Väitökset

Turun tuomiokirkon Musta kirja ja lähteiden julkaisemisen jatkumo Suomessa varhaismodernista digitaaliseen aikaan

FM Taina Saarenpää esittää väitöskirjansa ”Turun tuomiokirkon Musta kirja ja lähteiden julkaisemisen jatkumo Suomessa varhaismodernista digitaaliseen aikaan” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 7.12.2019 klo 12 (Turun yliopisto, Sirkkalan kasarmialue, Minerva, Janus-sali, Kaivokatu 12, Turku).

Vastaväittäjänä toimii dosentti Tapio Salminen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Kirsi Vainio-Korhonen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on Suomen historia.

***

Väitöskirjassa rakennetaan keskiaikaisen Turun tuomiokirkon Mustan kirjan julkaisujen kautta yleiskuvaa lähteiden julkaisemisen jatkumosta Suomessa varhaismodernista digitaaliseen aikaan. Julkaisemista käsitellään historiantutkimuksen ja arkistotieteen näkökulmista avaten ja tehden läpinäkyväksi niitä syitä ja rakenteita, jotka vaikuttivat julkaisemisen taustalla.

Analyysi keskittyy siihen, kuinka lähteitä julkaistiin, miten julkaisemista perusteltiin sekä millainen oli arkistojen ja tutkijoiden rooli julkaisutyössä. Tutkimuksessa kysytään myös, kuinka lähdejulkaisut asettuvat osaksi suomalaista historiakulttuuria. Mustan kirjan julkaisemisen vaiheet asetetaan laajempaan eurooppalaiseen kontekstiin vertaamalla niitä Daniela Saxerin ja Raoul C. van Caenegemin hahmottelemaan lähdejulkaisemisen yleiseurooppalaiseen ajalliseen jaotteluun.

Tärkeimpänä lähdeaineistona ovat Mustasta kirjasta eri aikoina tehdyt lähdejulkaisut. Ne käsitetään tutkimuksessa historiakulttuurin ilmentyminä, joiden kautta voidaan rakentaa suhteita menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välillä. Lisäksi aineistona käytetään julkaisutyöhön liittyneiden henkilöiden, instituutioiden ja projektien arkistoja ja tieteellistä työtä. Analyysi pohjautuu monilähteiseen näkökulmaan.

Tutkimus osoittaa, että lähteiden julkaiseminen noudattelee Suomessa kansainvälisiä kehityslinjoja, mutta ei vastaa niitä täysin. Musta kirja on monin tavoin ollut esikuvana suomalaiselle julkaisemiselle. Sen julkaisijat ovat hakeneet vaikutteita kansainvälisestä julkaisemisesta ja seuranneet uusimpia julka-sutekniikoita. Mustan kirjan editiot ovat yhtä aikaa saavutettava ja saavuttamaton osa suomalaista historiakulttuuria. Ne on nähty julkaisemisen eri vaiheissa kansallisen historiankirjoituksen pohjana, muistomerkkeinä, identiteetin rakennusosina ja tärkeänä yhteytenä länteen.

Tutkimus osoittaa lisäksi, että arkiston rooli julkaisemisessa on muuttunut näennäisestä neutraaliudesta asiantuntijuuden jakamiseksi. Kaikissa julkaisemisen vaiheissa tutkimusedellytysten parantaminen ja aineistojen avoimuus ovat olleet tärkeimpiä tavoitteita. Lähteiden julkaiseminen myös digitaalisilla alustoilla pohjautuu arkistoissa ja julkaisutyössä aikaisemmin tehdyille valinnoille, joiden läpinäkyvyys mahdollistaa sen, että julkaisemisen ja arkistojen roolia tutkimusaineistojen muodostumisessa ja käytössä voidaan arvioida kriittisesti.
Julkaisun pysyvä osoite on:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7880-9