Konferenssit ja seminaarit

CSCC:n seminaari: Rajapintoja ja ylirajaisuutta – Ortodoksinen tutkimus Suomessa

Turun yliopiston tutkimuskeskus Centre for the Study of Christian Cultures (CSCC) järjestää seminaarin Rajapintoja ja ylirajaisuutta – Ortodoksinen tutkimus Suomessa.

Ortodoksisen kristinuskon tutkimus tapahtuu monella tapaa rajapinnoilla ja siihen liittyy mo­nenlaisia rajoja, rajanylityksiä ja ylirajaisuutta. Oppiin ja uskoon liittyvät rajat, erityisesti raja tuon ja tämänpuoleisen välillä, ovat kristillisyyden tutkimuksessa keskeisiä ja niitä on lähestytty esimerkiksi kirk­kohistorian, käytännöllisen ja systemaattisen teologian, musiikin- ja taiteentutki­muksen sekä antropo­logian näkökulmista. Tunnustus- ja kirkkokuntarajoja puolestaan on tarkas­teltu muun muassa opillisesta ja poliittisesta tulokulmasta. Poliittinen näkökulma on ollut tärkeä myös ortodoksisten kirk­kojen historian ja yhteiskunnallisen merkityksen ja aseman tutkimuksessa. Myös maantieteelliset rajat ovat kiinnostaneet tutkijoita: esimerkiksi Venäjän ja Suomen välinen raja on ollut ortodoksisuuden tutkimuksen kannalta kiinnostava. Yksi varsin merkittävä mutta liian vähälle huomiolle jäänyt rajakate­goria ortodoksisuuden tutkimuksessa on ollut oppialojen väliset rajat. Itä-Suomen yliopiston johdolla oppialarajat ylittävää keskustelua on viime vuosina menes­tyksekkäästi käyty, mutta edelleen tietei­denvälistä ja monitieteistä keskustelua ortodoksisuudesta tarvitaan lisää.

Rajapintoja ja ylirajaisuutta -seminaarin tarkoituksena on tuoda eri teologisilla, humanisti­silla ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla toimivia ortodoksisuuden tutkijoita yhteen ja kartoittaa orto­doksisuu­den tutkimuskenttää Suomessa sekä luoda edellytyksiä tulevaisuuden monitieteiselle yh­teistyölle. Päiväseminaarin ohjelma koostuu keynote-esitelmistä, lyhyistä nykyistä tutkimuskenttää kartoittavista alustuksista ja tulevaisuuden tutkimusyhteistyömahdollisuuksia pohtivasta työpa­jasta. Seminaarin key­note-esitelmät pitävät Helena Kupari (Helsingin yliopisto) ja Pekka Metso (Itä-Suomen yliopisto).

Esitelmäkutsu

Kutsumme kaikkia ortodoksisuuden tutkijoita tutkijanuran vaiheesta riippumatta kerto­maan seminaariin omasta suunnitellusta, meneillään olevasta tai päättyneestä tutkimuksestaan erilaisten ra­japintojen ja ylirajaisuuden näkökulmista. Toivottu alustusten pituus on noin 15 minuuttia. Abstraktit lähetetään osoitteeseen ja niiden viimeinen jättöpäivä on 31.10. Abstraktien hyväksymisen kriteerinä on aiheen liittyminen ortodoksiuuden tutkimukseen. Seminaari on maksuton. Tarvittaessa voi ottaa yhteyttä järjestäjiin lähettämällä postia osoitteeseen .

 

(kuva: Hosios Loukas Monastery, Crypt (south-west groin vault), Boeotia, Greece Public Domain https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hosios_Loukas_Crypt_(south_west_groin-vault).jpg)