Väitökset

Väitös: The Death of the Freedom Fighter – How the Threat of Terrorism is Suffocating the Protection of Political Criminals

VTM, OTL Julia Jansson väittelee 9.6.2018 kello 10 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The Death of the Freedom Fighter – How the Threat of Terrorism is Suffocating the Protection of Political Criminals”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Metsätalo, Unioninkatu 40, ls 6.

Vastaväittäjänä on Dr Saskia Hufnagel, Queen Mary University of London, ja kustoksena on professori Jukka Kekkonen.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa (http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4257-3).

Väittelijän yhteystiedot:
Julia Jansson

* * *

Oikeustieteen alaan kuuluva väitöskirjani käsittelee terrorismin epäpolitisointia kansainvälisillä foorumeilla 1800-luvulta 2000-luvun alkuun. Terrorismin poliittisuus on pitkään vaikeuttanut oikeudellista yhteistyötä. Käyttämällä tutkimusaineistona kansainvälisiä sopimuksia ja päätöslauselmia osoitan, että terrorismi on kansainvälisen yhteistyön helpottamiseksi 1990-luvulta lähtien kasvavassa määrin epäpolitisoitu.

Suhtautumalla terrorismiin ei-poliittisena rikollisuutena, terrorismi on voitu erottaa “hyväksyttävistä” poliittisista rikoksista. Kyseessä on selkeä muutos aikaisempiin vuosikymmeniin verrattuna, sillä terrorismia on tyypillisesti pidetty poliittisena rikollisuutena.

Yksi syy epäpolitisoinnille on ollut luovutussopimuksissa 1830-luvulta lähtien usein käytetty poliittisten rikollisten suojeluun tarkoitettu poikkeuslauseke. Poliittisia rikollisia pidettiin pitkään “jalompina” kuin muita rikollisia, koska he toimivat “epäitsekkäistä” syistä. Liberalismin hengessä monet valtiot halusivat pidättää oikeuden kieltäytyä luovuttamasta rikollisia, joiden teoilla katsottiin olevan poliittinen luonne.

Kun terrorismi alkoi nousta kansainväliseksi uhkaksi 1960–1970-luvuilta lähtien, poliittisia rikoksia koskevan poikkeuksen soveltaminen osoittautui yhä vaikeammaksi, Poikkeuksen nojalla tuomioistuimet epäsivät joidenkin terroristeina pidettyjen henkilöiden luovutuspyynnöt, mikä synnytti kritiikkiä. Tämän takia poikkeusta alettiin rajoittaa siten, että mahdollisuudet väkivaltaisten rikollisten suojeluun vähenivät.

Yhtä aikaa epäpolitisoinnin ja poliittisten rikollisten suojelun heikentämisen kanssa monissa maissa on kansallisella tasolla säädetty uusia terrorismilakeja, jotka korostavat terrorismin poliittista luonnetta. Esimerkiksi terrorismin ’glorifioinnin’ rangaistavaksi tekeviä lakeja on laadittu monissa Euroopan maissa. Yksi keskeisistä kiinnostuksen kohteistani on epäpolitisoinnin ja näiden uusien kriminalisointien välinen ristiriita.

Väitöskirjani osoittaa, että terrorismin uhka on johtanut poliittisten rikollisten romantisoinnin romuttamiseen. Näiden muutosten seurauksena poliittisilla rikollisilla on aiempaa vähemmän liikkumavaraa ja oikeudellista turvaa. Väkivallattomat toisinajattelijat ovat näin ollen osin jääneet terrorisminvastaisen taistelun jalkoihin. Jää nähtäväksi, poistuuko poliittisia rikollisia suojannut turva lopulta kokonaan.