haku Historian äärelle kartta
uutta hakemisto

Edellinen * Sisällys * Seuraava

Ruotsin valtakunnan vuoden 1734 laki: Sisällysluettelo
AGRICOLA


Tämä Lakikirja sisälläns pitä nämät Caaret Ja Lugut.


Naimisen Caari. [ I-X | XI-XVII ]

Lucu Plati.

I. Laillisesta Naimisesta, ja cuca naittaja oleman pitä.
II. Nijstä jotca ei mahda toinen toisens canssa Awioskäskyä raketa.
III. Kihlauxesta.
IV. Erosta Kihlauxisa.
V. Lapsista, jotca sijtetän Kihlauxisa, eli caxi naimisesa; ja Naimisen oikeudesta sencaltaisisa tiloisa.
VI. Naimisesta, Wanhembain, eli oikian naittajan tahtoa wastan, ja jos naittaja estä naimista.
VII. Cuinga Laillisen Naimisen cuulutus pitä tapahtuman, ja jos wihkimistä kieltän, eli wijwytetän.
VIII. Cuinga esipuhe tapahtua mahta, nijden wälillä jotca paricundaan itzens anda tahtowat.
IX. Miehen oikeudesta olla waimons edes wastaja, ja huomen lahjasta.
X. Naimisen oikeudesta omaisuxijn
XI. Cuinga mies mahta waimons kindiän omaisuden pois wahettaa, pantixi panna, eli myydä, ja cuinga heidän welcans maxettaman pitä, nijn myös cosca waimo mahta cauppa päättää.
XII. Perinnön eroittamisesta, ja Laittomasta yhten sijrtämisestä, ennen cuin toiseen naimiseen mennän.
XIII. Awioskäskyn erosta, ja cuinga lapset caswatettaman pitä, cosca awioskäskyn ero tapahtu.
XIV. Rijdasta ja eripuraisudesta, miehen ja waimon wälillä, nijn myös erosta wuotehesta ja Leiwästä.
XV. Cuinga omaisuden ja lasten elon canssa oldaman pitä, cosca mies ja waimo Laillisesti eroitetan wuotehesta ja Leiwästä.
XVI. Myötäandamisesta ja läxiäisestä.
XVII. Miehen ja Waimon etu-osasta jacamattomasta omaisudesta.


Perindö Caari. [ I-X | XI-XXIII ]

I. Perinnöstä yhteisesti, ja polwilugusta.
II. Rindaperinnöstä.
III. Selkä-Perinnöstä ja Siwu-Perinnöstä.
IV. Cuinga perittämän pitä, cosca ei tietä, cuca perillisistä, toisen jälken elänyt on.
V. Jos Lapsi cuolluna syndy, ja jos waimo sano rascasna olewans, miehen cuollesa.
VI. Ettei sen pidä perimän, joca toisen tappa.
VII. Nijstä jotca suurten pahaintöiden cautta, Perindö oikeudens rickowat, ja maanculkian ja hänen lastens Perinnöstä.
VIII. Cuinga lapset jotca sijtetän kihlauxisa, salawuoteudesa, huorudesa, eli luwattomisa polwisa, mahtawat perinnön otta.
IX. Omaisuden Laillisesta ylös-kirjoittamisesta, sen cuollen jälken.
X. Cuinga welca cuoleman tapauxesa maxettaman pitä.
XI. Perillisistä jotca yhdes eläwät, jacamattomasa omaisudesa.
XII. Cuinga perindö jaettaman pitä.
XIII. Tasamisesta, sitte cuin perindö jaettu on.
XIV. Rijta perinnöstä.
XV. Wieran Maan Miehen perinnöstä ja pois olewan oman maan miehen perindö oikeudesta.
XVI. Miehen eli waimon wijmeisestä tahdosta, ja testamentistä.
XVII. Mitä ja cuinga paljo, testamentisä mahta annettaa.
XVIII. Mitä sen tule waarinotta, joca testamentiä hywäxens nautita, eli sen päälle puhua tahto; ja perillisestä, joca sen sala.
XIX. Sijtä joca holhojan alla seisoman pitä.
XX. Orwoin holhojista, ja cuinga ne asetettaman pitä.
XXI. Laillisesta estehestä holhojan wirasta.
XXII. Misä Orwon holhojan wirca ja welwollisus seiso.
XXIII. Cuinga holhojan pitä tilin ja lugun tekemän, ja holhojan wirasta ercaineman.

