x

Lue lisää

In this article I describe the results of a questionnaire survey done on non-dominant language writers in Finland, and reflect this on the criteria by which a professional artist has been traditionally defined in Finland. The background data consists of reports and studies on artists' social standing conducted by Arts Promotion Center Finland, Cupore and the…

Lue lisää

Nuorten osallistumisen ja osallisuuden lisäämisestä on tullut tärkeä yhteiskunnallinen tavoite, jota yritetään edistää erilaisten ohjelmien ja projektien kautta. Tarkastelemme artikkelissa osallistamista tutkimalla nuorille vuosina 2017­–2018 suunnattua kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa Keski-Suomessa. Tutkimme, miten kulttuuriin liittyvällä toiminnalla pyritään edistämään nuorten laajempaa yhteiskunnallista osallistumista ja osallisuutta. Olemme haastatelleet 15 projekteissa työskentelevää tai vapaaehtoisena toimivaa henkilöä, ja analysoineet…

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

xx

Lue lisää

Tutkimuksen tekeminen ja tutkitun tiedon merkitys korostuvat yhteiskunnassa, jossa asiat kehittyvät ja muuttuvat välillä hyvinkin nopeasti. Monimuotoinen ja muuttuva taiteen ja kulttuurin kenttä ja kulttuuripoliittinen päätöksenteko tarvitsevat tässä ajassa tuekseen monialaista ja ajassa kiinni olevaa kulttuuripolitiikan tutkimusta, joka lisää ymmärrystä yhteiskunnallisista ilmiöistä, haastaa kyseenalaistamaan olemassa olevia vastauksia ja nostaa esiin epäkohtia. Näihin tarpeisiin vastaavat osaltaan…

Lue lisää

Katsauksessa tarkastellaan tutkimustiedon valossa millä tavoilla liikuntapoliittisten linjausten mukaiset yhdenvertaisuuden vaatimukset näkyvät vammaisten nuorten liikunnallisissa kulttuureissa. Siinä kysytään, millaisia muutoksen elementtejä vammaisten liikunnalliset harrastusmahdollisuudet ovat tuoneet nuorten liikuntakulttuureihin, ja miten syrjimättömyyden normit näkyvät niissä. Vammaisten nuorten liikuntakulttuurit ovat ainutlaatuisia ja yhteisöllisyyden merkitys on niissä suuri. Joissakin urheilukulttuureissa kilpailullisuutta karnevalisoidaan, kun taas toisissa sen kautta lähennytään…

Lue lisää

Katsaus käsittelee keppihevosiin liittyvän leikin liikunnallistumista ja (media)urheilullistumista. Peilaan digitalisaation vaikutuksia keppihevosten ympärille kehittyneeseen nykyleikkiin, harrastajiksi tunnustautuviin leikkijöihin ja urheilullistuvaan leikkikulttuuriin keppariharrastajien tuottamien sosiaalisen median sisältöjen ja aiheesta julkaistun verkkovälitteisen uutisoinnin kautta. Tarkastelun keskiössä on liikuttava leikki; lasten ja nuorten keppihevostoimintaan liittämät fyysisyyden, funktionaalisuuden, fiktionaalisuuden ja affektiivisuuden merkitykset. Totean, että alakulttuurinen ja leikkijälähtöinen toiminta synnyttää…

Lue lisää

Maahanmuuttotaustaiset jalkapalloilijat ovat nousseet 2000-luvulla nopeasti suomalaisen jalkapalloilun huipulle. Tässä artikkelissa tarkastellaan sitä, kuinka maahanmuuttotaustaisia pelaajia on käsitelty suomalaisessa mediassa. Millaisia niin positiivisia kuin negatiivisia ominaisuuksia ja ennakko-oletuksia heihin on liitetty ja millaisia rooleja heille on tarjottu? Analyysin tulokset tuovat esiin maahanmuuttotaustaisia pelaajia koskevassa kirjoittelussa korostuvaa tasapainoilua poikkeuksellisia jalkapallotaitoja korostavan meritokratiapuheen ja asenneongelmia käsittelevän huolipuheen…

Lue lisää

Nykypäivänä urheilu- ja hyvinvointiteknologiayritykset muodostavat kansainvälisesti merkittävän kokoluokan markkinan. Alan yritykset ovat keskittyneet liiketoiminnassaan esimerkiksi anturi- ja sensoriteknologioiden tarjoamiin mahdollisuuksiin, älypuhelinsovelluksiin ja tietokoneohjelmistoihin sekä eleohjaukseen, digitaalisiin pintoihin ja tekoälyyn perustuviin liikkumisympäristöihin. Tässä tutkimuksessa selvitetään, mitkä makrotason muutosajurit ovat tehneet toimialasta Suomessa sellaisen kuin se tänä päivänä on. Samalla luodaan katsaus suomalaisten urheilu- ja hyvinvointiteknologia-alan yritysten…

