Suomalaisen mediatutkimuksen historiaa -sarjassa esitellään tekijänsä uran tai alan kehityksen kannalta merkille pantavia töitä. Tarkoitus on samalla herättää kiinnostusta kotimaisen tutkimuksen historiaan, jonka kokonaisesitys on edelleen laatimatta: Eino Suova. Aurora-seuran sanomalehti 1771–1778: sanomalehtiopillinen tutkimus.Turku: Turun Yliopisto, 1952.

Lue lisää

Artikkelissa tarkastelemme suomalaista uutisointia yksin maahan saapuneista pakolaisnuorista. Aineisto koostuu Aamulehden, Helsingin Sanomien ja Ylen teksteistä vuosilta 2014–2016. Tämä ajanjakso on ollut merkittävä määrällisesti poikkeuksellisen Eurooppaan kohdistuneen maahanmuuton vuoksi. Kysymme, miten suomalaisessa uutismediassa kerrotaan yksin tulleiden nuorten tilanteesta? Millaiset teemat ovat juttujen keskiössä? Entä mitkä aihepiirit jäävät marginaaliin? Aineiston analyysin pohjalta väitämme, että kaikissa kolmessa…

Lue lisää

Artikkelissa tarkastelemme Aamulehdessä julkaistuja eettistä kuluttamista representoivia kuvajournalistisia valokuvia. Keskeinen kysymyksemme on: Millaista eettisen kuluttamisen todellisuutta kuvajournalistiset valokuvat rakentavat? Pohdimme myös, millainen kuvajournalismi voisi edesauttaa ihmisten sitoutumista ympäristön kannalta kestävään arkeen. Tutkimuksessa hyödynnämme muun muassa aiempaa kuluttajakäyttäytymisen tutkimusta, jonka pohjalta rakennamme moniulotteisen kuvan eettisestä kuluttamisesta. Analysoimme aineistoa määrälliseen sisällönanalyysiin nojautuvan kehysanalyysin keinoin. Eettinen kuluttaminen on…

Lue lisää

Toimittajan ammatti on ollut Suomessa naisvaltainen ala 1990-luvun puolivälistä, mutta ammatin miesvaltainen perinne näkyy edelleen työskentelykulttuurissa. Vaikka toimittajat ovat keskustelleet tasa-arvosta yhä enemmän 1980-luvulta lähtien, sukupuolten epätasa-arvoista kohtelua esiintyy sekä ammatin sisällä että journalistisissa teksteissä. Artikkelissani väitän tämän johtuvan suomalaisen toimittajakunnan maltillisesta suhtautumisesta tasa-arvokysymysten ajamiseen. Lisäksi esitän, että aktiivisempi tasa-arvokeskustelu olisi edellyttänyt toimittajanaisilta kykyä tunnistaa…

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Arvio teoksesta: Niemi, Mari K. & Houni, Topi (toim.) (2018). Media & populismi — Työkaluja kriittiseen journalismiin. Tampere: Vastapaino , 359 s.

Lue lisää

Lue lisää

Arvio teoksesta: Oinonen, Paavo (2019). Vain parasta kansalle: Yleisradiotoiminta julkisena palveluna. Capsa Historiae II. Turku: Kulttuurihistorian seura, 201 s.

Lue lisää

Arvio teoksesta: Maasilta, Mari & Nikunen, Kaarina (toim.) (2018). Pakolaisuus, tunteet ja media. Tampere: Vastapaino, 224 s.

Lue lisää

-

Lue lisää

-

Lue lisää

-

Lue lisää

-

Lue lisää

-

Lue lisää

-

Lue lisää

-

Lue lisää

Lue lisää

One of the main objectives of this article is to clarify how – taking into account that mapping (un)common worlds into one (un)common space is not an axiologically neutral process – one can avoid the pitfalls of thinking by adopting “either or” thinking modes, i.e. one can avoid choosing either radical anthropocentrism or radical eco-centrism…

Lue lisää

This is an exploration of the (un)common worlds of the pigeon and the human in London, through the lens of anthrodecentric art and the installation of a pigeon loft. To engage with this encounter is look, see, and be with another. Human-pigeon ties of relation are long-standing, as from 10,000 years ago the pigeon has…

Lue lisää