Konferenssit ja seminaarit

Seminarium och utdelning av Gösta Mickwitz pris: Historikern inför syntesen

Seminarium och utdelning av Gösta Mickwitz pris: Historikern inför syntesen

Historiska föreningen uppmärksammar utdelningen av det nionde Gösta Mickwitz-priset, fredagen 1 februari 2019, kl. 13.00–17.00 i Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, sal 104) med ett eftermiddagsseminarium kring syntesen som genre inom historieforskning och facklitteratur om historia. Under seminariet diskuteras bland annat hur stora, vittomfattande översiktsverk påverkar historiesynen i samhället och vilket förhållande sådana verk har till den övriga historieforskningen. På vilket sätt formar synteser som ofta har en nationell eller till och med global spännvidd de (ofta äldre) forskare som skriver dem och de (ofta yngre) forskare som på olika sätt tar avstamp i den tolkning som översikter och synteser tillhandahåller? Vilken typ av synteser har producerats hittills och vilka uppgifter kan syntesen fylla i framtiden både på nationell och på global nivå?

Program

Kl. 13.00   Välkomstord

Ordförande, FD Julia Dahlberg, Historiska föreningen

Kl. 13.15  Professor Henrik Meinander (Helsingfors universitet): Syntesernas långtidseffekt. Om finländsk historieskrivning på 2000-talet.

Professor emeritus Jens Olesen (Greifswald): Synteser og udfordringer ved arbejdet med Nordens og Østersøregionens Historie i medeltid og Nyere Tid

Professor Lars Magnusson (Stockholms universitet): Har den historiska syntesen en framtid?

Kl. 15.15  Utdelning av Gösta Mickwitz pris

Huvudredaktör, FD Jennica Thylin-Klaus och priskommittén

Kl. 15.30   Pristagaren har ordet

Professor emeritus Nils Erik Villstrand

Kl. 16.00   Skål för pristagaren

***

Det nionde Gösta Mickwitz-priset tillfaller professor emeritus Nils Erik Villstrand. Priset delas ut under ett seminarium som ordnas av Historiska föreningen fredagen 1 februari 2019, kl. 13.00–17.00 i Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, sal 104) under rubriken Historikern inför syntesen (se program i slutet av detta meddelande).

Priset tillfaller Nils Erik Villstrand för hans livsgärning som forskare och akademisk lärare samt för hans författarskap kring Finlands och Sveriges gemensamma historia.  Prissumman är 4 000 €.

Kommittén för Gösta Mickwitz pris konstaterar i sin prismotivering att professor emeritus Nils Erik Villstrand som forskare är fördomsfri, öppen och kreativ. I ett flertal betydande verk om det tidigmoderna Sverige har han på ett naturligt sätt behandlat de båda riksdelarna Sverige och Finland sida vid sida för att på så vis öka kännedomen om Finlands roll i Sveriges historia. Som koordinator för forskningsprojektet ”Svenskt i Finland – finskt i Sverige”, som författare och som en inspirerande föreläsare och berättare har han bidragit till en ökad kännedom om Finland i Sverige. På motsvarande sätt har han bidragit till att öka kunskapen om det svenska i Finland, inte minst genom sin roll som en av ledarna för projektet ”Svenskt i Finland – en lång historia” som resulterade i bokserien Finlands svenska historia. I sin egen bok i serien, Riksdelen (2009), belyser Villstrand på ett mångsidigt och kunnigt sätt det svenska inslaget i Finland under den tidigmoderna tiden.

Nils Erik Villstrand uppvisar som forskare en imponerande bredd: han rör sig obehindrat mellan teman som nationalism och politisk kultur, skrivkunnighetens utbredning samt växelverkan mellan överhet och undersåtar. Han har även varit villig att testa nya grepp på historieskrivningen, som i antologin Öppet fall. Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417–2017 (2017), redigerad tillsammans med Petri Karonen.

Nils Erik Villstrand utsågs till professor i nordisk historia vid Åbo Akademi år 2000. Före det hade han hunnit verka bland annat som chef för Svenska litteratursällskapets arkiv och för Österbottens museum. Som en engagerad handledare och kunnig akademisk förebild har han inspirerat många yngre forskare och ett stort antal blivande doktorer, och på så sätt bidragit till att långsiktigt stärka historieforskningen på svenska i Finland.

Historiska föreningen (grundad 1914) är ett svenskspråkigt forum för historieforskare, historiestuderande och den historieintresserade allmänheten i Finland. Ur Bröderna Gunnar och Gösta Mickwitz-fond delar föreningen ut Gösta Mickwitz-priset till en person eller organisation som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning. Priset utdelades första gången 2003. Priskommittén har bestått av huvudredaktören för Historisk Tidskrift för Finland, FD Jennica Thylin-Klaus (ordf.), docent Jessica Parland-von Essen, FD Kasper Kepsu samt FD Julia Dahlberg.