Voiko korona-aikana tieteellisen lehden pääkirjoitusta laatia muusta kuin koronasta ja sen vaikutuksista? Ehkä voisi, mutta hieman teennäiseltä se helposti tuntuisi. Pandemian sivuuttaminen olisi kuin silmien ummistamista globaalin olohuoneen virtahevolta. Kun maailma on tippunut jengoiltaan, on myös kulttuurintutkijoiden jälleen palattava perusasioiden äärelle ja arvioitava tieteenalansa suhdetta ympäröivään yhteiskunnalliseen todellisuuteen.

Lue lisää

Lue lisää

Kirja-arvostelun genressä kirjoittaja esittelee, tulkitsee ja arvioi teoksia julkisesti. Kun aikaisemmin kirja-arvostelutoiminta oli keskitetysti mediaorganisaatioiden ohjailemaa, on internet avannut ovet myös tavallisten käyttäjien arvosteluille. Tämän artikkelin aiheena ovat käyttäjälähtöiset kirja-arvostelut kuvanjakopalvelu Instagramissa. Tarkastelun kohteeksi otetaan aihetunnisteen #kirjaarvostelu (N=645) ja #bookreview (N=163 269) sisältäneet julkaisut. Tavoitteena on tutkia, miten visuaalis-tekstuaaliset julkaisut hyödyntävät alustan tarjoamia ominaisuuksia ja…

Lue lisää

Tarkastelemme artikkelissa oma-apukirjallisuuden lukijoiden kokemuksia kirjallisuuden käytöstä ja kirjojen annista analysoimalla oma-apukirjallisuuden lukijoiden kirjoittamia kirjeitä. Tulosten perusteella lukijat eivät vain yksisuuntaisesti omaksu kirjojen välittämiä kulttuurisia malleja, vaan kirjoja käytetään monipuolisiin tarkoituksiin, ja niitä luetaan kriittisesti valikoiden ja dialogisesti pohtien. Kirjojen lukeminen toimii selviytymisoppaana erilaisten ongelmien varjostamassa ja terapeuttisen kulttuurin läpitunkemassa maailmassa.

Lue lisää

Moninaisten sosiaalisten erontekojen risteymäkohtien tarkastelu ‒ intersektionaalisuus ‒ on ollut useilla tieteenaloilla valtavirtaa jo pitkään. Tutkimuksissa on havaittu, että lihavat, rodullistetut naiset kokevat toiseuttamista ja syrjintää yhteiskunnassa. Yksi tapa pyrkiä sanoittamaan tällaisia kokemuksia ovat hypernäkyvyyden ja hypernäkymättömyyden käsitteet, joiden kautta tarkastelen kehopositiivisuusaktivismiin linkittyviä suomenkielisiä digitaalisia sisältöjä. Kehopositiivisuus tähtää siihen, että lihavien ja muiden marginalisoitujen kehojen…

Lue lisää

English abstracts

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Pääkirjoituksen otsikkoon nostettu idea kotiinpaluusta viittaa samannimisessä kappaleessa esitettyyn haaveeseen ”noin vain palata kotiin”, jos joku vain ensin ”voitelee tiedolla päät ja mielet tyynnyttää”. Erinäisten uudistusten, innovaatiotoiveiden ja digitoimisprosessien keskellä syvällinen lukeminen ja puntaroitu kirjoittaminen ovat kuitenkin yhä edelleen tehokkaimpia konsteja itse kunkin ottaa vastuuta oman ajattelunsa kehittämisestä. Muuttuvassa yhteiskunnassa kulttuuripolitiikallakaan ei ole auvoista alkukotia,…

Lue lisää

YTM, KTM Minna Ruusuvirran kulttuuripolitiikan/yhteiskuntapolitiikan alaan kuuluvan väitöskirjan ”Does sector matter? Plural characteristics and logics in third sector festival organisations” tarkastustilaisuus pidettiin Jyväskylän yliopistossa 23. maaliskuuta 2019. Vastaväittäjänä toimi dosentti, FT, kaupunkitietopäällikkö, Timo Cantell (Helsingin kaupunki) ja kustoksena oli professori Miikka Pyykkönen (Jyväskylän yliopisto).

Lue lisää

Lue lisää

Poliittiset puolueet ovat merkittäviä kulttuuripoliittisia vaikuttajia: ne ovat avainasemassa määrittelemässä sitä, mitä kulttuuripolitiikka on ja miten sitä yhteiskunnassa harjoitetaan. Puolueilla on omia kulttuuriin kohdistuvia asenteitaan ja tavoitteitaan. Näistä saa tietoa etenkin erilaisista ohjelmista: laajoista yleisohjelmista, rajatusti taide- ja kulttuuripolitiikkaa ja muita politiikkalohkoja koskevista erityisohjelmista sekä vaalikauden tavoitteita kuvaavista vaaliohjelmista. Tässä katsauksessa keskitymme jälkimmäisiin. Puolueiden kevään…

Lue lisää

Asuntomessuja on järjestetty Suomessa vuodesta 1970 lähes vuosittain. Vuonna 2018 asuntomessut järjestettiin Porin Karjarannan alueella. Jo messujen järjestelyn alkuvaiheessa mukaan suunnitteluprosessiin haluttiin ottaa kuvataiteilijoita. Tavoitteena oli, että yhdessä kaupunkisuunnittelijoiden kanssa taiteilijat kehittäisivät alueen asuin- ja elinympäristöä. Tätä tukemaan järjestettiin taidekilpailu Satakunnan alueen taiteilijoille. Tässä artikkelissa kohteenani on Karjarannan alueen suunnitteluprosessi. Tarkastelen sitä, toteutuiko Karjarannan taidekilpailun kautta…

Lue lisää

Tässä artikkelissa tarkastelen Naantalin kaupungin julkista historiakulttuuria. Analysoin Naantalin paikallishistoriaa ja avaan näkökulman siihen, miten ja miksi tätä historiaa käytetään. Pyrin esittelemään Naantalin historiakulttuurin erityispiirteitä sekä luomaan yleistettävissä olevan kuvan kuntien tavasta käyttää paikkakuntiin liittyvää historiatietoa ja menneisyysmielikuvia. Monet kunnat näyttäisivät Naantalin tavoin omaksuneen historiakulttuurinsa kertomusytimeksi paikallishistorian. Ongelmallista on, että kaupungin imagoa palvelemaan omaksuttu menneisyyden…

Lue lisää

FM, KM Jaana Kourin uskontotieteen väitöskirja ”Vesi kuljettaa ääntä: Autoetnografinen tutkimus Lypyrtin kylän historiantuottamisesta” tarkastettiin Turun yliopistossa 16.9.2017. Vastaväittäjänä toimi professori Terhi Utriainen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Matti Kamppinen (Turun yliopisto).  Vietämme kotimaamme […]

Lue lisää