Maan Caari. [ I-X | XI-XVIII ]

I. Maan, huonein ja peruxen Laillisesta saannosta, maalla ja Caupungisa. 52.
II. Perindö maasta. 53.
III. Waihetuxista, ja cuinga maa maalla, eli huonet, tontti ja maa caupungisa, mahta waihetetta. 53.
IV. Ostosta, ja cuinga maalla huonet, cartano ja tontti caupungisa mahta myytää. 54.
V. Cuinga maa maalla huonet, cartano ja tontti Caupungisa, mahta tacaisin pericundaan lunastetta. 56.
VI. Sijtä jolla oikeus on perindö lunastuxeen 58.
VII. Yhdesä asuwaisten ja naaburein oikeudesta. 60.
VIII. Cuinga maa, huonet, eli tontti mahta laillisesti pois annettaa. 61.
IX. Pantixi pannusta maasta, huonesta eli tontista, nijn myös sen sisälle kirjoittamisesta. 61.
X. Sijtä jolla on walda myydä, waihetta, eli pantixi panna, toisen miehen maan, huonen ja tontin. 64.
XI. Candesta maan saalijsa ja caupan wastamisesta. 64.
XII. Rajoista ja Kiwipyykeistä, nijn myös muista asuin tilan määristä, kyläin wälillä. 66.
XIII. Cuinga se rangaistaman pitä, joca rajoja lijcutta, ylösrepi, eli toisen päälle sijrtä. 68.
XIV. Maanrijdasta, ja Laillisesta catzelmuxesta. 69.
XV. Ylimuistoisesta nautinnosta. 70.
XVI. Pestistä, wuorolle panemisesta ja ottamisesta, nijn myös lähdendö päiwästä. 71.
XVII. Werosta ja weropäiwästä maalla ja huonen wuorosta Caupungisa. 74.
XVIII. Sijtä, joca toiselda otta wäkiwallalla, maata, huonetta, metzää, wettä eli wesirakennuxia. 75.

Rakennus Caari. [ I-IX | X-XVI | XVII-XXIV | XXV-XXIX ]

I. Cuinga kylän tontti laskettaman, ja tiluxet jaettaman pitä. 76.
II. Cuinga tontin päälle rakettaman pitä. 77.
III. Autio Kylästä. 78.
IV. Cuinga tiet ja ojat kyläsä tehtämän pitä, ja mingä palckion se tule nautita, joca peldons saa nijden siwuun. 79.
V. Laillisesta suojelemisesta, sulkemisesta ja aitamisesta. 80.
VI. Cuinga peldo ja luhta pitä ruocottaman ja enättämän, aidat pandaman, ja ojat caiwettaman. 82.
VII. Cuinga humalisto pitä istutettaman ja woimasa pidettämän.83.
VIII. Luwattomasta pellon eli luhdan wiljellyxesta.84.
IX. Cuinga wahingo palkittaman pitä, jonga eläin teke toisen tiluxisa, nijn myös cuinga eläin sisälle otettaa mahta.85.
X. Cuinga kylän jacamattomat tiluxet metzäsä ja kedosa mahta nautittaa ja sisälle otettaa, nijn myös jacamattoman eli toisen miehen metzän eli maan luwattomasta wiljellyxestä.87.
XI. Carjanlaitumesta, caitzemisesta ja paimendamisesta.90.
XII. Cuinga siat mahta päästettää terhometzään.91.
XIII. Cuinga sackoa wedetän, cosca hedelmän candawaiset puut luwattomasti hacatan, ja cuinga toiset siaan istutettaman pitä.92.
XIV. Huhdan polttamisesta.94.
XV. Metzän culosta.95.
XVI. Cuinga yhteisydet mahta nautitaa.97.
XVII. Cuinga kylän calawesi mahta nautittaa98.
XVIII. Cuningan yxinomista ja rauhaan cuulutetuista, nijn myös muista yhteisistä calawesistä.99.
XIX. Uuden kylän oikeudesta. 100.
XX. Myllyistä. 101.
XXI. Kimalaisista. 103.
XXII. Sijtä, joca haawoitta, eli tappa toisen eläimen, eli coiran, ja jos jocu osta eli myy kipiän eläimen, nijn myös jos eläin eli coira wahingoitze toisen eläimen. 104.
XXIII. Cuinga wahingollisia eläwiä mahta tapettaa, nijn myös jahtia ja suden ritoja pidettämän pitä. 106.
XXIV. Wahingo walkiasta kyläsä. 108.
XXV. Teistä ja silloista, cuinga ne tehtämän ja rakettaman pitä. 111.
XXVI. Cuinga yhteiset huonet pitä rakettaman. 114.
XXVII. Cuinga huonetten catzelemus pidettämän pitä. 116.
XXVIII. Wierasten holhoista. 119.
XXIX. Huonen rakennuxesta Caupungeisa. 123.

