Väitökset

Väitös: Women and public space – Social codes and female presence in the Byzantine urban society of the 6th to the 8th centuries

FM Jeanette Lindblom väittelee 27.4.2019 kello 10.15 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”Women and public space – Social codes and female presence in the Byzantine urban society of the 6th to the 8th centuries”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Universitetets huvudbyggnad (gamla sidan), Auditorium XII, Unionsgatan 34.

Vastaväittäjänä on Professor Ingela Nilsson, Uppsala universitet, ja kustoksena on professori Anu Lahtinen.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

***
Avhandlingen behandlar kvinnornas närvaro i det urbana offentliga rummet i det Bysantinska riket från början av 500-talet till slutet av 700-talet. Samhällets ideologiska ramar jämförs med praktiska realiteter. Kvinnornas närvaro i offentligheten betraktas ur fyra perspektiv, det religiösa, det ekonomiska, det politiska och det kulturella livet, samtidigt som variationer mellan olika platser, sociala tillfällen och diversiteten inom den kvinnliga befolkningen beaktas.

Utöver traditionella metoder inom historieforskningen utnyttjas olika moderna forskningsteorier. Ett brett urval av olika källmaterial har använts. Bland källorna ingår såväl juridiska som historiska texter, papyrusmaterial och hagiografier, epigram och andra dikter, samt även bildmaterial i form av bland annat manuskriptillustrationer och mosaiker.

Avhandlingen inleds med en teoretisk diskussion. Därefter diskuteras det bysantinska samhällets ideologiska ramverk inom vilket kvinnorna skulle verka. Slutligen undersöks kvinnornas verksamhet och närvaro i det offentliga rummet från olika synvinklar och mot bakgrunden av det ideologiska ramverket. Kvinnornas rörlighet, relationen mellan ideal och praxis, samt kronologiska förändringar i dessa förhållanden diskuteras. Tidigare forskningar har ofta koncentrerat sig på en specifik grupp av kvinnor i samhället, medan denna undersökning strävar efter att kartlägga samhällets hela spektrum. Även om de ideella ramarna var mer eller mindre de samma för alla så visar denna forskning på de skillnader som i praktiken förekom i kvinnors relation till det offentliga rummet, vilka var beroende av faktorer såsom t.ex. social status och civilstånd. Det förekom även kronologiska variationer där speciellt 500-talet framstår som en intressant period vad gäller kvinnornas synlighet i det offentliga rummet.