Lue lisää

Tässä pitkittäistutkimuksessa selvitämme kolmenkymmenen vuoden aikajänteellä, millaiseksi painetun sanomalehden urheilu-uutisointi on muuttunut, kun tiedon digitalisaation sekä internetin ja sosiaalisen median myötä on siirrytty monikanavajulkaisemisen aikakaudelle. Tutkimusaineisto koostuu Iltalehden vuosien 1988 ja 2018 talviolympiauutisoinnista. Analysoimme aineistoa määrällisesti sanomalehtien urheilu-uutisten tarkasteluun kehitetyllä mittarilla, jonka sisältämien muuttujien mukaisesti olemme mitanneet ja luokitelleet kaikki aineiston jutut ja kuvat. Urheiluaineiston…

Lue lisää

Liikuntakulttuuri muuttuu ja muuntuu monin tavoin, mutta liikuntajärjestöjen tuottama rakenne näyttäytyy edelleen julkisen politiikan näkökulmasta katsottuna varsin hegemoniselta. Tässä artikkelissa tarkastellaan liikuntakulttuuriin liittyviä tulkintoja ja ymmärryksiä suhteessa vallitsevaan rakennekäsitykseen. Tarkastelussa on myös tulkintojen ja ymmärrysten ajallinen muutos. Aineistona ovat liikuntapoliittiset asiakirjat vuosilta 2007–2018.

Lue lisää

Artikkeli käsittelee viimeisten vuosikymmenten muutosta aikuisten liikkumisen kulttuurissa. Liikuntakulttuuri on muuttunut monimuotoisemmaksi ja vapaamuotoinen liikkuminen on noussut tärkeään rooliin aikuisen väestön fyysisessä aktiivisuudessa. Vapaamuotoisella liikkumisella tarkoitan ohjaamatonta tai vertaisohjattua liikkumisen kulttuuria, jolla ei ole selvää keskusta, vaan toiminnan tavat opitaan käytännössä. Urheiluun pohjautuvan liikuntakulttuurin arvot ovat sivuosassa tässä elämyksiä tavoittelevassa liikkumisessa.

Lue lisää

Kysyn miten sisäpyöräilytunneilla käytetty itsensämittaamisteknologia muuttaa ryhmäliikuntaohjaamista. Analysoin haastatteluaineistoa ja etnografista kenttätyöaineistoa Polar Club -sisäpyöräilytunneilta Sara Ahmedin käsitteiden avulla. Johtopäätökseni on, että Polar Club on suuntautumiskoneisto, joka suuntaa tuntien kulkua kilpailuun, visuaalisuuteen ja kyvykkyyden ihanteeseen. Nämä piirteet muodostavat Polar-tuntien piilo-opetussuunnitelman.

Lue lisää

-

Lue lisää

Käsittelemme katsauksessamme yhtä kaikkien aikojen menestyneintä urheilijaa, tennistähti Serena Williamsia ja hänen harjoittamaansa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä. Pohdimme hänen julkisuuskuvaansa uusliberalistisen ja postfeministisen ajan mediaurheilijana, jonka suosio kätkee sisäänsä monenlaisia toiseuttamisen käytäntöjä.

Lue lisää

-

Lue lisää

Vaihdoin yliopistoa ja siirryin Miskatonicin henkilökuntaan.H. P. Lovecraftin syntymästä tulee tänään kuluneeksi 130 vuotta. Omasta syntymästäni tulee kuluneeksi jokusen vuoden vähemmän, mutta kuitenkin sen verran, että tajusin potevani keski-iän kriisiä. Kriisi on ollut muhimassa pinnan alla jo jonkin aikaa, mistä kertoo tarve uusiin, kehonhallintaa vaativiin harrastuksiin. Jos ihminen, joka on pienestä asti vihannut telinevoimistelua, haluaa yllättäen killua…

Lue lisää

Lähetin viime viikolla kolme tekstiä eteenpäin toimittajille. Samalla jäin pohtimaan sitä, miten tutkijat puhuvat tutkimuksestaan. Yhteiskunnan muututtua tietoyhteiskunnaksi uusimman tiedon on oltava mahdollisimman monen saatavilla muun muassa tasavertaisuuden nimissä. Yliopistojen tasolla se tarkoittaa sitä, että pyrimme mahdollisuuksien mukaan julkaisemaan tutkimustemme tuloksia avointen julkaisukanavien (open-access) kautta eli sellaisissa akateemisissa julkaisuissa, jotka ovat vapaasti saatavilla verkossa -…

Lue lisää