Cauppa Caari. [ I-IX | X-XIV | XV-XVIII ]

I. Ostosta ja waihetuxesta. 123.
II. Tapuli Caupungein ja ylhäisten Caupungein caupasta. 125.
III. Cuinga porwari oikeus woitetta mahta. 126.
IV. Joucko ja rihcama caupasta. 127.
V. Cuinga ulcomainen mies cauppa tehdä mahta. 128.
VI. Maancaupasta. 129.
VII. Marckinoista. 130.
VIII. Mitasta ja waagasta. 131.
IX. Rahan eli calun welaxi andamisesta, ja nijden caswosta. 132.
X. Pantista ja tacauxesta. 133.
XI. Lainasta. 136.
XII. Taldecalusta, eli jongun halduun pannusta ja uscotusta omaisudesta. 136.
XIII. Wuorolle panemisesta ja ottamisesta. 138.
XIV. Palcollisista. 139.
XV. Cuinga caupan yhteys pitä tehtämän, pidettämän ja ricottaman. 141.
XVI. Cuinga welcapään pitä omaisudens hänen welcamiehillens yhtähaawa ylönandaman, nijn myös nijstä, cuin welan tähden carcawat. 143.
XVII. Welcamiesten oikeudesta ja edusta ennen toinen toistans welan alaisen omaisuteen. 147.
XVIII. Toimitus miehistä ja asianajaista. 150.

Pahategon Caari. [ I-XIV | XV-XXII | XXIII-XXXVI | XXXVII-XLVIII | XLIX-LXI ]

