Viola Parente-Čapková: Digitaaliset ihmistieteet kirjallisuudentutkimuksessa

Lue lisää

Lauri A. Niskasen väitöskirja A Hubbub of Phenomenon: The Finnish and Swedish Polyphonic Translations of James Joyce’s Ulysses tarkastettiin 28.5.2021 Helsingin yliopiston humanististisessa tiedekunnassa. Väitöskirja on luettavissa verkossa osoitteessa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/329581

Lue lisää

Digitalisaatio on vaikuttanut merkittävästi tieteenalojen itseymmärrykseenja suuntaviivoihin. Digitalisoituminen muuttaa julkaisukulttuureita ja niidenmyötä tapojamme ajatella, tuottaa, esittää ja hahmottaa tietoa. Se liittoutuuusein avoimen tieteen eri muotojen, kuten avoimen datan tai avoimen saatavuuden,kanssa. Tieteellisen tiedon ja tietoaineistojen avoimuuteen liitetäänarvoja ja ihanteita, kuten tasa-arvo ja vapaus. Keskeisiä periaatteita ovat saatavuus,näkyvyys ja vaikuttavuus.

Lue lisää

Pekka Vartiainen: Ruttovuosi – Kirjoituksia kaunokirjallisuuden epidemiakuvauksista. Helsinki: Avain, 2021, 188 s.

Lue lisää

Colin Davis & Hanna Meretoja (eds): Routlegde Companion to Literature and Trauma. Abingdon & New York: Routledge, 2020, 496 pages. English summary of the review The Routledge Companion to Literature and Trauma, edited by Colin Davis and Hanna Meretoja, introduces the reader thoroughly to the history and philosophies of trauma, theory and concepts of the…

Lue lisää

Artikkelissa tarkastellaan teknologiavälitteisen kommunikaation muotoja ja merkityksiä Kaj Korkea-ahon ja Ted Forsströmin nuortenromaanisarjassa Zoo! (2017–2019). Kirjasarjan kerronta rakentuu henkilökertoja Atlaksen sähköpostiviesteistä ystävälleen Elliottille, mutta sosiaalinen media on keskeisesti läsnä kertomuksen kokonaisuudessa sekä tarinamaailman sisäisenä että kerronnallisena elementtinä. Viestintämuotojen funktioita pohditaan yhtäältä lajiteoreettisesta, toisaalta henkilöhahmojen välisen dynamiikan rakentumisen näkökulmasta. Aluksi eritellään kirjasarjan lajityypillisiä piirteitä kirje- ja…

Lue lisää

Artikkeli tarkastelee, kuinka teknologinen tiedostamaton (technological unconscious) sopii analyysin käsitteenä kuvaamaan 2000-lukulaista digitaalista kulttuuria sivuavaa ja tematisoivaa kotimaista proosaa. Analyysin kohteena on kaksi romaania, joiden teemoja sosiaalisen median käyttö on: Johannes Ekholmin Rakkaus niinku (2016) ja Sisko Savonlahden Ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu (2018). Sosiaalinen media ja muu teknologiavälitteinen vuorovaikutus esitetään molemmissa romaaneissa keskeisenä osana…

Lue lisää

Analysoin tässä artikkelissa uusliberaalin subjektin rakentumista Sisko Savonlahden romaanissa Ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu (=SH). Uusliberaalilla subjektilla tarkoitan subjektikäsitystä, jossa taloudellisten toimintakäytäntöjen merkitys otetaan huomioon subjektiuden rakentumisessa. Paikallistan uusliberaalin subjektin tarkastelemalla tavarafetisismin ilmenemistä päähenkilön ajattelussa sekä analysoimalla miten sosiaalinen mieli rakentuu kohdetekstissä pitkälti uusliberalismin ehdoilla. Artikkelini läpäisevänä metodina on yhdistää kapitalismikriittistä tutkimusta kertomuksentutkimukseen.

Lue lisää

Tässä artikkelissa tutkittiin sitä, miten uskonnollisesti sitoutumattoman yleiskustantajan julkaisemassa Markku Karpion Tie auki taivasta myöten -nuortenromaanissa (2001) kristillistä fundamentalismia esitetään suhteessa jälkisekulaariin yhteiskuntaan. Tällöin keskiöön nousee toiseuden problematiikka, jossa fokusoiduttiin erityisesti sukupuolen ja seksuaalisuuden esittämiseen.  Karpion romaania analysoitiin narratologisvaikutteisella lähiluvun menetelmällä. Narratologisesta analyysista edettiin tekstin kokonaistulkintaan, jossa teksti asetettiin valittuihin konteksteihin. Karpion teos kontekstualisoitiin paitsi…

Lue lisää

Tässä artikkelissa tutkin Viipurissa ilmestyneitä saksankielisiä lehtiä Wiburgs Mancherley (1821) ja Wiburgs Wochenblatt (1823–1832) sekä niiden roolia kirjallisuuden foorumina aikaudella, jolloin Venäjälle kuulunut Vanha Suomi oli tullut osaksi Suomen suuriruhtinaskuntaa, mutta sen kirjallinen kulttuuri oli edelleen vahvasti saksankielistä. Tutkimukseni sijoittaa Viipurin saksankieliset lehdet laajempaan saksalaisen kulttuuripiirin vaikutuskenttään ja käsittelee Jaakko Juteinin vuonna 1824 Wiburgs Wochenblatt -lehdessä…

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää