15.10.1999 | Pekka Kaarninen

Juhani Salminen on jatkanut Suomen sodan jälkeisen historian tarkastelua nyt jo kolmannessa aihetta käsittelevässä kirjassa. Tällä kertaa tarkastelun kohteena on tie konsensusyhteiskuntaan vuosina 1960-1975. Suomen poliittisesta historiasta on tältä ajanjaksolta julkaistu aikaisemminkin runsaasti muistelmia elämäkertoja ja tutkimuskirjallisuutta. Salminen tuo oman panoksensa suomalaisen lähimenneisyyden kartoittamiseen.

Lue lisää

14.10.1999 | Markus Mantere

Tarja Pääjoen tutkimus taidekäsityksen merkityksistä taidekasvatusteksteissä kuvaa monessa suhteessa taiteentutkimukseen liittyvän problematiikan luonnetta laajemminkin. Monella eri suunnalla on pyritty eräänlaiseen "dekonstruktioon": totuttujen ja kivettyneiden ajattelumallien ravistelemiseen ja uudelleenarvioimiseen. Pääjoki käy tutkimuksessaan läpi eri taidekasvatustekstejä arvioiden niitä kriittisesti ja pyrkien niiden taakse, taide- ja kasvatuskäsityksiin, jotka piiloutuvat itse tekstin takaiseen diskurssiin. Pääjoen dispositio on varsin selkeä.

Lue lisää

Matka Kyrönjärven pitäjään -CD-ROM vie selailijansa jonnekin Suomen historiaan, fiktion ja faktan välimaastoon. Paikkana on kuvitteellinen maaseutupaikkakunta Hämeen ja Pohjois-Satakunnan maastoissa. Lähtöajankohta on kolmikymmenluku, josta poikkeillaan sekä 1900-luvun alkuun että myös vuosituhannen lopun tunnelmiin. Kyrönjärvi (ja samalla rompun päävalikko) pitää sisällään pienen maaseutuyhteisön keskeiset sosiaaliset ja ympäristölliset määrittäjät.

Lue lisää

6.10.1999 | Kimmo Ahonen

Heinäkuussa televisiossa esitettiin Rauni Mollbergin elokuva ”Paratiisin lapset”, kriitikkojen teilaama ja iltapäivälehtien mustamaalaama floppi. Sen alkupuolella tapahtumat etenevät ja henkilöt vaihtuvat sellaista tahtia, että katsoja saa tosissaan pinnistellä pysyäkseen kärryillä. Lukiessani Ari Hiltusen teosta mietin, olisiko Mollbergin työryhmän pitänyt vielä palata Aristoteleen oppeihin ennen elokuvan viimeistelyä. Aristoteleen Runousoppia on tutkittu jo niin perusteellisesti, ettei uudelle tutkimukselle luulisi jäävän muuta tehtävää kuin vanhojen tulkintojen vertailu.

Lue lisää

Dosentti Jarmo Valkolan tuore teos Kuvien havainnointi ja montaasin estetiikka tuo mielenkiintoisen lisän suomenkieliseen elokuvatutkimuskirjallisuuteen - ja miksei av-kulttuurin kenttää käsittelevään kirjallisuuteen laajemminkin. Kirjan nimen mukaisesti Valkola lähestyy elokuvakerrontaa kahden keskeisen käsitteen, montaasin ja havaitsemisen, kautta. Ensin mainitulla kirjoittaja ei tarkoita ainoastaan leikkausta, vaikka leikkaus muodostaakin yhden tärkeimmistä audiovisuaalista kerrontaa jäsentävistä tekijöistä. Valkola korostaa kuitenkin elokuvan ja av-kerronnan kompositionaalista luonnetta, jossa kuvien, otosten ja kohtausten leikkaus yhdistyy kerronnan muihin osa-alueisiin, kuten ääneen, kameratyöskentelyyn, mise-en-sceneen jne.

Lue lisää

Heti aluksi täytyy valitettavasti sanoa, että historioitsijalle ja varsinkin tämän kohta päättyvän vuosisadan vaiheista kiinnostuneelle Suomenlahden ulkosaaret -teos tuottaa pettymyksen. Odotuksia pitivät korkealla SKS:n aiemmat samankaltaiset suurikokoiset opukset Inkeristä (SKST 547) ja Virosta (SKST 610), jotka molemmat sisälsivät tanakan historiaosuuden. Näiden teosten alaotsikkona esiintynyt “Historia, kansa, kulttuuri” ei, viisasta kyllä, kuulukaan tämän käsillä olevan kirjan nimikkeeseen. Esipuheesta käy ilmi, että teoshanke, ja nimenomaan historiateoshanke, pantiin alkuun jo 1980-luvun alussa, mutta erilaisista, mm..

Lue lisää

Viron-tutkimus on (edelleen) hyvissä voimissa Turun yliopistossa. Siitä kertoo Suomi ja Viro -artikkelikokoelmankin julkaiseminen. Kirjassa eivät esiinny kuitenkaan nurkkakuntaisesti vain turkulaiset, vaan tekijöinä on myös eräitä virolaisia sekä maamme muiden yliopistojen tutkijoita. Allekirjoittanutta tietenkin hieman kismittää, ettei täällä Helsingissä kirkkohistorian laitoksella varsin vireä Viron-tutkimus ole edustettuna, mutta ymmärrän hyvin, ettei kaikkea voi mahduttaa mukaan.