I. Pilcasta Jumalata wastan ja luopumuxesta sijtä puhtasta Ewangeliumin opista. 152.
II. Noituudesta ja taicauxesta. 153.
III. Kirouxesta ja Sabbatin ricoxesta. 154.
IV. Petoxesta waldacundaa wastaan. 155.
V. Sijtä, joca häpiällisesti puhu Cuningasta eli Hänen ja Waldacunnan Neuwonandajita wastaan. 157.
VI. Metelin nostamisesta ja capinasta. 158.
VII. Wäristä myntäjistä. 159.
VIII. Sijtä, joca petosta teke toisen nimesä ja wäärin käyttä sen ja muiden kirjoituxia. 160.
IX. Caxnaimisesta. 161.
X. Secoituxesta järjettömäin Luondocappalden canssa. 162.
XI. Murha poldosta. 162.
XII. Murhasta ja julmista sisu töistä nijden päälle, cuin ei taida itziäns warjella. 163.
XIII. Itzens surmajasta. 164.
XIV. Wanhemmitten, lasten, weljein ja sisarten tappamisesta, nijn myös, jos jocu lyö eli nimittele wanhembitans. 164.
XV. Isännän eli esimiehen tappamisesta, hosumisesta, ja lyömisestä, nijn myös luwattomista sanoista heitä wastan. 165.
XVI. Lasten murhasta. 166.
XVII. Surmamisesta myrkyllä, eli muulla tawalla. 167.
XVIII. Kirckorauhasta ja Oikeuden käymisen rauhasta. 168.
XIX. Wangihuonen rickomisesta ja nijstä jotca wangeja warjelewat eli päästäwät 170.
XX. Cotorauhasta ja ryöwydestä. 171.
XXI. Yhteisestä maa- ja tie-rauhasta. 174.
XXII. Waimowäen rauhasta. 176.
XXIII. Nijden rangaistuxesta jotca Cuningan walan rickowat. 177.
XXIV. Muusta taposta. 178.
XXV. Jos tappaja eli pahantekiä tapetan, cosca händä kijnni otta tahdotan. 179.
XXVI. Cuinga tappaja pitä rangaistaman, cosca hän pacoon ja wapaille jalwoille pääsnyt on, eli syitä sijhen on, että hän hengens pitää mahta. 180.
XXVII. Salataposta. 181.
XXVIII. Taposta joca tapahtu syyn cautta, ilman aicomusta tappa. 181.
XXIX. Taposta ja mies wahingosta, joca enämmän tapahtu tapaturmasta cuin toisen syyn cautta. 182.
XXX. Jos lapsia eli palcollisia tapetaan tapaturmaisesti. 184.
XXXI. Taposta ja muusta pahantegosta cuin lapsi ikäiseldä tapahtu. 185.
XXXII. Taposta joca tapahtu hourulda. 185.
XXXIII. Jos pahanelkinen eläin, eli coira, cuoletta miehen eli waimon. 185.
XXXIV. Jos jocu haawoitta toisen caswon eli caulan, eli hacka poicki jäsenen, eli lyö ulos hambaita. 186.
XXXV. Lihahaawoista, lyömästä, corwa-puusteista ja tucustuxesta. 188.
XXXVI. Cuinga sacotettaman pitä, jos mies lyö waimoans, eli waimo miestäns, taicka isändä eli emändä palcollistans. 188.
XXXVII. Lapsiikäisen sacotuxesta haawan ja wirhen edestä. 189.
XXXVIII. Haawoittamisesta, joca tapahtu oikiasta tapaturmasta. 189.
XXXIX. Cuinga haawat pitä catzeldaman ja holhottaman, ja parandajan palcasta. 190.
XL. Warcaudesta. 191.
XLI. Jos usiammat ynnä warastawat, eli jocu tule sijhen haucutelluxi, eli käsketyxi, taicka muutoin warcaudesa osallinen on. 193.
XLII. Coto warcaudesta ja julmasta sisu warcaudesta. 193.
XLIII. Sijtä, joca warasta ulcona kedolla; ja jos jocu otta toisen miehen wenhen, eli hewoisen; taicka lypsä hänen lehmäns, lambans eli wuohens. 194.
XLIV. Sijtä, joca pane ulostecoa ja rasitusta Cuningan werollisten alammaisten päälle. 195.
XLV. Sijtä, joca petollisesti tygöns wetä Cruunun sisälletulon, nijn myös, jos ylöscandomies jotain sijtä hucka. 196.
XLVI. Kircko-warcaudesta. 197.
XLVII. Näpistelemisestä, taika sijtä, cuin warastele. 197.
XLVIII. Löytämisestä ja löytycalusta, ja cuinga se pitä ylöscuulutettaman. 198.
XLIX. Jos warastettu calu ostetan, eli pantixi otetan, ja cuinga jocu mahta itzens warcaudesta puhdista; nijn myös sijtä, joca petollisesti omista toisen miehen calua. 199.
L. Jos lapsiikäinen warasta. 200.
LI. Salaisesta cotowiemästä. 200.
LII. Cuinga jocu mahta omans jällens ottaa, eli toisen laillisesti warcauteen sitoa, ja sijtä tutkia andaa; ja jos toiselda jotaan calua ilman syytä pois wieroitta tahdotan. 201.
LIII. Salawuoteudesta. 202.
LIV. Luwattomasta secannuxesta kihlauxesa ja awioskäskyn lijton alla. 203.
LV. Yhdenkertaisesta huorudesta. 204.
LVI. Cahdenkertaisesta huorudesta. 206.
LVII. Haureuden edesauttamisesta ja haureudesta. 206.
LVIII. Lihallisesta secannuxesta orpanain canssa. 207.
LIX. Sucurutzaudesta ja Lihallisesta secannuxesta muisa kieltyisä polwisa. 207.
LX. Sijtä, joca walhettele toisen päälle ja härjous sanoista. 209.
LXI. Osallisudesta pahategoisa. 210.

Rangaistus Caari.

I. Pahatecoin edesandamisesta ja wangein ylöspitämisestä.
II. Nijstä, cuin wangiudesa cuolewat. 212.
III. Tuomion täyttämisestä hengen asioisa. 213.
IV. Mestarmannista eli Teloittajasta. 214.
V. Ruumin rangaistuxesta työllä, raippa-witzoilla, ja witzoilla, nijn myös wangiudella wedellä ja leiwällä.

