Väitökset

Ohjelmayhtiöstä ”merkintekijäksi”. MTV ja kaupallisen television tuotantokulttuurin muutos Suomessa 1980-luvulta 2000-luvulle

FM Maiju Kannisto esittää väitöskirjansa Ohjelmayhtiöstä ”merkintekijäksi”. MTV ja kaupallisen television tuotantokulttuurin muutos Suomessa 1980-luvulta 2000-luvulle julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 8.12.2018 klo 12 (Turun yliopisto, Sirkkalan kasarmialue, Minerva, Janus-sali, Kaivokatu 12, Turku).

Vastaväittäjänä toimii dosentti Heikki Hellman (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Hannu Salmi (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen.

 

***

Kulttuurihistorian alaan kuuluvassa artikkeliväitöskirjassa tarkastellaan suomalaisen kaupallisen television muutosta 1980-luvulta 2000-luvulle. Tapaustutkimuksena on Suomen pitkäikäisin ja edelleen johtava kaupallinen televisiotoimija MTV Oy. Sen merkitys suomalaisessa televisiotoiminnassa on erityinen, yhtiö muodosti kansainvälisesti ainutlaatuisessa yhteistyöjärjestelyssä vastinparin julkisen palvelun Yleisradiolle televisiotoiminnan alkuvaiheista alkaen. Tutkimus tarkastelee yhtiön tuotantokulttuuria eri näkökulmista: yhtiöidentiteettiä, kohderyhmien muotoutumista mainosmyynnissä, ohjelmasijoittelun ja ohjelmatuotannon strategioita.

Aineistona tutkimuksessa hyödynnetään MTV:n tuottamia suunnittelu- ja markkinointimateriaaleja, tutkimusraportteja, muistelmia sekä haastatteluja. Aineistoa analysoidaan teemoittamalla eli laadullisella sisällönanalyysilla merkitysrakenteita jäsentämällä. Lisäksi aikalaisaineisto lehdistä kirjallisuuteen antaa ymmärrystä tutkimusajan ja toimintaympäristön kontekstiin, yhtiön toiminnan rajoille ja mahdollisuuksille. Kulttuurihistorialliseen aineistolähtöiseen ja kontekstia rakentavaan tutkimusotteeseen yhdistyy mediatutkimuksen käsitteiden kanssa keskustelu.

Väitöskirjan tuloksissa esitetään keskeisten murroskohtien rajaamia kausia MTV:n toiminnassa: 1) Yhteistyön ja ohjelmatuotannon kausi 2) Kilpailun ja oman kanavan tuotannon kausi ja 3) Brändin rakentamisen ja intermediaalisen tuotannon kausi. Kausien avulla tutkimus avaa kulttuurista käännettä kaupallisuuden kokemisessa: kaupallisuuden pelosta ja julkisen palvelun arvoista siirryttiin kaupallisista lähtökohdista toimivaan bränditalouteen. Muutokset kytketään tehostamisideologian nousuun 1980-luvulla, kun yhtiö halusi parantaa kilpailukykyään mediakentän kovenevassa kilpailussa ulkomaisten toimijoiden ja uusien mainosmedioiden myötä. Omaa tuotantoa alettiin karsia ulkoistamisideologian mukaisesti 1990-luvulla ja MTV muuttui ohjelmayhtiöstä brändejä tuottavaksi sijoituskohteeksi.

Kausien määrittelyn rinnalla tutkimus painottaa ajan kerroksellisuutta. Katkosten ohella tuotantokulttuuria määrittävät monet jatkuvuudet arvojen muuttuessa strategisia visioita ja teknologisia uutuuksia hitaammin. Tuotantokulttuuri on muuttunut merkittävästi yleisökäsityksen vähittäin muuntuessa passiivisesta massayleisöstä aktiivisiksi yksilöllisiksi kuluttajiksi.

Tämä artikkeliväitöskirja sisältää myös alkuperäiset artikkelit koska alkuperäisten artikkelien julkaisijat ovat antaneet luvan julkaisujen sisällyttämiseen myös väitöskirjan sähköiseen julkaisuun.

***

Julkaisun pysyvä osoite on:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7488-7