Lue lisää

29.9.1999 | Kimi Kärki

Kirjoitan suomeksi. Toistaiseksi. Tämä Turun yliopiston käytännöllisen filosofian professorin, Juhani Pietarisen, pääosin kirjoittama kirja keskittyy olennaisesti esittelemään analyyttisen etiikan teorioita ja suuntauksia 1900-luvulta. Täten se ei pyri esittämään kattavaa kuvausta koko länsimaisen filosofian eettisestä keskustelusta, vaan syventyy tarkastelemaan moraali-ilmiöiden analyyttiseen tutkimukseen liittyvää toisen tason moraalidiskurssia.

Lue lisää

24.9.1999 | Reijo Valta

Äärimmäisyyksien ajan julkaiseminen on suomalaisessa käännetyssä historiakirjallisuudessa merkkitapaus. Käännös ilmestyy historiateokselle nopeassa aikataulussa - alkuteos The Age of Extremes ilmestyi vuonna 1994. Merkkitapauksen teoksesta tekee ennen kaikkea se, että tässä teoksessa on nykyinen vuosisatamme jaoteltu luontevasti ja luultavasti kestävästi aikakausiin. Eric Hobsbawm (s.

Lue lisää

6.9.1999 | Hanna Nieminen

Rajujen yhteiskunnallisten rakennemuutosten seurauksena meille on syntynyt tarve selvittää juuriamme ja omia taustojamme. Vanhat perinteet ovat yksi näistä. Erilaisten perinnekirjojen tekeminen on tällä hetkellä erittäin suosittua. Suomalaisten Pekka Rokan, Leena Järnforsin ja Matti Niemisen kirjoittama "Ennen Vanhaan" on yksi uusimmista aihetta käsittelevistä teoksista.

Lue lisää

29.8.1999 | Jalagin, Seija

Sadan vuoden takainen Vienan Karjala on tarttunut useimpien mieliin mustavalkoisina valokuvina, joissa karjalainen rahvas arjen puristuksessa kietoutuu karelianismin perintöön. Valokuvaaja, kääntäjä Into Konrad Inhan (1865 - 1930) sadat kuvat rajantakaisesta Vienasta vuonna 1894 ovat antaneet kasvot suomalaiselle karelianismille ja kuvittaneet Lönnrotin Kalevalaa mitä herkimmin, kuten Inha itse oli alun pitäen kaavaillutkin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on nyt julkaissut Kalevalan juhlavuoden kunniaksi uusintapainoksena Inhan mittavan kuvauksen "Kalevalan Laulumailta". Teoksen alussa on Pekka Laaksosen erinomainen johdatus aiheeseen: matkan taustat ja saavutukset, sekä alun perin vuonna 1911 ilmestyneen teoksen vaiheet ja vastaanotto.

Lue lisää

27.8.1999 | Kostiainen, Auvo

Kanadalainen Karen Dubinsky on kirjoittanut mielenkiintoisen tutkimuksen, joka keskittyy kahteen tärkeään kysymykseen: ensinnä, miten Yhdysvaltain ja Kanadan merkittävimmän matkailunähtävyyden, Niagaran putouksen seutu on kehittynyt matkailullisesti viimeisen lähes kahdensadan vuoden aikana, toiseksi, miten tämä liittyy "honeymoonin" eli kuherruskuukauden eli häämatkan historiaan ja siten seksuaalisen matkailuhistorian kysymyksiin. Kirjassa selvitetään perusteellisesti Niagaran matkailun vaiheet ja siinä tapahtuneet muutokset. Se tuli matkailukohteeksi jo 1700-1800-luvun vaihteessa ja ensimmäiset häämatkailijat tulivat aivan 1800-luvun alussa. Niagaran matkailullinen suosio aiheutti valtavan hotelli- ja muiden palvelujen rakennusbuumin 1830-luvulta alkaen.

Lue lisää

Teokseen Kahvi, pahvi ja tango on koottu ensimmäistä kertaa jäsenneltyä tietoa Suomen ja Latinalaisen Amerikan suhteiden kokonaisuudesta. Tarkasteltavina teemoina ovat Suomen ja Latinalaisen Amerikan kulttuurien kohtaamiset löytöretkeilijöiden aikakaudella, kauppa, ulkopolitiikka, kansalaisjärjestöjen toiminta, Latinalainen Amerikka Suomessa, tiede ja tulevaisuus. Vastaavanlaista yritystä Suomen ja jonkin maanosan suhteiden kokoamisesta yksiin kansiin ei ole aikaisemmin tehty, joten kirjalla on siten kulttuurihistoriallinenkin merkityksensä. Yksi kirjan päämääristä on myös kyseenalaistaa syvään juurtuneita ennakkokäsityksiä Euroopan ulkopuolisten maiden kulttuureista sekä pyrkiä purkamaan Latinalaisesta Amerikasta pitkään vallinneita myyttejä, arveluttavia stereotypioita ja yksinkertaistavia vääristymiä.

