Vanha Pallaksen hotelli, 1938. Museoviraston kuvakokoelmat (HK19731119:2105), Pietinen, Vähäkallio, Hämäläinen. Kävin pitkästä aikaa Pallastunturilla, jossa olen 1980-luvulla ollut matkailuhotellissa töissä useana vuonna keväisin ja kesäisin. Se olikin hyvä työpaikka opiskelijalle! Silloin se kuului vielä Suomen Matkailuliitolle, matkailun valtakunnalliselle keskusjärjestölle. Se perustettiin 1887 ja ajautui konkurssiin 2001. Näin koronakesänä kotimaanmatkailu on suosittua ja pysäköityjen autojen jono…

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Kulttuurisensitiivisyys saamelaismatkailussa: Suomea koskeva systemaattinen kirjallisuuskatsaus Saamelaiskulttuurien käyttö suomalaisessa matkailuliiketoiminnassa on ollut ongelmallista vuosikymmenten ajan. Tässä artikkelissa pohdimme, kuinka kulttuurisensitiivisyyden käsitteen avulla voitaisiin löytää vaihtoehtoisia lähestymistapoja ja uusia ratkaisuja tähän tilanteeseen. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla tarkastelemme, miten aiemmassa akateemisessa kirjallisuudessa on lähestytty kulttuurisensitiivisyyttä. Katsauksen mukaan kulttuurisensitiivisyyden käsitettä ei ole aiemmin käytetty matkailun yhteydessä; sen sijaan on…

Lue lisää

Lue lisää

Mökkeily on keskeinen osa suomalaista elämäntapaa. Suomen yli puoleen miljoonaan kesämökkiin on infrastruktuureineen sitoutunut huomattava määrä kansallisvarallisuutta ja suomalaisten henkilökohtaista omaisuutta. Mökkeilyn tulevaisuudesta on kuitenkin esitetty huolta. Miten yhteiskunnan suuret trendit, kuten väestön ikääntyminen ja kaupungistuminen, vaikuttavat vapaa-ajan asumiseen? Väheneekö vai lisääntyykö vapaa-ajan asunnoilla vietetty aika? Tässä tutkimuksessa laadittiin vapaa-ajan asumisen skenaario vuodesta 2018 vuoteen…

Lue lisää

Kalastusmatkailu on yksi kasvava taloudenala Suomessa. Se tuottaa kalaa kohden merkittävästi enemmän taloudellista arvoa kuin kaupallinen kalastus. Kalastusmatkailu tuottaa myös enemmän arvoa harvaan asutuille ja syrjäisille alueille, joilla taloudellinen toiminta on muutenkin vähäisempää. Kalastusmatkailua lisäämällä voitaisiin lisätä kalastuksesta syntyvää arvoa. Kalastusmatkailua haittaavasta sääntelystä ei kuitenkaan ole olemassa kansallista tutkimusta. Tässä artikkelissa tarkastellaan kalastusmatkailun ja kaupallisen…

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Muistipolitiikka muutoksessa: nostalgiamatkojen ja kultautuvien muistojen Petsamo Artikkeli esittelee ja arvioi toisen maailmansodan jälkeen rakentunutta Petsamon suomalais-venäläis-norjalaista raja-aluetta koskevaa muistipolitiikkaa. Miten seutua on muisteltu, sitä koskevaa tietoa jaettu ja tulkittu yhtäältä Petsamon suomalaisten sotapakolaisten ja heidän jälkeläistensä keskuudessa, toisaalta julkisessa suomalaisessa kirjoittelussa? Millaisin keinoin aluetta koskevia kokemuskertomuksia ja historiaa on pyritty virvoittamaan ja miten seudun…

Lue lisää

Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä siitä, miten kalastusmatkailuelämyksen arvo muodostuu ja millaisia sisältöjä arvon eri ulottuvuudet edustavat. Tavoitteena on myös tunnistaa erilaisia kalastusmatkailijatyyppejä sen perusteella, mitkä arvokomponentit koetaan tärkeimmiksi kalastusmatkailuelämyksen muodostumisessa. Tutkimuksen kohteena ovat suomalaiset vakavasti harrastukseensa suhtautuvat kalastuksen harrastajat, jotka tekevät säännöllisesti kalastusmatkoja sekä kotimaassa että ulkomailla. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin narratiivista haastattelua, jossa haastateltavia rohkaistiin…

Lue lisää