Väitökset

Suomalaisuus ja venäläisyys henkilönnimistössä. Nimikulttuurien kohtaaminen Suomessa ja Venäjällä 2000 – 2018

Live stream passcode: 776533

FM Ksenia Eskola väittelee 10.4.2021 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”Suomalaisuus ja venäläisyys henkilönnimistössä. Nimikulttuurien kohtaaminen Suomessa ja Venäjällä 2000 – 2018”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Porthania, sali P673, Yliopistonkatu 3.

Vastaväittäjänä on dosentti Sirkka Paikkala, Turun yliopisto, ja kustoksena on professori Jyrki Kalliokoski.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.

***

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisen ja venäläisen nimikulttuurin (henkilönnimistö, nimijärjestelmä ja nimikäytäntö) kohtaamista Suomessa ja Venäjällä vuosina 2000−2018. Erityisesti keskitytään kaksikielisten suomalais-venäläisten perheiden nimenvalintaperusteisiin, äidinkieleltään venäjänkielisten lasten nimivalintoihin, suomalaisten ja venäläisten nimenkantajien sukunimien virallisiin muutoksiin Suomessa sekä suomalaisten etunimien käyttöön Venäjällä.

Tutkimuksen teoreettis-metodologisen kehyksen muodostavat sosio-onomastiikka ja nimien typologinen (rakenteen)tutkimus. Laajemmassa kontekstissa myös kielten väliset kontaktit ovat osa tutkimuskehikkoa. Aineistoina ovat nimenvalintaperusteita käsittelevät kyselyt ja haastattelut, oikeusministeriön nimilautakunnan asiakirjat sukunimien muutoksista, suomalaisten etunimien käyttöä Venäjällä käsittelevät haastattelut ja kyselyt sekä Suomessa syntyneiden venäjänkielisten lasten etunimet. Väitöstutkimus koostuu neljästä tutkimusartikkelista sekä niiden taustaa ja löydöksiä kokoavasta yhteenveto-osuudesta.

Artikkelit I, II ja III liittyvät etunimiin, artikkeli IV sukunimiin. Artikkelissa I käsitellään etunimiä kaksikielisissä suomalais-venäläisissä perheissä: nimien valintaperusteita ja itse nimivalintoja. Tarkastelu kohdistuu kaksikielisissä perheissä tärkeimpinä pidettyihin nimenvalintaperusteisiin, nimittäin käytännöllisyysteen ja kulttuurisidonnaisuuteen. Etunimien tarkastelu jatkuu artikkelissa II, jossa luodaan yleiskuva Suomessa syntyneille, äidinkieleltään venäjänkielisille lapsille annetuista nimistä. Artikkeli III sijoittuu alueellisesti Venäjälle ja tarkastelee suomalaisten etunimien käyttöä ja mukautumista venäjänkielisessä ympäristössä. Artikkelissa IV huomion kohteena ovat Suomessa tehdyt sukunimien viralliset muutokset, joissa on haluttu suomalaistaa venäläinen sukunimi tai päinvastoin sekä oikaista suomalaisten sukunimien epäkorrektit kirjoitusasut alkuperäisiin kirjoitusasuihinsa.

Tutkimuksen yhteenveto-osuudessa esitellään yhtenäisesti tutkimuksen taustaa ja lähtökohtia sekä sidotaan artikkeleissa saadut tulokset yhteen. Yleisemmällä tasolla pohditaan sitä, mitä tapahtuu suomalaisen ja venäläisen nimikulttuurin kohdatessa nimijärjestelmien näkökulmasta sekä kielivähemmistöjen näkökulmasta.

Tutkimus osoittaa, että nimikulttuurien kohtaamisen myötä suomalainen henkilönnimistö monimuotoistuu siten, että viralliseen nimistöön tulee venäläisiä etu- ja sukunimiä. Lisäksi osaksi virallista nimistöä pääsee jälkimmäisiksi etunimiksi väestötietojärjestelmässä sijoitettavia venäläisiä patronyymeja, joita ei esiinny äidinkieleltään suomenkielisellä väestöllä. Myös etunimiin pohjautuvat venäläiset epäviralliset nimet, jotka ovat erottamaton osa venäläistä nimikäytäntöä, elävät suomalaisessa nimikulttuurissa. Suomalaiset etunimet puolestaan rikastuttavat Venäjällä käytössä olevaa henkilönnimistöä, kun niistä muodostetaan venäjän kielen johtimia käyttäen venäläisen nimikäytännön mukaisia epävirallisia nimiä.