Ulosmittaus Caari. [ I-V | VI-X ]

I. Cuningan Käskynhaldiasta ja nijstä Käskyläisistä cuin hänen alens tulewat. 216.
II. Cuinga tehtämän pitä, cosca ulosmittausta etzitän.
III. Ulosmittauxesta duomioitten päälle. 220.
IV. Ulosmittauxesta welca kirjoitusten, selkiäin käsikirjoitusten ja hywäin miesten päätösten päälle. 222.
V. Cuinga ulosmittaus tapahtuman pitä. 225.
VI. Cuinga kijndiä omaisus arwattaman pitä. 227.
VII. Sijtä, cuin ulosmittamisesa eroitettaman pitä. 228.
VIII. Tacawaricoosta ja kijnnipitämisestä. 228.
IX. Cuinga muutosta Cuningan käskynhaldian päätöxesä etzittää mahta. 231.
X. Cuinga se rangaistaman pitä, joca rijta asioisa ei woi maxaa sitä uhcasackoa, eli sackoa, cuin hänen päällens pandu on. 233.

Oikeudenkäymisen Caari. [ I-VIII | IX-XII | XIII-XVI | XVII-XVIII | XIX-XXIV | XXV | XXVI-XXVIII | XXIX-XXXII ]

I. Yhteisistä Oikeuxista ja tuomioistuimista yli pään. 234.
II. Kihlacunnan-käräjästä. 236.
III. Lalmannin käräjästä. 239.
IV. Cuinga erinomainen kihlacunnan ja Lalmannin käräjä pitä pidettämän, joca wälikäräjäxi cutzutan. 240.
V. Kaminäri oikeudesta. 241.
VI. Raastupa oikeudesta. 242.
VII. Sisallekirjoituxista ja cuinga nijden canssa tehtämän pitä. 243.
VIII. Howrätistä. 244.
IX. Jos Tuomari oikeuden käymisen ajan laimijn lyö. 246.
X. Laillisesta tuomioistuimesta caickinaisisa oikeuden käymisen asioisa. 247.
XI. Cuinga haasto pitä otettaman ja sille toimitettaman joca haastetan. 251.
XII. Cuinga tehtämän pitä, cosca haasto laimin lyödän; ja laillisista esteistä. 255.
XIII. Esteistä Tuomaria wastan. 258.
XIV. Cuinga Oikeuden edesä pitä päällecannettaman ja wastattaman; nijn myös cuulustelemisesta suusanalda, ja wääryttelemys walasta. 260.
XV. Laillisesta edeswastajasta eli asianajajasta. 264.
XVI. Caickinaisista wastoinkäänneistä oikeuden käymisesä; nijn myös ylöslyckäyxestä. 267.
XVII. Laillisesta todistuxesta, caickinaisisa asioisa.269.
XVIII. Sijtä, joca tule rijtaweljesten oikeudenkäymisen alla sisälle, ja tahto puhua asiasa. 278.
XIX. Sijtä, joca Oikeudesta ilman luwata pois mene. 279.
XX. Sowinnoista. 279.
XXI. Oikeudenkäymisen culutuxista ja wahingon maxosta. 281.
XXII. Cuinga kirjallisia juttuja oikeuden käymisen asioisa, pitä Tuomarilda walmistettaman ja rijtaweljille ulos annettaman. 282.
XXIII. Cosca Oikeus on tuomion woipa; nijn myös äändelemisestä tuomioon. 283.
XXIV. Oikeuden päätöxestä ja tuomiosta. 285.
XXV. Laillisesta wedosta, ja sen täyttämisestä, nijn myös walituxista erhetyxen ylitze oikeuden- käymisesä. 289.
XXVI. Cuinga tacaus pitä pandaman, ja se cuin tuomittu on ulosannettaman, ennen cuin laillinen weto Howrätisä täytetän. 298.
XXVII. Cuinga Oikeuden käymisen asiat pitä Howrätisä päähään käytettämän. 300.
XXVIII. Tuomion ricoxesta. 303.
XXIX. Oikeuden käymisen wäärin käyttämisestä. 304.
XXX. Cuinga etzittämän pitä, että Cuningas mahdais Howrätin tuomion ylitzen catzoa ja tutkia. 305.
XXXI. Cuinga tuomio mahta särjettä, joca on saanut laillisen woiman. 311.
XXXII. Cuinga rahat ja sacot, tämän Lain jälken luettaman, maxettaman ja jaettaman pitä. 312.
Edellinen * Sisällys * Seuraava

Agricolaverkon vintti