Väitökset

Matkasta kertomus – Kielen ja kerronnan keinot omakohtaisessa matkakertomuksessa

FM Ilona Lindh väittelee 21.5.2021 kello 10.15 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”Matkasta kertomus – Kielen ja kerronnan keinot omakohtaisessa matkakertomuksessa”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Zoom live stream.

Vastaväittäjänä on FT, dosentti, yliopistonlehtori Maarit Leskelä-Kärki, Turun yliopisto, ja kustoksena on professori Pirjo Hiidenmaa.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.

***

Tutkimukseni kohteena on nykyaikainen matkakertomus lajina. Keskeinen kysymys on se, minkälaisia retorisia piirteitä omakohtaisuus tuottaa itse koetusta matkasta muokattuun kertomukseen. Teoreettisena viitekehyksenä ovat näkemykset kielenkäytön dialogisesta luonteesta ja kertomuksesta retorisena toimintana.

Tutkimuksen aineistona on Antti Tuurin, Kyllikki Villan ja Juha Vakkurin kirjoittamaa matkakirjallisuutta. Antti Tuurin ”Mamma ok” on lyhyt matkakertomus kokoelmasta Matkoilla Euroopassa (2011). Tuurin Bospor Express (2013) on puolestaan kirjanmittainen kirjallinen matkakertomus. Kyllikki Villan Vanhan rouvan lokikirja (2004) on muodoltaan matkapäiväkirja, joka on myöhemmin muokattu julkaistuksi teokseksi. Juha Vakkurin matkakirjassa Afrikan poikki (2009) omiin matkan kokemuksiin yhdistyy runsaasti lähteisiin nojaavaa tiedonkerrontaa. Yhdessä nämä teokset tuovat esiin matkakertomuksen lajityypillisiä piirteitä edustavasti.

Analyysit osoittavat, miten (i) ajallisuuden resurssit, kuten kerronnan ja kerrotun tarinan välinen etäisyys, vaikuttavat kerronnan ja lukijan väliseen suhteeseen. Kertomuksen minään ajallinen kaksitasoisuus vaikuttaa siten, että matkaileva päähenkilöminä asettuu tarinan tasolle ja tapahtumia raportoiva kertojaminä kerronnan tasolle. Toinen tärkeä osa-alue on (ii) intertekstuaalisuuden keinovalikko, jonka avulla tekstiin luodaan muun muassa asiantuntijuutta. Moniäänisyys voi tarjota lukijalle mahdollisuuksia keskusteleviin positioihin. Kolmas matkakerronnan keskeinen osa-alue on (iii) tilan ja maisemien representointi. Tilat näyttäytyvät matkailulle ominaisten toimintojen kautta, ja kuvauksilla pyritään välittämään tilallisia kokemuksia lukijalle. Keskeinen keino on esimerkiksi vertaaminen, joka voi olla avointa tai perustua oletuksiin lukijan tiedoista ja käsityksistä. Maisemien representoinnissa etualalle nousevat havainnoijan ja maiseman suhde sekä maisemien arviointiin liittyvät konventiot. Neljäs tärkeä osa-alue matkakerronnassa on (iv) kohdattujen ihmisten representointi. Representaatiot perustuvat usein jonkinlaiseen tyypittelyyn, ja oletuksena on, että lukija tunnistaa ainakin osittain ne käsitykset, joihin representaatio nojaa. Osa kohdatuista saa kertomuksessa tehtävän, jota voidaan verrata fiktion henkilöhahmoon.

Tutkimus osoittaa, että matkakertomuslajiin sisältyy laaja retoristen keinojen mahdollisuus, ja lukija voidaan ottaa huomioon monin tavoin. 2000-luvulla matkakertomusten ensisijaisena funktiona ei ole toimia ensyklopedisen tiedon välittäjinä, vaan kerronnassa korostuu itse koetun ja tulkitun merkitys. Kertomukset välittävät sekä kokemuksen ainutlaatuisuutta että tiettyjen tapahtumien tyypillisyyttä. Kertojan auktoriteetti rakentuu pitkin kertomusta sekä raportoijan, tulkitsijan että tiedonvälittäjän tehtävien kautta.