirakenteen kautta: Suite vénitiennen keskiaikaisten katujen labyrinttimäisyys rinnastuu Your Name in Lightsin moderniin ja kaupalliseen katutilaan. Ilmainen aamiainen esittelee ’kahvilan’, jossa keskeistä on julkinen yhdessäolo ja vieraanvaraisuus. Free Shop –’kauppa’ tuo taiteen tarkasteluun rahan välittämät ihmis- ja esinesuhteet. ’Koulussa’ pohdin CFU:n instituutiokriittistä toimintaa, jossa aktualisoituvat kysymykset tiedosta, koulutuksesta ja representaatiosta. ’Katedraali’ on When Faith Moves Mountains –teosprosessissa hetkellisesti synnytetty keskus, joka avaa tilaa yhteisöllisyydelle ja yhteisölliselle kuvittelulle. Lopuksi tuon tutkimukseni teemat ’kotiin’. Tärkeäksi teemaksi nousee vastikkeeton jakaminen: radikaali vieraanvaraisuus ja kohdentumaton lahja. Tämä kohdentumattomuus johtaa myös yhteisön ymmärtämiseen yhdessäolona, ei ryhmien kuvauksena. Tällöin, tutkimuksessani osoitan, osallistava taide voi synnyttää toisin kuvittelemista ja toisin olemista – arkipäivän utopioita.