Lue lisää

Turun yliopiston Suomen historian laitoksen Suomen oloissa pitkää ympäristöhistoriallista tutkimustraditiota jatkaa syksyllä 1997 toimintansa aloittanut Maaseutuyhteisön ja ympäristöhistorian tutkimusryhmä. Ryhmässä työskentelee 15 perus- ja jatkotutkintoa suorittavaa opiskelijaa. Ryhmältä on ilmestynyt ensimmäinen väliraportti, Kimmo Jalosen toimittama Myrkyn kylvöä vai puhdasta luontoa - maaseutu, ympäristö ja historia (Turku 1999). Tutkimusryhmä näyttää kirjan mukaan jakautuneen tavallaan kahtia: On maaseudun sosiaali- ja taloushistoriaan keskittyvää tutkimusta, ja maaseudun tutkimusta, jossa korostuu ympäristöhistoriallinen ote.

Lue lisää

14.8.1999 | Kykyri, Matti

Värisokeat lautturit Useissa yhteyksissä on pidetty Mark Twainin poikakirjoja rasistisina. Niiden maailmakuva on nähty tympeänä ja mustia loukkaavana. Herra Twain on itse näyttäytynyt näissä arvioissa puolivillaisena populistina, jonka yhteiskuntakriittisyyttä vaimensi pelko lukijakadosta ja hauskan miehen maineen menetyksestä. Twain eli osan elämästään aikana, jolloin orjia oli Yhdysvalloissa aivan oikeasti.

Lue lisää

11.8.1999 | Elina Pursimo

Piikkiön kulttuuriympäristö-julkaisu on osa vuonna 1998 vietetyn ympäristöministeriön, opetusministeriön, Suomen kotiseutuliiton ja Suomen kuntaliiton käynnistämän "Kulttuuriympäristö kunniaan"- teemavuoden satoa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa alueittaisia tai kuntakohtaisia ohjelmia kulttuuriympäristön vaalimiseksi. Piikkiön kulttuuriympäristöohjelma on ensimmäinen Varsinais-Suomessa ilmestynyt kuntakohtainen ohjelma. Ohjelma on toteutettu monen tahon yhteistyönä.

Lue lisää

Tuomo Melasuon Algerian poliittinen kehitys 1800-luvulta vapautussotaan 1954 on huomattavasti ajankohtaisempi teos kuin nimi antaa ymmärtää. Algerian koko 1990-luvun jatkuneet levottomuudet kuuluvat niihin konflikteihin, jotka useimmiten julkisuudessa ohitetaan käsittämättöminä tai ongelmien syyksi leimataan pelkkä ääri-islamilaisuus. Kuten Melasuo kirjassaan osoittaa, konfliktin kärjistymisen taustalla on ainakin yhtenä syynä poliittisen järjestelmän kehittymättömyys, jonka juuret ovat vapautussotaa edeltäneissä tapahtumissa. Algerian vapautussota ei ollut pelkkä yhtä maata koskettava tapaus, vaan se aikanaan symboloi pyrkimystä tasa-arvoisempaan maailmaan.

Lue lisää

6.8.1999 | Risto Heikkinen

Perkele. Kapteeni Haddock on helvetinmoinen kiroilija, paljon vivahteikkaampi kuin suomalaiset sadattelijat. Jyväskyläläinen kirjantekijä Reijo Valta on tehnyt oivaa työtä. Hän on koonnut Hergen Tintti-sarjakuvissa esiintyvän kapteenin kaikki kirosanat yhteen ja antanut niille määritelmät.

Lue lisää

Kuubalaisperäisen musiikin uudesta noususta, niin Suomessa kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, on julkisuudessa näkynyt 90-luvun kuluessa satunnaisia merkkejä. Suomessa on vuosikymmenen aikana julkaistu jo ainakin kolme kuubalaisen musiikin historiaa ja kulttuuria valottavaa teosta, joista massiivisin on Pertti Luhtalan Rumbakuninkaista salsatähtiin. Luhtalan liki 500-sivuinen teos ilmestyi kaksi vuotta sitten, ja äskettäin se sai rinnalleen myös CD-julkaisun (Rumbakuninkaista salsatähtiin, Texicalli Records). Latinalaismusiikin harrastajien piirissä Luhtalan teokset on koettu tärkeiksi tietolähteiksi.

Lue lisää

4.8.1999 | Juri Nummelin

Vaikka keräilyä on totuttu pitämään jonkinlaisena hulluna puuhana, sille on viime vuosina siunaantunut vaatimatonta seksikkyyttä. Tästä osoituksena ovat television antiikkiohjelmat, joissa kaikenlaisille tavaroille on osoitettu olevan markkinointikelpoiset hinnat, ja eritoten Hakupalat, jossa ihmiset ovat saaneet kertoa keräilevänsä vaikkapa papukaija-aiheisia tavaroita ja toivovansa niitä lisää. Tällaista suhtautumista ei Suomessa olisi voinut vielä viisitoista vuotta sitten edes ajatella. Keräily oli hullujen puuhaa.

Lue lisää